Laatste cao-overleg Technische Groothandel geeft meer duidelijkheid

Het tweede overleg voor een nieuwe cao voor de medewerkers in een Technische Groothandel vond op 20 november jl. plaats. Deze bijeenkomst werd voor een belangrijk deel gebruikt voor toelichting van de werkgeversvoorstellen.

Verschillende thema’s

Werkgevers stelden een aantal thema’s aan de orde waarover ze het overleg willen voeren. Dat zijn thema welke sociale partners gedurende de looptijd van de (huidige) cao met elkaar bespraken en waarvan nu concrete voorstellen op tafel liggen. Die thema’s zijn overigens ook in de voorstellenbrief van CNV Vakmensen ingebracht, tot zover dus geen nieuws. Wel kan je zien dat de voorstellen op de verschillende thema’s niet aan elkaar gelijk zijn, maar daar is cao-overleg ook voor bedoeld.

Het gaat over deze thema’s:

-Looptijd cao:

Werkgevers willen een cao met een looptijd van 27 maanden (t/m 31 december 2025)

CNV Vakmensen wil een looptijd van 1 jaar maar een langere looptijd is bespreekbaar mits de punten welke we overeen willen komen daartoe aanleiding geven. Denk met name aan de loonontwikkeling.

-Aanpassingen loongebouw:

Het loongebouw moet worden aangepast. Dat heeft onder meer te maken met de stijging van het Wettelijk Minimum Loon. Werkgevers noemen ook de stijging van de jeugdlonen en een logische opbouw van de treden in een loonschaal.

CNV Vakmensen ziet de noodzaak van een herzien loongebouw in maar wil eerst meer inzicht in de effecten voor álle medewerkers (ongeacht leeftijd) voordat we hier mee kunnen instemmen.

-Reiskostenvergoeding:

Werkgevers stellen voor de reiskostenvergoeding in 2024  te verhogen naar 21 eurocent.

CNV Vakmensen heeft een vergoeding van 23 eurocent voorgesteld (fiscaal vrijgesteld bedrag).

-Vitaliteitsbudget:

Werkgevers stellen voor om iedere werknemer per jaar en gedurende de looptijd van deze cao een vitaliteitsbudget van €200 toe te kennen.

CNV Vakmensen wil dat de medewerkers over een individueel budget kunnen beschikken ten behoeve van bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling, loopbaan oriëntatie e.d.

-Vitaliteitsregelingen:

Werkgevers stellen een generatiepact voor welke 3 jaar voor je AOW datum kan worden ingezet. Dat is de regeling waarbij je 80% werkt tegen 90% salaris.

Daarnaast stellen werkgevers de mogelijkheid van een vitaliteitsregeling voor waarbij de medewerker die 8 jaar in dienst is ook enige tijd (een jaar?) recht heeft op een regeling welke overeenkomt met het generatiepact. Dat recht zou iedere 8 jaar kunnen “herleven” maar het moet nader worden uitgewerkt tijdens het overleg. 

CNV Vakmensen bepleit al jaren een fatsoenlijk en bereikbaar generatiepact en is content met dit voorstel, al willen wij de ingang daarvan het liefst eerder (vanaf 60 jaar). Omdat er geen bedrijfstakpensioenregeling is kunnen we in de cao 100% pensioenopbouw niet verplichten. We zullen dat de werkgevers die voor de medewerkers een pensioenverzekering zijn aangegaan in ieder geval ten sterkste aanbevelen.

We zijn niet tegen een vitaliteitsregeling voor de medewerkers die de AOW leeftijd nog (lang) niet hebben bereikt. Integendeel, maar we moeten goed bespreken wat precies is bedoeld en haalbaar is.

-Salarisontwikkeling:

Werkgevers komen met een loonbod van 8%. Dat zal -naar verluid- in stukjes en gefaseerd over de looptijd worden ingevoerd. Aan het einde van de looptijd is 8% loonstijging gerealiseerd. Hierbij moet worden opgemerkt dat m.n. de salarissen aan de onderkant van het loongebouw door de WML -stijging én die van de jeugdlonen daar boven uit stijgen.

CNV Vakmensen heeft bij een looptijd van 1 jaar een loonvraag van 8,5% ingediend.

Eerste indruk:

Werkgevers hebben de thema’s welke eerder zijn besproken “vertaald” naar voorstellen voor een nieuwe cao. De inkomensontwikkeling die werkgevers voorstellen loopt behoorlijk uit de pas met de voorstellen van CNV Vakmensen. Werkgevers stellen dat de kosten van alle voorstellen ongeveer 4% aan loonruimte vergt en dat daarmee hun budget voor deze cao volledig is gebruikt. Een ruimere salarisstijging betekent volgens de werkgevers dat we van de overige onderwerpen niet het maximale kunnen verwachten. Communicerende vaten, zogezegd.

We gaan verder:

We laten ons hierdoor niet ontmoedigen en gaan verder met het overleg op 27 november a.s. Een cao-overleg is een geheel van geven en nemen met als doel een onderhandelingsresultaat te bereiken. Dat vraagt misschien een lange adem maar we gaan er voor. Komt bij dat we de overige voorstellen van CNV Vakmensen zeker niet van tafel zijn. Denk bijvoorbeeld aan RVU en verruiming van het partnerverlof bij geboorte.

Deze nieuwsbrief bevat veel tekst maar dat kan even niet anders. We zijn benieuwd naar jouw reactie!

Vragen/opmerkingen?

Voor vragen of opmerkingen over jouw werk of het lidmaatschap kan je bij Arie Kasper terecht. En als je goed geïnformeerd wilt zijn, kan je ook de cao-pagina bezoeken. Je kunt daar het hele cao-traject volgen, meepraten en je vragen stellen. Ga hier naar jouw cao-pagina Krijg je deze nieuwsbrief per post? Ga dan naar https://www.cnvvakmensen.nl/handel/groothandel/cao-technische-groothandel/

Wil je in het vervolg de nieuwsbrief ook liever digitaal (dus ook sneller) ontvangen? Ga naar www.cnvvakmensen.nl/mijncnv en pas jouw gegevens aan.

Arie Kasper
bestuurder CNV Vakmensen
M.: 06 1320 8402
E.: a.kasper@cnvvakmensen.nl

Stel hier je vraag aan de onderhandelaar

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error