Update cao-onderhandelingen Contractcatering & Hospitality

Op donderdag 15 februari zijn er weer onderhandelingen geweest voor een nieuwe cao in de Contractcatering en Hospitaliy. In deze nieuwsbrief geef ik je een terugkoppeling.

Packagedeal

Tijdens het overleg van 15 februari hebben werkgevers ons deze ronde een zogeheten packagedeal voorgelegd voor de branche-cao. Zij gaan uit van één arbeidsvoorwaardenregime (deel A en B samen) en van één loontabel. Omdat in de horeca gewerkt wordt aan een nieuw functie- en loongebouw per 1 januari 2025 stellen werkgevers voor om hier op aan te haken voor wat betreft de functies in de contractcatering en hospitality. Werkgevers garanderen daarbij de rechten van medewerkers zodat niemand er op achteruit zal gaan maar er ook nieuw perspectief kan ontstaan. Het onderzoek start binnenkort en loopt tot eind 2024. De uitkomsten ervan zijn dan input voor de volgende cao-onderhandelingen. Vakorganisaties willen ook aanhaken op het onderzoek van sociale partners in de horeca. Dit wordt nu verder in gang gezet.

Eén systematiek

Werkgevers willen één systematiek, te weten de jaarurensystematiek. Zij snappen ook dat daarin flexibiliteit of zelfregie voor de medewerker moet zijn. Werknemers willen het ene moment meer kunnen werken om dan op een door hen gewenst moment een hele dag vrij te kunnen nemen. In deel A gaat dit met de opbouw van ADV en een dergelijke methode moet als keuze in deel B komen.

Ze willen het pluspakket verbeteren maar qua waarde wel gelijk houden. Zo stellen werkgevers voor om de afspraak over de leerrekening te schrappen omdat er al een 2% norm is voor opleidingen. Met het geld dat daarmee vrijkomt, willen ze de reiskosten verhogen naar 21 cent per kilometer (nu 15 cent in A en 19 cent in B) en het aantal kilometers uitbreiden tot 40 kilometer (nu 10-30 kilometer). Dit zou dan voor alle werknemers gaan gelden omdat in hun voorstel alle medewerkers in één pakket arbeidsvoorwaarden zitten. Ook willen ze de jeugdlonen in stand laten want in de horeca-cao zijn die verlaagd. Werkgevers vragen naar de keuzes die wij hierin willen maken. Daarom stel ik jouw mening hierover erg op prijs. Verder willen ze dat je meer ruimte krijgt voor studieverlof, rouwverlof, mantelzorg of het niet werken op niet-christelijke feestdagen. Daar vinden we elkaar wel op.

Werkgevers snappen dat er zaken zijn die voor medewerkers in deel A waardevol zijn en mogelijk een drempel vormen om nu naar deel B over te stappen. Daarom willen ze graag van ons weten welke regelingen structureel in deel B vastgelegd moeten worden om dit voor medewerkers juridisch en ook qua gevoel te borgen. En of dit dan alleen voor medewerkers die nu in deel A zitten van toepassing moet zijn of voor alle medewerkers zou moeten gelden. Ik verneem graag wat hier jouw reactie op is, zodat ik dat weer mee kan nemen naar de volgende onderhandelingen.

Loonsverhogingen deel B

Werkgevers willen voor medewerkers in deel B de loonsverhoging toepassen zoals in de horeca-cao is gedaan. Omdat het loongebouw van deel A daar iets afwijkt, wordt voor die medewerkers de volgende gedifferentieerde verhoging voorgesteld op basis van het loon op 31 december 2023:

  • 9,5% voor loonschaal 1 met een toets op het wettelijk minimumloon (WML)
  • 10,5% voor loonschaal 2 met toets op het WML
  • 12% voor loonschaal 3
  • 12% voor loonschaal 4
  • 9% voor loonschaal 5
  • 8% voor loonschaal 6 tot en met 9

Voor wat betreft de looptijd van de cao stellen werkgevers voor om één jaar aan te houden. Dinsdag 5 maart is een nieuwe onderhandelingsronde voor de branche-cao gepland. Dan is het de beurt aan vakorganisaties om hun (tegen)bod op tafel te leggen. Ik heb overigens aangegeven dat CNV Vakmensen grote waarde hecht aan de eigen keuzevrijheid van de medewerkers. Mocht je in de inflight werkzaam zijn en vragen hebben over de onderhandelingen daar stuur mij dan een mail voor een update.

Ik ben benieuwd wat je van deze voorstellen vindt, als je een reactie wil geven of je hebt vragen of opmerkingen neem contact met mij op.

Job Marskamp
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 2390 9865
E: j.marskamp@cnvvakmensen.nl