Al het nieuws

Onderhandelingsresultaat Cao Signify verbeterd

Op dinsdag 4 mei heeft CNV Vakmensen overleg gehad met Signify over de uitslag van de ledenraapleging over het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao. De leden van de vakorganisaties CNV Vakmensen, De Unie, en VHP2 hebben hiermee ingestemd en helaas hebben de leden van het FNV deze afgewezen. An Engish version is enclosed.

Dit betekent dat CNV Vakmensen, De Unie, VHP2 en Signify een cao overeenkomen die van toepassing is op alle medewerkers in de vakgroepen 20 tot en met 90. De verlenging van het Centraal Sociaal plan wordt wel door alle 4 de vakorganisaties ondertekend.
We informeren je graag over de door ons gemaakte afspraken.

Hoofdlijnen Cao Signify
Looptijd: de CAO wordt afgesloten voor de periode van 1 september 2020 tot 1 juli 2022.
Collectieve verhogingen:
1 mei 2021: 1% met een vloer van € 310,- (op full time basis) *zichtbaar in Workday vanaf 10 mei
1 mei 2022: 2% met een vloer van € 620,- (op full time basis)
Eenmalige uitkering: per 1 mei 2021 een eenmalige uitkering van € 500,- bruto voor medewerkers t/m vakgroep 50,(op full time basis), welke uitgekeerd wordt in het salaris van mei.
Wijziging vakgroepen naar Hay Grades: per 1 januari 2022 worden de huidige salarisschalen op basis van vakgroepen vervangen door een nieuwe systematiek, uitgaande van de “Hay Grades”. We hebben afgesproken dat de invoering van deze Hay Grades geen negatief effect zal hebben op jouw beloning. De werking van de cao zal worden beperkt tot werknemers die werkzaam zijn in een functie die is ingedeeld in een Grade tot en met H19. Dit betekent dat werknemers die ingedeeld worden in Hay Grade 20 en hoger niet langer onder de cao zullen vallen.
Voor werknemers die als gevolg van deze wijziging buiten het bereik van de cao zullen vallen, is een overgangsregeling getroffen dat inhoudt dat aan deze werknemers de keuze zal worden geboden om ofwel te opteren voor een arbeidsovereenkomst “boven CAO” (in welk geval de arbeidsvoorwaarden op individueel niveau zullen worden overeengekomen), ofwel aanspraak te blijven houden op vrijwillige toepassing van de CAO.
Dit wordt dan afgesproken in de individuele arbeidsovereenkomst (door middel van een incorporatiebeding).
Verlenging van het Centraal Sociaal Plan: het huidige Centraal Sociaal Plan wordt integraal verlengd tot en met december 2022.
Variabele beloning: we hebben afgesproken dat wanneer je op eigen initiatief de organisatie verlaat, je enkel aanspraak kunt maken op de variabele beloning wanneer je gedurende het gehele kalenderjaar waarop de beloning ziet in dienst bent geweest van Signify.
Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit: cao-partijen vinden het belangrijk dat je werkt aan je duurzame inzetbaarheid en dat jouw talenten maximaal tot uitdrukking komen in het werk dat je doet. Daarom hebben wij de volgende afspraken gemaakt:
Loopbaanwendingen: we hebben afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen van een loonbaanwending en specifiek over de vrijwillige stap omlaag.
Bedrijfs-AOW: medewerkers in specifieke functies in de fabrieksorganisatie en binnen distributie, ingedeeld in de vakgroepen  t/m 45 (Hay t/m 14), kunnen maximaal drie jaar voor het bereiken van de AOW-leeftijd stoppen met werken. Zij ontvangen dan een uitkering die netto gelijk is aan de netto AOW-uitkering, ingangsdatum van 1 januari 2022.
Vrije verjaardag: per 1 januari 2021 is er een aanpassing op de bestaande regeling gemaakt dat inhoudt dat wanneer de verjaardag in het weekend of op een feestdag valt, er vervangend vrij wordt toegepast.
Deeltijdregeling: werknemers in vakgroep < 45 wordt de mogelijkheid geboden om op 60- jarige leeftijd deel te nemen aan een 80 - 85 - 100 deeltijdregeling. Dit is naast de bestaande regeling om vanaf 62 jaar te opteren voor een 80 - 90 -100 regeling.·       
Thuiswerkbeleid: Signify is in gesprek met de Centrale Ondernemingsraad over de vaststelling van een thuiswerkbeleid en we dienen voor 1 juli 2021 een conceptbeleid ter instemming in bij de Centrale ondernemingsraad.
De  pensioenopbouw wordt voortgezet gedurende genoten en geregistreerde mantelzorguren.
Resilience@Work: het huidige budget  t/m 2021 blijft ongewijzigd en wordt verlengd t/m 30 juni 2022. 

Afspraken
Samen met Signify gaan we de komende tijd in gesprek over diverse onderwerpen waarbij het volgende onderwerp al specifiek benoemd is: het maken van concrete afspraken omtrent het verminderen van openstaande maar niet genoten verlofuren.

Geen stemming nodig
Wij bedanken Signify voor het constructieve overleg om tot een nieuwe CAO te komen. Dit resultaat behoeft niet meer in stemming te worden gebracht omdat leden van CNV Vakbonden al akkoord waren met het vorige resultaat en dit resultaat hierop een verbetering is.

Bart Hietkamp (kaderlid CNV Vakmensen) en
Arjan Huizinga (bestuurder CNV Vakmensen)
M 06 5160 2032 / a.huizinga@cnvvakmensen.nl

 

Downloads