Al het nieuws

Nieuws over de cao Shin-Etsu

Hierbij een nieuw bericht over de cao bij Shin-Etsu. Er is overeenstemming bereikt over de arbeidsvoorwaarden tot 1 april 2023. De details van de overeenkomst lees je via onderstaande link. Je bent van harte uitgenodigd voor de ledenvergadering van 5 juli 2022.

31 mei 2022, Botlek.

Beste leden, werkzaam bij Shin-Etsu,

Na een aantal intensieve gesprekken zijn Shin-Etsu en de vakbonden FNV Procesindustrie en CNV Vakmensen het eens geworden over een nieuwe vorm van samenwerken over de totstandkoming van arbeidsvoorwaarden. Voor beide partijen geldt dat het belangrijk is om arbeidsvoorwaarden in de toekomst in nauwer overleg met medewerkers te realiseren. Dit zal zijn in het overleg met de Ondernemingsraad en in direct contact met medewerkers. Vakbonden en werkgever geven hier gezamenlijk vorm aan. 

Partijen zijn verheugd te berichten dat overeenstemming is bereikt over de arbeidsvoorwaarden tot 1 april 2023. Het voorstel dat 4 april 2022 door Shin-Etsu intern aan de Ondernemingsraad is voorgelegd, is ook voorgelegd aan de vakbonden. Dit voorstel is te beschouwen als de loonparagraaf van de cao. De vakbonden zullen dit voorstel aan haar leden positief voorleggen.

Ingeval de leden van FNV Procesindustrie en CNV Vakmensen instemmen met onderstaande aanpassingen, zal Shin-Etsu de opzegging van de cao d.d. 25 januari 2022 intrekken. Dit betekent dat de looptijd van de cao tot 1 april 2023 zal gelden.

Graag nodigen wij al onze leden uit om zich aan te sluiten bij één van de ledenvergaderingen. Tijdens deze ledenvergadering zullen wij het voorstel toelichten en jullie vragen en/of opmerkingen beantwoorden. De ledenvergaderingen waarin dit voorstel in stemming wordt gebracht zal plaatsvinden op:

Wanneer:         Dinsdag 5 juli 2022
Tijd:                  11.00 -12.30 uur of 19.30-21.00 uur
Waar:               Atlas Hotel Spijkenisse
Adres:              Groene Kruisweg 11, 3202 ST Spijkenisse


Zorg dat je aanwezig bent op één van de bijeenkomsten, dit is het moment om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen. De afgelopen tijd, hebben wij omwille van het proces, jullie inhoudelijk niets kunnen toelichten. Deze ledenvergadering geeft nu de mogelijkheid om jullie terug mee te nemen in de ontwikkelingen.
Na de ledenvergaderingen kunnen jullie stemmen op het resultaat, dit kan tot dinsdag 12 juni 2022 om 12.00 uur. Ben je geen lid? Je bent van harte welkom op 1 van de vergaderingen maar het stemmen is alleen voorbehouden aan de leden.

De volgende punten worden voorgelegd aan de leden van FNV Procesindustrie en CNV Vakmensen:

Algemene structurele salarisverhoging

Voor de periode van 1 januari 2022 t/m 31 december 2027 is overeengekomen om de algemene structurele salarisverhoging te berekenen op basis van het gemiddelde van de loonstijging van een aantal chemie bedrijven als Shin-Etsu PVC BV. Deze lijst met bedrijven wordt vastgesteld in overleg tussen de Ondernemingsraad en de Vakbonden voor de duur van vijf jaar.

In het geval deze gemiddelde salarisverhoging lager uitvalt dan de automatische prijscompensatie (APC) van het lopende kalenderjaar, zal de automatische prijscompensatie gelden tot een maximum van 5%. Dit principe betekent dat jaarlijks de brutosalarissen minimaal worden aangepast op basis van de opgeschoonde consumenten-prijsindex (CPI), afgeleid van de CPI van oktober tot en met oktober uit de voorgaande jaren.

Als voorschot op dit gemiddelde voor 2022 zullen de individuele jaarsalarissen structureel worden verhoogd met 4 % per 1 januari 2022. Het minimum en het maximum van de salarisschalen zullen ook verhoogd worden met de overeengekomen percentages op de hierboven genoemde data.

Gezien de huidige economische ontwikkelingen stelt Shin-Etsu PVC BV, naast de genoemde salarisverhoging, een eenmalige netto uitkering van € 750 (naar rato van dienstverband) voor medewerkers in dienst per 1 juni 2022 voor.

Woon-werk en zakelijke kilometervergoeding

Onderstaande vergoedingen zijn met de Ondernemingsraad overeengekomen en wijzigen als volgt:

De woon-werk vergoeding zal aangepast worden naar het fiscale maximaal van

€ 0.19 per gereden kilometer per 1 januari 2022.

Voor de zakelijke kilometers zal Shin-Etsu PVC BV per 1 januari 2022 onderstaande staffel toepassen per gereden kilometer:

Adviesprijs per liter benzine Vergoeding per km

€1.50 – €2.00          €0,65

€2.00 – €2.25          €0.70

€2.25 – €2.50          €0.75

€2.50 – €3.00          €0.80

 

Het fiscale maximum zal worden toegepast voor de netto vergoeding (€ 0.19). Boven het fiscale maximum (>€ 0.19) zal bruto vergoed worden.

Bovengenoemde literprijs is een gemiddelde van de adviesprijs per maand. De gemiddelde adviesprijs zal op de 1e van de maand worden vastgesteld. Bovenstaande bedragen zullen jaarlijks worden geïndexeerd met CPI cijfer.

Thuiswerkvergoeding

De thuiswerkvergoeding zal worden aangepast naar fiscale maximum van €2 netto per thuiswerkdag.

Indien de Belastingdienst het fiscale maximum van bovengenoemde regelingen aanpast zal Shin-Etsu deze aanpassing eveneens toepassen.

Werkgroep herstructurering Cao
Er wordt een werkgroep geformeerd vanuit vertegenwoordigers van Partijen en Ondernemingsraad. De werkgroep krijgt als opdracht om te onderzoeken welke onderwerpen uit de huidige cao in het personeelshandboek thuishoren in de bedrijfsspecifieke situatie van Shin-Etsu. De werkgroep brengt voor 1 januari 2023 haar advies uit aan Sociale Partners.

Namens Shin-Etsu:

E. Bouman

Hr Manager

 

 

Namens FNV Procesindustrie

I. Bozkir

Bestuurder

 

 

Namens CNV Vakmensen

J. Honders

Bestuurder

 

P.S. Fortuin

Voorzitter CNV Vakmensen

 

Reageren op deze nieuwsbrief? Stuur een mailtje naar: j.honders@cnvvakmensen.nl

Meepraten op cao-pagina

Op de website van CNV Vakmensen kun je het hele cao-traject volgen en ook je mening delen, reageren op anderen of je vraag stellen. Ga direct naar de cao-pagina

Johann Honders

E-mail: j.honders@cnvvakmensen.nl

Tel: 06 – 30 20 51 36