Onderhandelingsresultaat cao Technische Groothandel

Cao-partijen hebben 5 maanden nodig gehad om tot een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao Technische Groothandel te komen. Die tekst wordt nu voorgelegd aan de zgn. ‘achterbannen’. Dat zijn o.a. de leden van CNV Vakmensen maar ook de leden van de werkgeversorganisatie (WTG) mogen hun stem uitbrengen. Het is veel tekst maar lees het svp toch even door.

Proces van 5 maanden

Het afgelopen jaar heeft CNV Vakmensen een actieve bijdrage geleverd in diverse werkgroepen waarin onderwerpen werden uitgezocht en besproken. Vervolgens heeft dat tot uitkomsten geleid welke onderdeel konden worden van een te bereiken onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao. Je moet dan denken aan het zgn. vitaliteitsverlof en een echt generatiepact (80-90 regeling) voor de oudere medewerkers.

Het overleg op die onderwerpen verliep goed maar we konden er in de maand december 2023 op m.n. de loonontwikkeling niet uitkomen en dat heeft toen tot een eindbod van de werkgevers geleid. Dat eindbod heb je kunnen beoordelen en ruim 70% van de leden die hebben gereageerd stemden tegen. Leden vonden de loonontwikkeling te mager, misten compensatie voor de overbrugging naar de eerste loonsverhoging maar waren ook erg ontevreden over het bevriezen en uiteindelijk wegnemen van het seniorenverlof.

Werkgevers trokken op 19 januari jl. het eindbod in. Ook een meerderheid van de achterban van de WTG reageerde afwijzend op dit eindbod maar dan in het licht van de tegenvallende prognoses voor dit jaar, de onzekerheid over de woningbouw, stikstofproblematiek e.d. De loonontwikkeling in 2024 was voor de meerderheid teveel van het goede en men wilde nieuw overleg met de cao-partners. En dat heeft nu geleid tot een onderhandelingsresultaat.

Onderhandelingsresultaat

Tijdens het overleg wat hierover is gevoerd is er een lichte verbetering doorgevoerd op de inkomensontwikkeling door er een éénmalige uitkering aan toe te voegen en is de afschaffing van het seniorenverlof ingetrokken. Door verschuiving van de data waarop de loonsverhoging wordt doorgevoerd krijgen werkgevers in 2024 iets meer ruimte maar aan het einde van de looptijd (1 oktober 2025) zijn alle inkomens met ten minste 9% gestegen. De lagere inkomens gaan er verhoudingsgewijs iets meer op vooruit en de punten waar we positief over zijn (verhoging kilometervergoeding woon- werkverkeer, vitaliteitsverlof, pensioen in zicht regeling) blijven onderdeel van dit onderhandelingsresultaat

Uitwerking inkomensontwikkeling

Dit is het meest besproken onderwerp tijdens het overleg. We denken dat het echt niet beter wordt  dan we nu hebben uit onderhandeld. Is het dan zo slecht? Ter verduidelijking hebben we bij deze nieuwsbrief enkele sheets gevoegd waaruit je kunt opmaken wat er wordt gewijzigd. In deze sector beweegt de inkomensontwikkeling overigens niet negatief met vergelijkende handelssectoren. Het is aan jou om het te beoordelen. De eenmalige uitkering welke uiterlijk in september 2024 moet zijn uitgekeerd is bedoeld als compensatie voor de afgelopen 5 maanden waarin er op inkomensontwikkeling niets mogelijk was.

Belangrijke verbeteringen

Hoewel die loonsverhoging een belangrijk aspect is, willen we je toch vragen je niet alleen daar op te focussen bij het beoordelen van dit onderhandelingsresultaat. Er zijn meer positieve punten die voor álle generaties voordelen bieden. Zo komt het zgn. vitaliteitsverlof alle medewerkers ten goede en ook de 80-90 regeling (pensioen in zicht) is een sterke verbetering ten opzichte van de oude cao. Een lang gekoesterde wens van heel veel leden. We kunnen helaas geen 80-90-100 regeling (100% pensioenopbouw) afspreken omdat er in deze cao geen bedrijfstakpensioen is opgenomen. Het is daarom aan jouw werkgever om de pensioenopbouw onverminderd voor 100% voort te zetten en daar doen we als sociale partners dan ook een beroep op.

Het gehele onderhandelingsresultaat kan je vinden bij downloads van deze nieuwsbrief. In die bijlage staat ook een link naar de nieuwe salarisschaal en een kennisdocument waarin een rekenformule staat.  

Stemming

We leggen dit onderhandelingsresultaat met neutraal advies ter stemming aan de CNV-leden voor. We begrijpen dat het lastig kan zijn om een beslissing te nemen, maar we hopen dat je even de tijd neemt om dit resultaat van de onderhandelingen zorgvuldig te overwegen en je stem te laten horen. Weeg mee dat het een cao voor een hele sector is. Met het ene bedrijf zal het beter gaan als met het andere maar er is maar één cao van toepassing.

Dat stemmen gaat ook onder de leden van de werkgeversvereniging (WTG) plaatsvinden. Er kan pas sprake zijn van een nieuwe cao als de werkgevers in meerderheid akkoord gaan en dat ook bij tenminste één vakbond zo is.

Door je werkgever kan je worden gevraagd je stem uit te brengen via een zogenaamde DigiC enquête. Dat is op basis van een samenwerkingsverband van de werkgevers en De Unie waaraan CNV Vakmensen niet meewerkt. Wij koesteren onze onafhankelijkheid en de meerderheid van onze leden bepalen wat de uitkomst is van deze ledenraadpleging. Dat is immers de toegevoegde waarde van het lidmaatschap aan onze vakorganisatie!

Na het ontvangen van deze nieuwsbrief ontvang je een 2e nieuwsbrief van mij met de mogelijkheid om je stem uit te brengen. Let op: je kan maar éénmaal je stem uitbrengen en je hebt de gelegenheid jouw keuze te beargumenteren. Breng je stem vóór 8 maart a.s. uit.

Vragen/opmerkingen?

Voor vragen of opmerkingen over jouw werk of het lidmaatschap kan je bij Arie Kasper terecht. En als je goed geïnformeerd wilt zijn, kan je ook de cao-pagina bezoeken. Je kunt daar het hele cao-traject volgen, meepraten en je vragen stellen. Ga hier naar jouw cao-pagina

Krijg je deze nieuwsbrief per post? Dan hebben wij geen email gegevens van jou Wil je in het vervolg de nieuwsbrief ook liever digitaal (dus ook sneller) ontvangen? Ga naar www.cnvvakmensen.nl/mijncnv en pas jouw gegevens aan. 

Arie Kasper
bestuurder CNV Vakmensen
M.: + 31(0) 6 1320 8402
a.kasper@cnvvakmensen.nl

Downloads

Laat hier je reactie of opmerking achter voor de onderhandelaar:

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error