Onderhandelingsresultaat cao Schur

In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie gevraagd om jullie stem kenbaar te maken ten aanzien van de nieuwe cao. Zoals toen uitgelegd wilden we kijken of we voor de zomer tot een nieuwe cao kunnen komen. We hadden vier punten opgehaald bij de kaderleden waarop we jullie reactie hebben gevraagd.

Daarnaast hebben we gevraagd of jullie nog aanvullingen hadden. Hierop is één nieuw punt gemeld en zijn enkele op- en aanmerkingen gemaakt over de genoemde punten.

De vier punten en het extra punt zijn:
- de loonsverhoging
- het duurzame inzetbaarheid traject
- de pensioenpremieverdeling
- uitzendkrachtenbeleid
- hoogte winstuitkering

We hebben met Schur gesproken over deze punten om voor de zomer tot een resultaat te kunnen komen. Tijdens deze gesprekken gaf Schur aan dat ze een goed half jaar hebben gehad maar dat de vooruitzichten onzeker zijn. Desondanks wilden ook zij er graag uit komen. Dit heeft geleid tot een onderhandelingsresultaat wat we – gezien de coronasituatie -  via deze weg schriftelijk aan jullie voorleggen. Als dit voorstel wordt afgewezen door de leden zullen we nieuwe onderhandelingen plannen in september. In dat geval zijn alle afspraken weer van tafel en beginnen we dan weer opnieuw met onderhandelen. Naar ons idee ligt er een ok onderhandelingsresultaat. Het is zeker maar de vraag of er een beter resultaat behaald kan worden, wanneer we opnieuw zouden onderhandelen.

Het onderhandelingsresultaat in hoofdlijnen is als volgt:
Punt 1: loonsverhoging: 3% per 1 juli 2020, looptijd cao van een jaar.
Punt 2: duurzame inzetbaarheid: het SPDI traject is vanwege corona gestopt en wordt na de zomer weer opgestart. Zodra dit traject is afgerond, treden cao-partijen opnieuw in overleg.
Punt 3: de pensioenpremieverdeling: het voorstel is dat jullie structureel 1% eigen bijdrage gaan betalen tot we een nieuwe pensioenregeling hebben afgesproken.
Punt 4: uitzendkrachtenbeleid wordt vast onderdeel in de cao.
Punt 5: winstuitkering: Schur vindt de winstuitkering zoals die is goed en wil hier niks aan doen.
De volledige tekst kun je in de bijlage lezen.

Wel willen ze naast de bovenstaande voorstellen een eenmalige uitkering verstrekken van 250 euro bruto voor elke medewerker. Afhankelijk van de ruimte in de WKR zal Schur kijken of (een deel van) deze uitkering netto kan worden verstrekt.

We hopen dat het jullie allemaal goed duidelijk is. Mocht je toch meer willen weten of vragen hebben, neem dan vooral contact op met kaderlid Jan Iepema of met mij. Je kunt tot uiterlijk 10 juli je stem uitbrengen. Dit kan per e-mail naar m.wagenmakers@cnvvakmensen.nl o.v.v. Stemming cao Schur 2020. Geef in de mail aan of je voor of tegen bent of dat je je onthoudt van stemming. Eventuele opmerkingen kun je natuurlijk ook in de mail zetten.

Pas wanneer een meerderheid (de helft van de uitgebrachte stemmen +1) van de stemmers voor het akkoord is, hebben we een nieuwe cao. Mocht een meerderheid van de stemmers tegenstemmen, dan zullen de onderhandelingen als gezegd in september opnieuw starten.

Marit Wagenmakers
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 30 85
E: m.wagenmakers@cnvvakmensen.nl

Downloads