Uitwerking cao-afspraken en sociaal plan AZL

Ondanks de vakantieperiode gaat het werk gewoon door. Zo ook met de voortgang van de nadere afspraken gemaakt tijdens de cao-onderhandelingen. En verder ontvangen jullie hierbij de ontwikkelingen betreffende de reorganisatie (aanpassing sociaal plan).

De aanvullende afspraken gemaakt bij de cao AZL 2022

  1. AZL doet onderzoek naar de ervaringen met hybride werken. De uitkomsten van dit onderzoek worden besproken met de vakorganisaties.
  2. In de vorige cao is afgesproken dat AZL de adv-dagen uitbetaalt, tenzij de medewerkers de dagen liever als adv-dagen bijgeschreven willen hebben. Hier is nu een keer ervaring mee opgedaan. Het blijkt dat het overgrote deel de voorkeur geeft aan het als vrije tijd zien van de adv-dagen. AZL gaat deze uitkomst bestuderen.
  3. Compensatie feestdagen voor parttimers. De regels voor het toekennen van feestdagenverlof aan parttimers is al eerder door AZL gewijzigd. In de cao zijn afspraken gemaakt over een compensatieregeling voor de parttimers die hierdoor minder verlofuren krijgen dan onder de oorspronkelijke toekenningsregels. AZL heeft de berekeningen gereed en start in oktober 2022 met de uitbetaling van de compensatie.
  4. AZL betaalt een hogere vergoeding voor aanvullend geboorteverlof dan de wettelijke regeling. Deze afspraak is ingeregeld.
    Vanaf 2 augustus 2022 hebben werknemers recht op 9 weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Bij het eerstvolgend overleg (september 2022) met jullie werkgever wordt gevraagd hoe AZL deze faciliteit bekend maakt aan jullie. 
  5. Medewerkers kunnen 1 dag per jaar onder werktijd vrijwilligerswerk doen. Deze afspraak moet nog wat nader uitgewerkt worden. In september praten wij als vakbonden hierover verder met AZL.
  6. De mogelijkheid om 4 x 9 uur te werken wordt dit jaar verruimd door AZL. Vakbonden CNV Vakmensen en De Unie en AZL evalueren de ervaring met 4 x 9 uur werken aan het eind van 2022.
  7. AZL vergoedt 50% van je vakbondscontributie. De vakbonden en AZL maken deze afspraak omdat mede door de leden van vakbonden een cao tot stand komt. Door de helft van je lidmaatschapsgeld vergoed te krijgen bedanken werkgever en werknemer de vakbondsleden voor het realiseren van afspraken tussen werkgever en werknemers.

Sociaal plan

Zoals bij jullie bekend vindt er een reorganisatie plaats. Door deze reorganisatie is het mogelijk dat er medewerkers boventallig worden. AZL is bereid het huidige sociaal plan toe te passen. In het sociaal plan waren echter een aantal zaken niet helemaal helder opgeschreven. Bovendien staat er een bepaling in die niet in overeenstemming is met de ontslagregels van het UWV. Om deze reden is de tekst op enkele kleine onderdelen aangepast. Dit leidt niet tot inhoudelijke wijzigingen: het doel is immers om het sociaalplan beter leesbaar te maken.
Op één punt is er wel een inhoudelijke wijziging. Het gaat om de volgorde bij plaatsing op een passende functie. Deze afspraak moeten we aanpassen omdat de huidige bepaling niet in overeenstemming is met de ontslagregels. Het betreft een noodzakelijke aanpassing van het sociaal plan.
In het huidige sociaal plan hebben medewerkers met een hogere functie een voordeel omdat ze eerder geschikt worden geacht voor functies een schaal lager. In de nieuwe uitleg vervalt dit voordeel. Een functie in hetzelfde werkveld een functieschaal lager kan passend zijn, maar is dit niet meer automatisch.

Pensioen

Een van de taken van de pensioenwerkgroep is om cao-partijen te adviseren welke opties er zijn voor een pensioenregeling onder de Wet Toekomst Pensioenen (WTP). De pensioenwerkgroep gaat hier nu mee aan het werk. De afspraak is gemaakt om in oktober 2022 advies uit te brengen. 

Heb je nog vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, mail deze dan naar r.jongen@cnvvakmensen.nl

René Jongen, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5120 2961 / r.jongen@cnvvakmensen.nl