CNV én FNV akkoord met nieuwe cao Air Products

Zoals jullie weten heeft de meerderheid van de CNV leden voor het onderhandelingsresultaat gestemd voor een nieuwe cao Air Products per 1-6-2023. De FNV leden hadden tegen gestemd, waardoor het hernieuwde onderhandelingsresultaat opnieuw ter stemming aan hen is voorgelegd. De meerderheid van de FNV leden is nu wel akkoord gegaan. Er is dus een nieuwe cao!
Wat hebben we ook alweer afgesproken?

Looptijd: 1 jaar, van 1 juni 2023 tot en met 31 mei 2024.
Loon: 125 euro bruto structureel + 5,2% per 1 juni 2023.
Continu toeslag: wordt ook voor Botlek toegepast over de 13e maand, vakantiegeld en overwerk per 1 juni 2023. Dit is een reparatie, zodat dit voor zowel Polanenpark als Botlek gelijk is.
Sociaal plan: wordt ongewijzigd verlengd tot en met 31 december 2024.
Verkopen van verlof: het wordt mogelijk om 5 bovenwettelijke verlofdagen te verkopen per 1 september 2023.
Doorbetaald ouderschapsverlof: Air Products vult tot 100% van het dagloon aan voor 9 weken ouderschapsverlof.
Verlofdag bij verhuizing: wordt toegekend.
Tekstuele aanpassingen:

 • Artikel 5.2 ADV dagen: niet opgenomen ADV dagen worden niet meer in december uitbetaald, maar in januari, zodat ook in december ADV dagen genoten kunnen worden.
 • Artikel 17 Seniorenregeling: het saldo van 28 uur per kwartaal bij 65 jaar wordt ook toegekend tot aan de AOW leeftijd.
 • Artikel 19 Levensloop: dit artikel komt te vervallen, want is niet meer van toepassing.
 • Bijlage 7 Pensioen: de overeengekomen pensioenregeling die is ingegaan per 1 januari 2023 wordt hierin opgenomen.
Protocolafspraken:
 • Verlofbeperking tijdens schoolvakanties: Vakbonden, Ondernemingsraad en Air Products gaan in oktober in gesprek om dit concreet vorm te geven.
 • Arbeidsomstandigheden (Polanenpark): Air Products gaat in gesprek met de werkvloer en OR om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.
 • Verlofsparen: er kan maximaal 50 weken gespaard worden voor bijvoorbeeld eerder stoppen met werken. Air Products maakt dit systeemtechnisch mogelijk, zodat inzichtelijk is hoeveel in dit potje gespaard is door de werknemer.
 • Verplichte scholing om de huidige functie te kunnen uitoefenen: dit vindt plaats onder werktijd en op kosten van de werkgever. Indien dit buiten het normale rooster plaatsvindt, wordt dit als overwerk gezien en beloond.
 • Onderwerpen voor het volgende periodiek overleg:
  • ORBA en inschaling (functiewaardering)
  • Overwerk in tijd voor tijd en niet alleen in geld vergoeden
  • Arbeidsomstandigheden en toeslag ivm gevaarlijke stoffen
  • Arbeidsomstandigheden Polanenpark
 • Vakbondscontributie: wordt weer fiscaal vriendelijk verrekend.
 • Gedifferentieerde WGA premie: Air Products betaalt de volledige premie.
 • Werkgeversbijdrage: vakbonden krijgen wederom een bijdrage voor het afsluiten van een nieuwe cao Air Products

De cao tekst wordt aangepast naar aanleiding van bovenstaande afspraken. Zodra de nieuwe tekst akkoord en beschikbaar is, wordt dit op onze website geplaatst: Cao Air Products | CNV Vakmensen.

Als jullie vragen of opmerkingen hebben, laat het een van ons dan vooral weten.

Namens de onderhandelingsdelegatie,

Jan van der Ree en Raymond den Hollander (CNV kaderleden)
en
Diana Kraan
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
T: 06-22389584
E: d.kraan@cnvvakmensen.nl