Cao-voortgang Technische Groothandel

In het cao-onderhandelingsresultaat was onder meer afgesproken dat sociale partners zich gedurende de looptijd zouden buigen over enkele thema’s ter voorbereiding van het nieuwe cao-overleg. Een intensief traject in aanloop naar de nieuwe onderhandelingen (direct na de zomer) is gestart en we willen daarover de voortgang delen. Deze nieuwsbrief is ook bedoeld om op te halen wat er nog meer is afgesproken.

Thema’s

Sociale partners zijn met de volgende thema’s aan de slag gegaan.

  • Loongebouw: we hebben gezien dat door (verplichte) verhoging van het Wettelijk Minimum Loon een scheve verhouding ontstaat in het zo genoemde “loongebouw” wat in de cao is opgenomen. De bedragen aan de onderkant van de eerste schalen zijn fors verhoogd waardoor de oorspronkelijke verschillen soms teniet worden gedaan. Daarmee ontneem je perspectief voor doorgroei in de schalen maar het werkt ook door in de rest van het loongebouw. Samen met een deskundige kijken we nu hoe we het loongebouw kunnen inrichten op een wijze dat niemand daaraan te kort komt maar er ook sprake is van logische groei. Overigens is deze cao daarin niet uniek; we zien het ook in ander cao’s en daar vindt vaak dezelfde aanpak plaats.
  • Inventarisatie pensioenen: in deze bedrijfstak is geen pensioenverplichting opgenomen. Wél is bekend dat een meerderheid van de medewerkers aan enige vorm van pensioenopbouw deelneemt. Omdat we niet precies weten welke pensioenregelingen aan de orde zijn gaan we dat onder zoveel mogelijk bedrijven (ieder bedrijf kan deelnemen aan het onderzoek!) inventariseren. We zullen conclusies verbinden aan de uitkomst van dat onderzoek en bezien of een pensioenregeling voor alle medewerkers tot de mogelijkheden behoort. Dát is voor immers CNV Vakmensen het uitgangspunt.
  • Leesbaarheid van de cao-tekst: in de loop van de tijd zijn er vaak noodzakelijke wijzigingen doorgevoerd welke de leesbaarheid niet hebben bevorderd. Sommige artikelen zijn ook voor meerdere uitleg vatbaar en dat moet dus echt beter. Daarom wordt er door een deskundige gekeken naar de huidige tekst en wordt deze “vertaald” naar een woordkeuze welke beter aansluit bij de huidige tijd en ook duidelijk zegt wat er wordt bedoeld. We zullen goed opletten dat de verbetering van de tekst de arbeidsvoorwaarden niet versobert!
  • Vitaliteit en Duurzame Inzetbaarheid: dit zijn onderwerpen welke al jarenlang in de voorstellen van CNV Vakmensen zijn opgenomen. En daar is in deze sector best wel wat mee gedaan maar het is onvoldoende duidelijk wat er in de hele bedrijfstak wordt ondernomen om duurzame inzetbaarheid ook echt een “boost’ te geven. Grote werkgevers lijken een voorsprong te hebben op wat we wenselijk vinden maar de activiteiten zijn versnipperd. Om die reden staan we achter het initiatief om dit uit te werken. Er is voor werknemers én werkgevers al een prima aanbod via de St. Duurzame Inzetbaarheid Technische Groothandel maar dat lijkt nog niet bij iedereen bekend te zijn. Kijk hiervoor op deze website
  • Uitruil van arbeidsvoorwaarden: het is mogelijk om sommige arbeidsvoorwaarden te ruilen voor andere. Denk aan het kopen of verkopen van verlof voor studie e.d. In artikel 56 van de cao zijn er al mogelijkheden opgenomen maar we kijken nu of dat kan worden uitgebreid.

Loonsverhoging en eenmalige uitkering

Nu deze cao algemeen verbindend is verklaard door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moeten de afspraken uit het cao-akkoord door álle werkgevers worden nageleefd. 
In het cao-akkoord is opgenomen dat de salarisverhoging van 4% per 1 april jl. mag worden verrekend met eerdere loonsverhogingen gedurende de looptijd van deze cao die de werkgever niet verplicht was te betalen. Daarover zijn aan CNV Vakmensen de nodige vragen gesteld en al snel werd duidelijk dat dit niet in alle gevallen correct is gebeurd. Ga na of jouw werkgever zich aan die cao-afspraak heeft gehouden en -als dat onduidelijk is- laat dat ons dan weten. Maar ook de eenmalige uitkering van €1000,- dient uitgekeerd te worden. Die kan ook niet worden “verrekend” met bijvoorbeeld een tantième of winstdeling welke ook zonder deze cao-afspraak zou worden uitgekeerd. Helaas blijken er ook nu weer “creatieve” werkgevers te zijn die er zo mee omgaan. In de maand september volgt de nieuwe salarisverhoging van 2%. Zie voor de uitwerking van de loonsverhoging en de eenmalige uitkering de tekst van het cao-akkoord. Deze is op onze site opgenomen. Bij vragen hierover kan je ook hiervoor CNV Vakmensen inschakelen.

Doorbetaling bij ziekte

Sociale partners hebben geconstateerd dat in artikel 49 van de cao over het netto-inkomen gesproken wordt terwijl dat eigenlijk het bruto-inkomen dient te zijn. Dat geeft een betere uitkomst voor de medewerker. In de volgende vast te stellen cao-tekst zal deze term gewijzigd worden van netto naar bruto-inkomen. Organisaties kunnen deze wijziging reeds in de praktijk gaan toepassen.

Vragen/opmerkingen?

Voor vragen of opmerkingen over jouw werk of het lidmaatschap kan je bij Arie Kasper terecht. En als je goed geïnformeerd wilt zijn, kan je ook de cao-pagina bezoeken. Je kunt daar het hele cao-traject volgen, meepraten en je vragen stellen. Krijg je deze nieuwsbrief per post? Ga dan naar https://www.cnvvakmensen.nl/handel/groothandel/cao-technische-groothandel/
Wil je in het vervolg de nieuwsbrief ook liever digitaal (dus ook sneller) ontvangen? Ga naar www.cnvvakmensen.nl/mijncnv en pas jouw gegevens aan.

Arie Kasper, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 1320 8402 / a.kasper@cnvvakmensen.nl

 

 

Heb je vragen aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error