Al het nieuws

Cao voorstellen Eierengroothandel aan werkgevers overhandigd

De looptijd van de cao voor de Groothandel in eieren en eiproducten nadert het einde en op basis van o.m. de reacties van de leden hebben we een brief opgesteld waarin wijzigingsvoorstellen voor een nieuwe cao zijn opgenomen.
Cao-onderhandelingen:
Het is gebruikelijk dat we op basis van de reactie van de leden in de sector en conform CNV beleidspunten bij werkgevers voorstellen indienen voor een nieuwe cao.
Dit jaar hebben we dat samen met de RMU gedaan, een vakorganisatie die ook in deze sector actief is. Onderstaand lees je de voorstellen voor wijzigingen van de huidige cao. Vanzelfsprekend houden we je van het verloop van dit overleg op de hoogte.

Vragen/opmerkingen?
Voor vragen of opmerkingen kan je terecht bij Arie Kasper, jouw onderhandelaar in deze sector. Het emailadres is: a.kasper@cnvvakmensen.nl of bel 06-13208402.
Maar je kunt ook online vragen stellen -en meepraten- over jouw werk en de cao waar jij onder valt. Ga hiervoor naar ons online platform: https://www.jeachterban.nl/groothandels/ Daar ontmoet je leden en niet leden en we proberen zo snel mogelijk antwoord te geven op vragen uit jouw werksituatie.Voorstellenbrief gezamenlijke vakorganisaties cao groothandel in eieren en eiproducten

Looptijd: De vakorganisaties stellen een looptijd voor van 1 jaar, namelijk tot 31 december 2021. Indien gewenst is een afwijkende looptijd voor ons bespreekbaar wanneer dit het belang van de sector en de daarin werkzame personen ten goede komt.

Loon: Bij een eenjarige cao stellen de vakorganisaties een loonsverhoging van 3,5% per 1 januari 2021 voor. Dit geldt ook voor alle toeslagen en vergoedingen die in de cao zijn opgenomen. Daarnaast stellen we  voor om het minimumjeugdloon, voor werknemers die 18 jaar en ouder zijn, in deze cao af te schaffen. Met andere woorden: Loon naar werken en in beginsel leeftijdsonafhankelijk.

Thuiswerkbeleid: Gezien de huidige coronamaatregelen is het voorstel om in de cao afspraken op te nemen over thuiswerkbeleid. De vakorganisaties stellen voor dat er in een onderneming met meer dan 50 werknemers thuiswerkbeleid in overleg met de ondernemingsraad wordt vastgesteld. Met u willen we kijken naar eventuele (financiële) gevolgen bij thuiswerk.

Reiskostenvergoeding: De huidige reiskostenvergoeding is minimaal en niet kostendekkend. We stellen voor om in de cao op te nemen dat alle kilometers gecompenseerd worden op basis van de fiscaal maximaal toegestane onbelaste vergoeding.

Afbouwregeling (artikel 6.1 onder 4): Wij willen de huidige afbouwregeling als hierboven bedoeld nader bespreken en wijzigen. Wij willen  begrijpen wat in dit artikel onder a wordt verstaan onder “indeling door eigen toedoen”. Indien er sprake is van afbouw door bedrijfsomstandigheden dient het verschil tussen het “oude” salaris en het “nieuwe” salaris door middel van een waardevaste persoonlijke toeslag zonder afbouw te worden aangevuld.

Ontwikkeling: Wij stellen voor dat er meer wordt gedaan aan ontwikkeling en opleiding. In dit kader wensen wij af te spreken dat de werknemers de beschikking krijgen over een persoonlijk bruto opleidingsbudget dat door de werkgever uitbetaald wordt op een individuele leerrekening. De werknemer heeft zeggenschap over de aanwending van deze leerrekening ten aanzien van de eigen opleiding en (vak)talentontwikkeling.

Duurzaam werken: Om oudere werknemers op een gezonde manier hun pensioenleeftijd te laten bereiken en om jongere werknemers perspectief op de arbeidsmarkt te bieden stellen wij een generatiepact voor. Dat houdt in dat de werknemers die binnen 10 jaar met pensioen/AOW gaan nu gestimuleerd en gefaciliteerd worden om 80% te werken, tegen 90% van het loon en met behoud van 100% pensioenopbouw. In het Pensioenakkoord van juni 2019 hebben sociale partners afgesproken dat cao-partijen vanaf

1 januari 2021, 3 jaar voor de AOW-datum een RVU-boetevrij bedrag kunnen inzetten voor eerder pensioen van werknemers in zware beroepen. Dit bedrag als basis omdat op dat moment de AOW nog niet tot uitkering komt. Wij stellen voor per 1 januari 2021 het maximaal toegestane boetevrije bedrag als faciliteit voor werknemers beschikbaar te stellen gedurende de laatste drie jaren voorafgaand aan de pensioendatum van de werknemer.

Code 95: In de cao is opgenomen dat bij: “Scholing, op verzoek van de werkgever in het belang van het bedrijf en plaatsvindend onder werktijd, wordt het loon doorbetaald”. De vakorganisaties stellen voor dat de uren en kosten die nodig zijn voor vrachtwagenchauffeurs om bekwaam te zijn middels Code 95 ook in aanmerking komen voor vergoeding in tijd en geld van de werkgever.

Feestdagen: We stellen voor om in de cao op te nemen dat Bevrijdingsdag in ieder lustrumjaar (5 mei 2025, 5 mei 2030 enzovoort) als feestdag wordt aangemerkt.

Loonbegrip: De vakorganisaties stellen voor om het loonbegrip voor loon tijdens ziekte (artikel 8.2.1. lid 1) te herschrijven en in de definitielijst toe te voegen dat structurele overwerktoeslagen berekend over een periode van de afgelopen 12 maanden worden meegenomen in de berekening van het loon. Onder het loonbegrip dient ook vakantietoeslag te vallen. Met u willen we ook bespreken wat onder “pensioengevend salaris” dient te vallen.

Partnerverlof bij geboorte: De wet geeft nu het recht bij geboorte aan de partner 5 weken verlof te gunnen tegen 70% van het dagloon. In de cao willen wij opnemen dat dit tot 100% loon wordt aangevuld.

Rouwen: “Rouwen is geen ziekte maar een periode waarin je mogelijk niet in staat bent om je werk goed te doen”. In de cao willen we een checklist opnemen zodat op het werk op een goede manier ermee wordt omgegaan. Ook willen wij de mogelijkheden verkennen die ertoe leiden dat tijdens rouwverlof er voor de medewerker geen zorgen zullen zijn met betrekking tot het inkomen.

Naleving cao: We willen afspraken maken over de naleving van wet en cao in de bedrijven. Wij willen hiermee de voorwaarden voor werknemers verbeteren en ook de oneerlijke concurrentie op bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden tegengaan en daarmee de concurrentiepositie van de goedwillende werkgevers verbeteren.

Tekstueel en verduidelijking cao tekst: Bij het doornemen van de huidige tekst van deze cao zijn we soms op onduidelijkheden gestuit, mogelijk veroorzaakt door de gebruikte tekst of voor meerdere uitleg vatbaar. Met u willen we die onduidelijkheid doornemen, zonodig wijzigen, wegnemen of aanvullen. Ook de huidige afspraak over het “3e WW-jaar” willen we met u evalueren.