Loon en pensioen afspraken cao Foodservice en Groothandel In Levensmiddelen

Recent hebben werkgevers, CNV Vakmensen en andere vakorganisaties onderhandeld over nieuwe loon- en pensioenafspraken voor de werknemers die vallen onder de mantel-cao Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen. Dit leidde tot een eindvoorstel van werkgevers welke aan de leden van de vakorganisaties wordt voorgelegd.

Waar gaat het om:
In december 2021 gingen de lonen in deze sector nog met 2,5% omhoog en kort daarna kwam de inflatie pas goed op gang. Er zijn leden die vinden dat de werkgevers de huidige inflatie (7 tot  8 procent) voor hun rekening moeten nemen. De kosten van de boodschappen, brandstof- en energierekening zijn immers fors gestegen en dat moet volgens die leden in het salaris worden gecompenseerd.
Hoe logisch dat ook lijkt, het is niet realistisch maar ook niet eerlijk die rekening alleen bij de werkgevers neer te leggen. Daar gaat immers in hoofdzaak de politiek over. 

In de soms moeizaam verlopen onderhandelingen hebben we er wel steeds op gehamerd dat de mensen hard in hun portemonnee zijn getroffen. En ook dat het in veel bedrijven best goed gaat. Hoewel niet alles is gecompenseerd lijkt men wel te hebben geluisterd. Tijdens de looptijd van anderhalf jaar gaat het om een loonbod van in totaal 5% dat bestemd is voor loonsverhoging en werkgeversbijdrage aan de pensioenpremie. Daar komen de eenmalige uitkeringen nog bij.
Alles onder elkaar:

Looptijd van de nieuwe cao is:
18 maanden, te weten van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2023.

Loon:
De loonschalen en werkelijke lonen worden blijvend verhoogd met

  • 3% per 1 juli 2022 en
  • 1,5% per 1 februari 2023.

Voor werkgevers die werken met loonbetaling per periode geldt deze verhoging op de 1e dag van de 7e periode 2022 en de 2e periode 2023.

Pensioen:
We hebben te maken met een verhoging van de pensioenpremie welke we helaas niet kunnen afwenden. De pensioenpremie van het BPF Foodservice gaat in de jaren 2023 en 2024 omhoog van 25,7% naar 26,9%. De premieverdeling blijft ongewijzigd op 2/3e voor rekening werkgever en 1/3e voor rekening werknemer. Dat betekent dat 0,5% van de loonruimte voor rekening van de werkgever komt.

Eenmalige uitkering:
Werknemers die op 1 januari 2022 al werkzaam waren bij de werkgever ontvangen bij de salarisbetaling in juli 2022 een eenmalige uitkering van € 250,- bruto, uitgaande van een fulltime dienstverband. Vervolgens in de salarisbetaling in juli 2023 een eenmalige uitkering van € 250,- bruto, uitgaande van een fulltime dienstverband als de werknemer op 1 januari 2023 daar werkzaam was. De parttimer ontvangt de eenmalige uitkering naar rato. Ook de uitzendkracht die voldoet aan de maanden-eis krijgt deze eenmalige uitkering!

Deze afspraken gaan dus alleen over de loonontwikkeling en het pensioen. Alle andere cao-onderwerpen zijn nog onderwerp van onderhandeling en dat komt later dit jaar (we starten weer in augustus) in nieuw overleg aan bod. Nu willen we graag weten hoe de leden over de loonontwikkeling denken, ook al omdat de eerstvolgende loonsverhoging al in juli kan ingaan. 

Leden hebben het laatste woord:
Bij CNV Vakmensen hebben leden het laatste woord. Kan jij er mee instemmen of heb je een andere mening? Reageer voor 29 juni a.s. door een mail te sturen aan Arie Kasper, jouw onderhandelaar in deze sector. Het emailadres is: a.kasper@cnvvakmensen.nl  Bellen kan ook op 06-13208402.

Je kunt deze gegevens ook gebruiken als je vragen over deze cao wilt stellen.