Eindbod cao recreatie

De werkgevers in de recreatie hebben een eindbod voor een nieuwe cao neergelegd. Via onderstaande link vind je meer informatie over dit eindbod en kan je je stem uitbrengen.

In de achterliggende maanden heb ik namens CNV Vakmensen overleggen gevoerd voor de totstandkoming van een nieuwe cao. Het laatste overleg is gehouden op 22 december 2021. Tijdens dit overleg hebben de werkgevers een eindbod neergelegd. Ik wil je meer informatie geven hoe we tot dit eindbod zijn gekomen en wat de inhoud is van het eindbod. Onderaan lees je hoe je je stem uit kan brengen op dit eindbod.

Hoe zijn we tot dit eindbod gekomen?

In totaal zijn wij vier keer samen gekomen om over de cao te spreken. In deze gesprekken zijn diverse onderwerpen besproken. Deze zijn eerder in de voorstellenbrief met je gedeeld. Lopende de onderhandelingen werden er veel onderwerpen uitgediept. Bijvoorbeeld de RVU-regeling (eerder stoppen met werken), de inzet van min-uren, de opname van partnerverlof, een verhoging van het jeugdloon etc. Daarnaast is er uitvoerig gesproken over de structurele loonsverhoging. Uiteindelijk heeft de werkgever een eindbod gedaan. De inhoud van het eindbod lees je hieronder.

Wat is op hoofdlijnen de inhoud van het eindbod:

 • De werkgevers bieden een loonsverhoging van:
  • 2,5% per 1-1-2022 en 0,5% per 1-10-2022
  • 2,0% per 1-4-2023 en 1,0% per 1-10-2023
  • De jeugdschalen worden per 1-1-2022 verhoogt met 5%
 • In de cao willen de werkgevers de mogelijkheid voor een nul-urencontract opnemen. Daarbij wordt afgeweken van de wettelijke minimale oproeptermijn van 4 dagen. De werkgevers willen dit aanpassen naar 24 uur.
 • De werkgevers willen de mogelijkheid in de cao opnemen om de zondagstoeslag uit te betalen. Dit naar keuze van de werknemer. Voorheen was dit tijd voor tijd.
 • Bij geboorte van een kind krijgt de partner 1 week 100% van de werkgever. Daarnaast kan de werknemer een uitkering van 70% krijgen vanuit het UWV. De werknemer krijgt de mogelijkheid de 30% aan te vullen met plusuren of bovenwettelijke vakantiedagen.
 • Voor min-uren is afgesproken dat deze na afloop van de referteperiode vervallen waarbij 2022 een overgangsjaar is zodat iedereen in staat is om volgens de oude afspraken de min-uren weg te werken en dan in 2023 te starten met de nieuwe regeling.
 • Er wordt een inspanningsverplichting in de cao opgenomen om het gesprek aan te gaan met oudere werknemers (40 maanden voor AOW) waarin de RVU (regeling vervroegde uitdiensttreding) besproken kan worden. Er komt nog geen recht op een RVU.
 • Er komt in 2022 een onderzoek naar een mogelijke vorm van consignatievergoeding. Dit is een vergoeding die je krijgt om bereikbaar te zijn als er een oproep vanuit de werkgever komt.
 • Er komt via het sociaal fonds van de cao Recreatie aandacht voor rouwverlof.
 • Er komt aandacht voor het lidmaatschap van de vakbond. Ook dit wordt nader uitgewerkt.

De letterlijke tekst van het eindbod vind je in de bijlage.

Wat vindt CNV van dit eindbod?

CNV Vakmensen heeft in de voorstellenbrief gevraagd om een substantiële loonsverhoging waardoor de koopkracht van medewerkers er goed op vooruit zou gaan. Hier is gezien de hoge inflatiecijfers alle reden toe. Het loonbod wat de werkgever doet dekt de inflatiecijfers wel, maar de koopkrachtverbetering is minimaal. Daarnaast is het opknippen van de loonsverhogingen in de looptijd van 2 jaar verre van ideaal. Dit levert weinig tot geen koopkrachtverbetering op. De vraag is zelfs of je er in koopkracht op achteruit gaat.

Verder heeft het CNV in de voorstellenbrief gevraagd om de jeugdschalen af te schaffen. Vanuit werkgeverszijde werd dit als te rigoureus gezien. Er is wel een verhoging van 5% per 1 januari 2022 voor de jeugdschalen voorgesteld. Dat is wat ons betreft een eerste stap.

Wat ons opvalt is dat de uitkomsten van het eindbod vooral zaken zijn die de werkgevers geen geld kosten. Wij hebben in onze voorstellenbrief bijvoorbeeld gevraagd om het loon bij partnerverlof aan te vullen tot 100%. Dit is voor werkgevers geen optie. Wel mag de werknemer van zijn eigen saldo plusuren en bovenwettelijke vakantie-uren gebruik maken van deze regeling. Een ander voorbeeld is het vakbondslidmaatschap, ons voorstel wat om iedere medewerker die nieuw in de sector komt werken een vakbondslidmaatschap aan te bieden. De werkgevers vinden het voldoende als er aandacht voor het vakbondslidmaatschap komt. Het valt zodoende op dat de onderwerpen die we hebben aangedragen wel worden herkend, maar niet worden erkend.

Waar wij een echte verslechtering zien is het invoeren van nul-urencontracten in de sector. Er is al veel flexibiliteit in de sector met de flexitimers. Aan de kant van de werkgevers bestond behoefte om deze flexibiliteit verder uit te breiden. Daar zijn wij geen voorstander van. Wat wij wel willen is dat medewerkers zekerheid hebben voor vast werk. Dit versterkt de aantrekkingskracht van de sector voor nieuwe medewerkers.

De inhoud van het eindbod is gezien de huidige situatie in de sector verre van ideaal zoals gevraagd in onze voorstellenbrief. De sector heeft het afgelopen jaar over het algemeen goed gedraaid terwijl er toen geen loonsverhoging is afgesproken. Ook de verwachtingen voor aankomend jaar zijn allesbehalve slecht. Natuurlijk heeft corona wel impact gehad, maar is dit door de uitzonderlijke resultaten van afgelopen jaar geen reden om minimaal te investeren in de medewerkers. Daarom leggen wij dit eindbod negatief aan je voor.

Stemmen

Het laatste woord is nu aan jou. We vragen je voor 26 januari 2022 hier je stem uit te brengen op dit eindbod. Ontvang je deze nieuwsbrief per post, dan kan je stemmen door in je browser in te typen: https://bit.ly/32HO8gx 
In het stemformulier wordt ook gevraagd naar je mening. Of je nu voor of tegen bent, graag zien we van jou input op dit eindbod.

Als je tegen bent wil ik je ook attenderen op de consequenties hiervan. Als de leden in meerderheid tegen het eindbod zijn, zal CNV Vakmensen geen cao afsluiten. Als de FNV Recreatie dit ook besluit, komt er ook geen nieuwe cao. De huidige arbeidsvoorwaarden blijven voorlopig wel voor een groot deel doorgaan. De huidige cao heeft namelijk nawerking als het eindbod niet wordt uitgevoerd. Wij zullen dan opnieuw proberen met de werkgevers in overleg te gaan om tot een verbeterd resultaat te komen. De mogelijkheid bestaat dat dit niet lukt en er acties moeten volgen om werkgevers uiteindelijk tot een beter bod te dwingen dat wel past bij onze opvatting over een acceptabele cao. Stem je tegen, wees dan ook bereid om eventueel in actie te komen.

Daarnaast ben ik tijdens de stemperiode ook goed bereikbaar. Je kan telefonisch/WhatsApp contact met mij opnemen via 06 - 30 20 51 36 of een mail sturen naar j.honders@cnvvakmensen.nl.

Meepraten op cao-pagina

Op de website van CNV Vakmensen kun je het hele cao-traject volgen en ook je mening delen, reageren op anderen of je vraag stellen. Ga direct naar de cao-pagina
(www.cnvvakmensen.nl/handel/recreatie-en-leisure/cao-recreatie/)

Johann Honders
Bestuurder CNV Vakmensen
E:  j.honders@cnvvakmensen.nl
M: 06 30 20 51 36

 

Downloads