ASML en het CLA-proces

CNV Vakmensen heeft zich geamuseerd over de recente communicatie vanuit jullie werkgever (ASML) over het CLA proces. Vanuit onze achterban krijgen wij regelmatig de vraag wat wij hier nu allemaal van vinden. Hier geven wij antwoord op enkele van de vragen die bij jullie en jullie werkgever leven. An English version is to be found in the attachment.

Q&A ASML

 1. Kan je het ‘waarom’ van de wijziging in een ASML cao geven? Op deze vraag is tot nu toe geen duidelijk antwoord gegeven.
  Ook voor CNV Vakmensen is deze vraag nog altijd niet voldoende beantwoord. Jullie huidige cao, de Metalektro cao, garandeert jullie huidige arbeidsvoorwaarden. Deze cao komt tot stand door onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden. Vakbonden betrekken zowel leden als niet-leden op verschillende momenten in dit proces door middel van enquêtes, workshops en een uiteindelijke stemming over het onderhandelingsresultaat.
  De Metalektro cao is een minimum-cao. Dit betekent: hiervan kan altijd in positieve zin worden afgeweken door jullie werkgever.

  Ook is het mogelijk voor jullie werkgever om op basis van de Metalektro cao een bedrijfs-cao (de MB cao) af te spreken met vakbonden. Hiermee spreekt jouw werkgever dan een integraal arbeidsvoorwaarden pakket af waarbij de ondergrens (zoals de afgesproken inflatiecorrectie) gegarandeerd is. Alles bij elkaar zien wij niet in waarom een ASML cao nodig is. Zeker voor een succesvol bedrijf als ASML is er geen enkele reden om in negatieve zin af te wijken van de Metalektro cao. Een ASML-cao brengt dus wat ons betreft enkel risico's voor jou als werknemer en geen voordelen.

 2. De eerste ASML cao ziet er waarschijnlijk geweldig uit om iedereen mee te krijgen. Maar hoe zit het met de volgende cao’s? Wijkt ASML dan negatief af?
  Jouw huidige arbeidsvoorwaarden zijn beter dan afgesproken in de Metalektro cao. Jij krijgt onder andere een 13e maand en een winstdeling. Deze extra’s zijn apart afgesproken met jouw werkgever en kunnen niet heronderhandeld worden in de Metalektro cao. Op het moment dat ASML een eigen cao heeft wordt het totale pakket onderdeel van de onderhandelingen. Hierbij geldt: vakbonden zijn zo sterk als hun leden. Samen met alle andere leden in de Metalektro staan we sterker in de onderhandelingen met werkgevers.

 3. Als ASML een eigen cao heeft, wat betekent dat dan voor ons pensioen bij PME? Moet ASML PME verlaten en zo ja, welke nieuwe pensioenregeling zit er in de pijplijn?
  Het is op dit moment niet mogelijk voor ASML om de bijdrage aan het pensioenfonds van PME te stoppen. Ook als ASML de Metalektro cao verlaat en een eigen cao afspreekt blijft ASML gebonden aan de huidige pensioenregeling.

 4. Kan je een heel duidelijk voorbeeld geven van voor/na, waarbij je laat zien hoe de nieuwe cao goedkoper of beter is dan de huidige?
  Zolang er geen akkoord over arbeidsvoorwaarden bij ASML is, is het onmogelijk om deze afspraken met jouw huidige pakket te vergelijken. CNV Vakmensen heeft in een voorstellenbrief geschetst hoe een MB-cao voor jouw werkgever eruit kan zien. In deze MB cao is maatwerk mogelijk waarmee zowel jij als jouw werkgever gebaat bij kunnen zijn.
  Daarnaast gaan later dit jaar de onderhandelingen voor de Metalektro-cao weer van start. Hierbij hebben alle medewerkers in de sector inspraak. Jouw inbreng telt! Word vakbondslid en praat actief mee. Het uiteindelijke akkoord wordt uiteindelijk ter stemming voorgelegd aan de leden. Ook niet-leden kunnen aan deze raadpleging meedoen.

 5. Welke invloed heeft de nieuwe cao op de winstdelingsregeling?
  De huidige winstdelingsregeling is onverminderd populair bij jou en jouw collega’s. ASML geeft aan dat ze nu niet van plan zijn om deze regeling te wijzigen. In een toekomstige ASML-cao kan jouw werkgever voorstellen om de winstdeling te wijzigen. Of dit ook gebeurt is onmogelijk om met zekerheid te zeggen.

 6. Afgelopen jaar hielden de vakbonden arbeidsvoorwaardenoverleg met ASML. Hoe gaat het daarmee?
  Sinds 6 april 2021 zijn cao-partijen bij ASML zonder voorwaarden vooraf met elkaar in gesprek over arbeidsvoorwaardenvormig binnen ASML. Uiteindelijk hebben wij met ASML  formeel voorstellenbrieven uitgewisseld.
  Echter, onderhandelen is een uniek proces. Het proces inrichten zodat er een veilig overlegklimaat ontstaat is de verantwoordelijkheid van alle partijen. Het laatste overleg is geëindigd in een lange schorsing.

  Daarnaast is er ook een juridisch conflict gaande. Wij zijn van mening dat ASML een aantal afspraken uit de Metalektro cao niet nakomt. Daarom hebben CNV Vakmensen en FNV Metaal in oktober 2021 de onderhandelingen opgeschort in afwachting van een uitspraak van de rechter. Wij verwachten de uitspraak in de loop van september 2022.

 7. Waarom kunnen jullie niet doorpraten in afwachting van een uitspraak van de rechter?
  Een lopende rechtszaak verstoord de onderlinge verhoudingen. Hoe kun je immers op vertrouwen afspraken maken als de reeds bestaande afspraken, naar onze mening, niet worden nagekomen? CNV Vakmensen onderhandelt over de inhoud van arbeidsvoorwaarden, niet over de uitvoering ervan.

 8. Waarover gaat deze rechtszaak?
  Het gaat hier om 2 verschillende juridische conflicten: een regeling voor vakbondsleden en de eenmalige uitkering van 1 oktober 2021.
  In de cao Metalektro 2018-2021 waren/zijn twee regelingen voor vakbondsleden opgenomen. De eerste is het recht om de vakbondscontributie onder te brengen onder de zogenaamde werkkostenregeling en de tweede regeling geldt voor leden van de vakbond die op 01 januari 2019 lid waren. Het gaat hier om twee separate artikelen en dus ook twee verschillende aanspraken.

  Vooralsnog weigert ASML om de twee regelingen uit te voeren. Ook nadat vakbonden FNV Metaal en CNV Vakmensen daar meerdere keren op hebben aangedrongen.
  ASML heeft de eenmalige uitkering niet uiterlijk 1 oktober 2021 aan haar werknemers betaald en heeft, op navraag, te kennen gegeven de betaling pas te voldoen op 25 oktober. Dat is niet conform de afspraak die cao-partijen hebben gemaakt. Weet dat hiervoor is gestaakt! Werknemers hebben dus derhalve recht op de wettelijke verhoging en de wettelijke rente over de eenmalige uitkering.

 9. Gaan de gesprekken na de uitspraak van de rechter weer op de oude voet verder?
  Niet zonder meer. Tijdens onderhandelingen zijn de onderlinge verhoudingen van groot belang. Hierbij zijn ook vakbondsleden aanwezig. Tijdens onderhandelingen vertegenwoordigen de aanwezige vakbondsleden de mening en het gevoel van de werkvloer. Omdat het gaat om gewone medewerkers, zijn ze afhankelijk van jouw werkgever en dus kwetsbaar. Voordat er weer met jouw werkgever over arbeidsvoorwaarden kan worden gesproken willen wij dat ASML zich verbindt aan de bescherming van vakbondsleden. Zowel aan de onderhandelingstafel, maar juist ook op de werkvloer. Vakbondsleden moeten zich veilig voelen van represailles.

Heb je nog vragen, neem dan contact met mij op.
Arjan Huizinga, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5160 2032  /a.huizinga@cnvvakmensen.nl

Downloads

Wil je reageren of heb je een vraag aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error