Stem over het eindbod Cao Zwembaden

We zijn door werkgevers uitgenodigd voor een gesprek over de nieuwe cao. Helaas zijn we er niet uitgekomen omdat onze eisen en de voorstellen vanuit werkgeverszijde ver van elkaar liggen. De werkgevers zijn met een definitief eindbod gekomen. Het oordeel over het eindbod is aan jullie.

Hoe ziet het eindbod eruit?

Looptijd: 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.
Loon: De lonen en feitelijke salarissen worden per 1 januari 2022 verhoogd met 2,4%.
De medewerkers die op 1 mei 2021 én op 1 december 2021 aaneengesloten in dienst zijn van de werkgever die valt onder de Cao Zwembaden, ontvangen in januari 2022 over het jaar 2021 een éénmalige uitkering van €200 bruto bij een voltijd dienstverband. Medewerkers met een deeltijd dienstverband ontvangen de éénmalige uitkering naar rato van de omvang van hun dienstverband op 1 december 2021.
Sociale veiligheid
De inhoud van het dilemmaspel wordt geactualiseerd en zo snel mogelijk in 2022 ter beschikking gesteld. Financiering vindt plaats vanuit SFZZ met onder andere co-financiering van de KNZB.
Reparatie WW - SPAWW
De WiZZ gaat akkoord met de verlenging van de SPAWW-overeenkomst over de verzekering van het 3de WW-jaar. Door de verlaging van de premie met 0,2% gaan de medewerkers er automatisch 0,2% in koopkracht op vooruit.

Toekomst sector

Cao-partijen gaan gedurende de looptijd van de cao met elkaar in gesprek over de ontwikkelingen in de sector. Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn in ieder geval de situatie op de arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid. De uitkomsten van deze gesprekken worden meegenomen bij een volgende cao. Aangezien de WiZZ de professionalisering van de branche van groot belang vindt, wordt voorgesteld om gebruik te maken een onafhankelijke procesbegeleider.

Toepassing minuren 

Cao-partijen hebben geconstateerd dat er in de praktijk soms onduidelijkheid is over de minuren als gevolg van de sluiting van de bedrijven door corona. De WiZZ zal haar leden opnieuw informeren over de wijze waarop de minuren toegepast mogen worden.

Stem nu over het eindbod

Jullie zijn nu aan zet om je stem uit te brengen over het eindbod. Jullie hebben het laatste woord en bepalen of het eindbod wordt omgezet in een cao-akkoord.
Stem uiterlijk 25 januari 2022 met deze  link

Breng deze nieuwsbrief en de link naar de stemming ook onder de aandacht van je collega die nog geen lid is van een vakbond. Leden van CNV Vakmensen hebben stemrecht, maar wij zijn ook benieuwd naar de mening van niet-leden. Stuur de nieuwsbrief aan jouw collega's door en wijs hen erop dat sommige collega’s inmiddels hebben ingezien dat het goed is om samen met de vakbond je belangen te behartigen. Goede arbeidsvoorwaarden realiseer je samen! Voor meer informatie: https://www.cnvvakmensen.nl/sluit-je-aan/ 

Reageren

Wil je reageren of heb je een vraag? Ga naar de cao-pagina Het hele cao-traject is daar te volgen en tijdens alle fases kun je meepraten en je vraag stellen.

Willem Kruithof, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5160 1998 / w.kruithof@cnvvakmensen.nl 

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error