Al het nieuws

Fibrant pensioenregeling wijzigt

De pensioenregeling van de werknemers bij Fibrant wordt uitgevoerd door PDN, het pensioenfonds van DSM. Het pensioencontract tussen DSM en PDN loopt ten einde op 31 december 2020. Dus moet er een nieuw contract worden afgesloten. Wie sluiten dat contract af en wat betekent dat voor de medewerkers van Fibrant?

Landelijk pensioenakkoord
De afgelopen jaren hebben wij allen kunnen horen en lezen dat de pensioenfondsen onder druk staan en dat de verplichtingen onvoldoende vanuit de bestaande premies kunnen worden gedekt. Landelijk is er na zo’n 10 jaar onderhandelen eindelijk een nieuw pensioenakkoord afgesloten, dat straks nieuwe mogelijkheden gaat bieden om pensioenregelingen betaalbaar en op een fatsoenlijk niveau in te richten. De uitwerking van dit landelijk pensioenakkoord zal pas na 2022 voldoende inzicht geven over de nieuwe mogelijkheden en de daarbij behorende kosten. Dan kan er ook pas enige zekerheid gekregen worden over hoe het landelijke pensioenakkoord mogelijkheden biedt voor de nieuwe pensioenregelingen.

Pensioencontract met PDN
Het pensioencontract dat ook voor alle medewerkers van Fibrant van toepassing is, is een contract dat DSM en de sociale partners bij DSM en de vakbonden, gezamenlijk afsluiten met het pensioenfonds PDN. De vakbonden bij DSM sluiten namens de leden bij DSM een contract af. Daar hebben de leden bij DSM dan ook hun stemrecht over.
Gedurende het afgelopen half jaar hebben de vakbonden intensief onderhandeld met DSM over de inhoud van het nieuw overeen te komen pensioencontract. Eind september is daar uiteindelijk overeenstemming over bereikt en hebben de leden bij DSM ook ingestemd met het resultaat. Dit betekent dat PDN in principe dit nieuw overeengekomen contract weer gaat uitvoeren volgens de daarin opgenomen afspraken.

Gevolgen voor werknemers bij Fibrant
Fibrant en alle recent verkochte DSM bedrijven hadden bij de verkoop de mogelijkheid gekregen om aangesloten te blijven bij de pensioenregeling van DSM. Dit hield wel in dat zij de regeling zoals deze was tussen DSM en PDN onverkort meenamen, zonder inspraak en stemrecht over inhoud en financiering. Omdat deze pensioenregeling van DSM inhoudelijk goed en degelijk was, was er dan ook voor gekozen om aangesloten te blijven en gebruik te blijven maken van deze regeling.
Nu er een nieuwe regeling is afgesproken, geldt dit ook hiervoor; onverkort deelnemen aan de regeling met PDN, zonder inspraak en stemrecht. Dat is en blijft voorbehouden voor DSM en de vakbonden (en hun leden) bij DSM.

Nieuwe pensioenregeling
Hoewel jullie als werknemers van Fibrant, net zoals jullie werkgever overigens, géén inspraak hebben over de overeengekomen nieuwe pensioenregeling, krijgen jullie wel te maken met de inhoud van die regeling.
De leden bij DSM hadden het besluit genomen dat er géén hogere pensioenpremie zou worden betaald en moest er dus gesleuteld worden aan de inhoud van de regeling.
Dit heeft geleid tot een contract met een voorlopige looptijd van 2 jaar, waarbij de premie dus ongewijzigd blijft, maar de opbouw van het pensioen verlaagd wordt van 1,738% naar 1,4%.
In de bijlage kunnen jullie de toelichting lezen.

Vragen, opmerkingen, suggesties
Zoals bij jullie bekend is, hebben wij een forum ingericht voor alle medewerkers bij Fibrant https://www.jeachterban.nl/fibrant/b/blog/posts/nieuwe-pensioenregeling-fibrant.
Daar kunnen jullie alle berichten lezen, maar ook alle vragen, opmerkingen en suggesties plaatsen.
Kijk op dit forum, lees de blogs en maak gebruik van dit forum. Schrijf je commentaar, vragen, en suggesties.
Samen kunnen wij hier een levendig en actueel forum van maken waar alle medewerkers van Fibrant kunnen lezen en reageren.

Stuur deze nieuwsbrief naar je collega’s en maak ze lid, we gaan er samen voor!

Geniet van je vakantie en blijf vooral gezond!
Mensen bedenk ook dat COVID 19 nog niet weg is!
Houd je aan de regels en werk veilig. Dat is van belang voor jouw gezondheid en die van je collega’s, maar ook voor je thuisfront!

CNV Vakmensen van en voor mensen, al 125 jaar!
Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)!

Ron Smeets,
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 11 55 94
E r.smeets@cnvvakmensen.nl

Downloads