Exedent pensioenregeling GD

Wijziging excedent-pensioenregeling (alleen van toepassing op werknemers bij een inkomen boven de 58.949 euro op jaarbasis)

De afgelopen periode hebben FNV en CNV met Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) gesproken over het betaalbaar houden van de pensioenregeling. Doordat we langer leven en de rekenrente extreem laag is neemt de door werkgever en werknemer te betalen pensioenpremie toe. Dit legt enerzijds direct een beslag op een groter deel van jouw bruto salaris, anderzijds legt het ook een beslag op de beschikbare loonruimte voor de cao-onderhandelingen: een groter deel van de loonruimte wordt gebruikt voor het werkgeversdeel van de pensioenpremie. 

Wijziging Exedent-pensioenregeling GD 
Om de pensioenregeling betaalbaar te houden hebben vakbonden en GD afgesproken dat de excedent-regeling per 2021 (voor het salarisdeel boven € 58.949) versoberd wordt. Op dit moment bouw je als medewerker over je gehele salaris exclusief de franchise pensioen op basis van een middelloonregeling op. Voor het salarisdeel tot € 58.949 blijf je pensioen volgens de middelloonregeling opbouwen. Over het salarisdeel boven de € 58.949 ga je in het voorstel pensioen opbouwen op basis van een premieregeling. In een premieregeling bouw je een kapitaal op, waarmee je op pensioengerechtigde leeftijd een pensioen kunt aankopen, waar je in de huidige regeling direct pensioen inkoopt. Het voordeel van de huidige regeling is dat, tenzij er gekort moet worden, de hoogte van je pensioen bekend is. Bij de premieregeling verschuift een deel van het risico naar de medewerker; het kapitaal dat je opbouwt is mede afhankelijk van beleggingsresultaat en de hoogte van het pensioen dat je kunt inkopen is onder andere afhankelijk van de rente op het moment van inkoop (waarbij er wel de mogelijkheid is om variabel pensioen in te kopen, waardoor je met het resterende kapitaal verder kunt laten renderen en mogelijk de rente stijgt om zodoende een hoger pensioen te bereiken). Het pensioen dat je kunt inkopen kan dus lager uitvallen dan in een middelloonregeling. Hieronder vind je een aantal maatmanberekeningen terug om een indicatie van het verschil te krijgen. 

Premie 
Tegenover deze verschuiving van het risico naar de werknemer staat voor zowel werkgever als werknemer een lagere pensioenpremie. In het voorstel wordt de pensioenpremie voor de werknemer verlaagd naar 1,81% (de werkgever betaalt 90% van de pensioenpremie, de werknemer 10%) waar het werknemersdeel van de premie voor de middelloonregeling op dit moment 7,31% bedraagt. Hieronder kun je op basis van 3 maatmanberekeningen de gevolgen voor de te betalen premie zien. 
In de linker tabel zie je voor 3 brutolonen in de onderste rij het werknemersdeel van de premie die je betaald in de middelloonregeling. In de rechtertabel zie je in de rij totaal WN-premie voor dezelfde 3 brutolonen de premie die je betaald als je tot een salaris van € 58.949 premie betaald voor de middelloonregeling en voor het meerdere salaris de premie voor de premieregeling. In de onderste rij zie je het brutobedrag wat je op jaarbasis minder aan pensioenpremie betaald en je nu extra te besteden hebt. Dit bedrag kun je bijvoorbeeld gebruiken om een aanvullende pensioenverzekering af te sluiten. 

Jaarlijkse uitkering 
Naast een besparing voor de medewerkers levert de wijziging van de pensioenregeling ook een besparing voor de werkgever op. Hierover hebben we afgesproken dat deze besparing terugvloeit naar de medewerkers. Vanaf 2021 ontvangen medewerkers die op 1 december in dienst zijn bij GD in de maand december naar rato van hun dienstverband een eenmalige uitkering. Deze uitkering wordt als volgt berekend: 
0,6% van de bruto loonsom GD in een kalenderjaar / aantal FTE op 1 december van het kalenderjaar

Voorbeeld
De bruto loonsom van GD bedraagt € 20 miljoen en op 1 december werken er 400 FTE. De uitkering voor 1 FTE bedraagt dan (0,6% van 20.000.000)/ 400 = 120.000/400 = € 300. Werk je fulltime dan ontvang je in dit voorbeeld in december € een eenmalige bruto uitkering van € 300. Werk je parttime, dan ontvang je een evenredig deel van dit bedrag. Bij een parttime dienstverband van 0,5 FTE (50%) dus € 150. 
Deze jaarlijkse uitkering ontvang je tot invoering van het nieuwe pensioenstelsel.  In de bijlage vind je de complete tekst van de gemaakte afspraken. 

Jouw mening telt 
Graag willen wij van je weten wat jij van de door ons gemaakte afspraken met betrekking tot de wijziging pensioenregeling vindt.
Je kunt ons dit laten weten per e-mail door uiterlijk zondag 11 oktober 2020 een mail te sturen naar p.deridder@cnvvakmensen.nl  
Geef in de e-mail duidelijk aan of je 1. JA, AKKOORD bent met de wijziging of 2. Nee, niet akkoord bent,  of dat je 3. er geen mening over hebt (onthouding).
Vermeld daarbij ook je naam, je CNV lidmaatschapsnummer of je postcode en huisnummer. 

P.de Ridder en Jill Ruitenberg, bestuurders CNV Vakmensen

Downloads