Al het nieuws

Vijfjaars-cao voor Lucite personeel met automatische prijsverhoging

CNV Vakmensen en de FNV hebben met Lucite International een resultaat van onderhandelen bereikt voor wat betreft een nieuwe cao. In deze cao is systematiek overeengekomen waaronder de lonen jaarlijks automatisch worden verhoogd. Voorts zijn er budgetafspraken gemaakt v.w.b. de pensioenkosten.

Een lange cao
Vakbonden zetten al gelangere tijd in op perspectief van koopkrachtbehoud voor werknemers van Lucite International. De jaarlijkse rituele dans om dit te bewerkstelligen had een stevige operationele impact op sociale partners. Dit zowel aan werkgevers- als aan werknemerszijde. Reden van de impact ligt hem in het feit dat maar een beperkt aantal werknemers valt onder de cao. Daarnaast begeeft Lucite zich in een volatiele markt en is daarbij een kleine speler in de Mitsubishi-groep. Vakbonden hadden de wens om een overeenkomst te sluiten waarbij vooraf helder is hoe het koopkrachtbehoud gerealiseerd kan worden. Met een plafond en een kanttekening hebben we dat weten te bereiken.

Het plafond zit er in dat de aanpassing van de lonen op basis van het inflatiecijfer van het CBS per kalenderjaar gemaximeerd is op 4%. De kanttekening heeft betrekking op het bedrijfsresultaat. Bij een negatief EBIT wordt de loonstijging aangehouden om op een later moment uitgekeerd te worden (zie protocoltekst).

Pensioenafspraak
De overeengekomen pensioenafspraken zijn ondergebracht bij het Pensioenfonds PGB. Namens sociale partners is een werkgroep afgelopen maanden aan de slag gegaan met een verkenning naar toekomstbestendige afspraken die enerzijds een goede pensioenopbouw realiseren voor de deelnemers anderzijds de komende jaren duidelijkheid geeft over de (maximale) kosten. Sociale partners hebben het advies overgenomen van de werkgroep (zie protocoltekst).

Weging en stemming
De onderhandelingsdelegaties van vakbonden menen dat we gegeven de rendementen uit het verleden, de wens om perspectief op loonontwikkeling voor de komende jaren en de wens tot een langdurige afspraak een mooi resultaat hebben bereikt. We leggen het resultaat van onderhandelen schriftelijk ter stemming voor onder onze leden in dienst bij Lucite.

Bij vragen zijn wij uiteraard bereikbaar.

Met vriendelijke groet,

Willem Barendrecht (kader- & delegatielid)
Tjeerd Orie (bestuurder)

Bijlagen
- Gezamelijk FNV-CNV pamflet
- Protocoltekst resultaat van onderhandelen