Cao Technische Groothandel algemeen verbindend verklaard

En dat is goed nieuws want het betekent dat álle Technische Groothandels de afspraken uit de nieuwe cao moeten naleven. Loonsverhogingen, reiskostenvergoeding en eenmalige uitkering moeten nu door álle bedrijven in de sector worden uitgekeerd.

Algemeen verbindend verklaren

We hadden in februari 2023 al een cao-akkoord bereikt maar helaas duurt de behandelingstermijn voor de algemeen verbindend verklaring altijd enige tijd en daar was het wachten op. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de cao op 2 mei jongstleden algemeen verbindend verklaard en dat betekent dat niet alleen de leden van de werkgeversorganisatie WTG zich aan de cao-afspraken moeten houden maar nu ook álle technische groothandels.

Om het geheugen even op te frissen vermelden we onderstaande afspraken nog maar even:

Loonparagraaf

 • Per 1 april 2023: 4% structurele loonstijging voor alle salarissen (cao-schalen en de daadwerkelijke betaalde salarissen), met een minimumbedrag van € 90 bruto (bij een voltijd dienstverband, anders naar rato).
 • Per 1 september 2023: 2% structurele loonstijging voor alle salarissen (cao-schalen en de daadwerkelijke betaalde salarissen).
 • Een eenmalige uitkering van € 1.000, met inachtneming van het volgende:
  • De eenmalige uitkering wordt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een maand na de algemeen verbindend verklaring van de cao uitbetaald;
  • Ondernemingen kunnen de eenmalige uitkering naar eigen inzicht uitbetalen (bruto, netto, via wkr, enz);
  • De eenmalige uitkering geldt 100% (€ 1.000) voor de werknemers in voltijddienst en voor deeltijders naar rato van hun deeltijddienstverband;
  • De werknemer moet in dienst zijn op het moment dat de eenmalige uitkering wordt uitgekeerd;
  • Als referteperiode voor de eenmalige uitkering geldt de periode van 12 maanden direct voorafgaand aan de maand waarin de onderneming de eenmalige uitkering betaalt; bij een korter dienstverband dan 12 maanden wordt de uitkering naar rato uitgekeerd.

Verrekening

 • Ondernemingen die tijdens de looptijd van de cao vooruitlopend op deze cao een of meer structurele verhogingen aan hun personeel hebben uitgekeerd, mogen deze verrekenen met de in de vorige alinea vermelde cao-verhogingen met dien verstande dat de tijdens de looptijd totaal gegeven structurele verhoging minimaal 6% moet zijn;
  Voorbeeld: Een werknemer heeft in januari 2023 structureel 4% salarisverhoging gekregen. Deze werknemer krijgt in april 2023 geen verhoging meer en in september 2023 krijgt deze werknemer 2% structurele salarisverhoging. Mocht de werknemer reeds eerder dan 1 april 4% structurele salarisverhoging hebben ontvangen, maar was dit bedrag lager dan € 90 bruto (bij een voltijd dienstverband), dan hoeft de werkgever dit in april 2023 niet te corrigeren.
 • De structurele salarisverhoging in april van 4% moet gebaseerd zijn op het salaris, inclusief de stijging van het WML met ingang van 01-01-2023;
 • Ondernemingen, die tijdens de looptijd van de cao als voorschot op deze cao een of meer eenmalige uitkeringen aan hun personeel hebben uitgekeerd, mogen deze verrekenen met de in de vorige alinea vermelde uitkering;
 • De eigen structurele verhoging mag alleen met een structurele verhoging van de cao worden verrekend. Hetzelfde geldt voor een eigen eenmalige uitkering die alleen met de eenmalige uitkering van de cao mag worden verrekend;
 • De verrekening kan uitsluitend tijdens de looptijd van de cao plaatsvinden;
 • De verrekening moet tevoren schriftelijk zijn afgestemd met alle medewerkers.

Reiskostenregeling

Er komt een verplichte reiskostenregeling in de cao. Daartoe wordt de tekst van artikel 22 aangevuld met een nieuw lid 2 dat als volgt komt te luiden:

Artikel 22 – Onkostenvergoedingen en reiskostenvergoeding

2. Elke werknemer ontvangt een reiskostenvergoeding indien de werknemer meer dan 10 kilometer (enkele reis) van de werkplek woont. Indien de woon-werk afstand meer dan 10 kilometer bedraagt wordt de volledige woon-werk afstand, tot een maximum van 30 kilometer (afstand enkele reis) vergoed. De reiskostenvergoeding voor woon-werk verkeer bedraagt minimaal € 0,19 per kilometer.

Voor de afstandsberekening geldt de ANWB-routeplanner waarbij de kortste route wordt gehanteerd. In de regeling kunnen bestaande regelingen zoals een fiets van de zaak, daarin worden verrekend. De regeling geldt voor elk vervoersmiddel, ook lopend. Deze reiskostenregeling is een minimumregeling, ondernemingen kunnen zelf een ruimere regeling (zoals ruimere afstanden of een hogere vergoeding per kilometer) hanteren.

Maak je collega lid!

Ben je blij met ons? Je kunt ons helpen om nog meer mensen blij te maken, zoals een nog niet georganiseerde collega. Hoe meer leden we hebben, hoe beter we kunnen onderhandelen over jouw arbeidsvoorwaarden. Een nieuw lid aanmelden gaat heel eenvoudig, en je krijgt er zelf ook
nog iets moois voor terug. Ga voor informatie en voorwaarden naar www.cnv-ledenwerven.nl

CNV Vakmensen
Arie Kasper, bestuurder
E. a.kasper@cnvvakmensen.nl

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error