Pensioenoverleg Air Products

Jullie huidige pensioenregeling bij ASR loopt per 1 januari 2023 af, dus tijd om afspraken te maken voor een nieuwe regeling tussen Air Products en de vakbonden CNV Vakmensen en FNV. Inmiddels hebben twee overleggen plaatsgevonden, namelijk op 9 en 30 juni. Hierbij informeren wij jullie over de voortgang.
Tijdens het eerste en tweede pensioenoverleg hebben Air Products, ondersteund door werkgeversorganisatie AWVN, en de vakbonden, ondersteund door de pensioenadviseur van Advema, de huidige pensioenregeling besproken, wat het nieuwe pensioenstelsel zal inhouden en welke gevolgen dit heeft voor de toekomstige pensioenregeling bij Air Products. Jullie huidige regeling loopt per 1 januari 2023 af en voor die tijd moeten jullie werkgever en de vakbonden een akkoord hebben bereikt over de nieuwe pensioenregeling. Omdat de huidige regeling niet verlengd kan worden, zitten we nu aan tafel welke mogelijkheden er dan wel zijn. Momenteel zitten we nog steeds in deze verkennende fase en zal het volgende overleg over twee weken niet anders zijn. Uiteraard houden wij jullie op de hoogte over het proces. Jullie, leden van de vakbonden, zullen namelijk stemmen over de nieuwe pensioenregeling en hebben dus het laatste woord over wat er voor in de toekomst wordt afgesproken. 

Huidige regeling in het kort
Er zijn twee regelingen, namelijk regeling A voor werknemers van Air Products in dienst voor 1-1-2018 en regeling B voor werknemers die op of na 1-1-2018 in dienst zijn getreden.

Daarnaast zijn er twee methodieken, namelijk een DB (Defined Benefit) regeling en een DC (Defined Contribution) regeling.

Bij een DB regeling staat de hoogte van de uitkering van het pensioen vast en de hoogte van de pensioenpremies niet. Er wordt dus een toezegging gedaan dat je bij pensionering maandelijks een x bedrag uitgekeerd krijgt. Op basis van onder andere de gespaarde en de nog te sparen pensioenpot en rendementen van deze pot wordt gekeken of de premie voldoende is om deze toegezegde uitkeringen ook daadwerkelijk te kunnen uitkeren. 

Bij een DC regeling is de hoogte van de uitkering afhankelijk van de betaalde premies en de daarmee behaalde beleggingsopbrengsten. Pas bij pensioneren wordt de precieze hoogte van het pensioen vastgesteld en hoe hoog dus de maandelijkse pensioenuitkeringen zijn. Hierbij is de premie dus vastgesteld, maar wordt pas bij pensionering duidelijk wat je met de spaarpot aan pensioenuitkeringen kunt aankopen. 

Regeling A (hybride regeling met zowel DB als DC) voor werknemers in dienst voor 1-1-2018:
  • Eindloon (DB) = pensioenopbouw over bruto jaarsalaris, 8% vakantietoeslag en 13e maand
  • Beschikbare premieregeling (DC) die eindloonregeling aanvult tot fiscaal maximum = pensioenopbouw over bruto jaarsalaris, 8% vakantietoeslag en 13e maand
  • Middelloon voor ploegendienstmedewerkers (DB) = pensioenopbouw over alleen de ploegentoeslag
Regeling B (DC regeling) voor werknemers in dienst op of na 1-1-2018:
  • Beschikbare premieregeling (DC) = pensioenopbouw over bruto jaarsalaris, 8% vakantietoeslag en 13e maand


Waarom kan de huidige regeling niet verlengd worden?
Met de nieuwe pensioenwet die vermoedelijk per 1 januari 2023 ingaat komt er een nieuw pensioenstelsel. Het is dan niet meer mogelijk om DB regelingen te hanteren en kunnen alleen DC regelingen afgesproken worden. Ook de pensioenuitvoerders zullen alvast voorbereidingen treffen, zodat voldaan wordt aan de mogelijkheden van het nieuwe pensioenstelsel. Jullie huidige pensioenuitvoerder, verzekeraar ASR, is hier ook mee bezig en zal daarom geen DB regelingen meer aanbieden. Andere pensioenuitvoerders die momenteel nog wel DB regelingen aanbieden, doen dat alleen voor bestaande klanten en niet voor nieuwe klanten, zoals Air Products zal zijn als overgestapt wordt naar een andere pensioenuitvoerder dan ASR. Het verlengen van Regeling A met zowel de DB als DC regeling per 1 januari 2023 is dus niet mogelijk. Wat wel mogelijk is, dat zijn Air Products en de vakbonden nu dus aan het verkennen tijdens de pensioenoverleggen. In de volgende nieuwsbrief zal ingegaan worden op welke varianten er mogelijk zijn in een DC regeling wat betreft de hoogtes en vaststelling van de premie.

Waarneming FNV bestuurder
Helaas is FNV bestuurder Inan Bozkir wegens gezondheidsredenen nu niet aanwezig bij deze pensioenoverleggen. Een vervanger op korte termijn is jammer genoeg niet gevonden. Omdat we met de deadline zitten dat we voor 1 januari 2023 een nieuwe pensioenregeling overeengekomen moeten hebben, is gekozen om de geplande pensioenoverleggen door te laten gaan en zal CNV bestuurder Diana Kraan ook namens de FNV de pensioenoverleggen voeren. Als er vragen, opmerkingen of zorgen zijn, kunnen dus ook de FNV leden Diana Kraan benaderen. Uiteraard kunnen jullie ook bij de kaderleden terecht.

Op de cao pagina van Air Products kun je deze en toekomstige nieuwsbrieven over dit pensioenproces nalezen. Daarnaast kun je ook een vraag stellen of een opmerking plaatsen. Cao Air Products | CNV Vakmensen

Namens de delegatie van FNV en CNV Vakmensen,

Bas Bremer en Bastien Houben (kaderleden FNV)

Jan van der Ree (kaderlid CNV Vakmensen)

Diana Kraan
Bestuurder CNV Vakmensen
T: 06-22389584
E: d.kraan@cnvvakmensen.nl