Je kan nu stemmen over het Achmea onderhandelingsresultaat

Vorige week kreeg je al een inkijkje in het onderhandelingsresultaat cao Achmea. Tot en met 8 januari 2024 kun jij stemmen over het onderhandelingsresultaat cao Achmea via de link aan het eind van deze nieuwsbrief. Je kunt VOOR of TEGEN stemmen, of je onthouden van stemming. En natuurlijk kun je er opmerkingen bij maken.

Grip op inkomen

Wij wilden graag een looptijd van 1 jaar, dat is uiteindelijk 21 maanden geworden. Minder maanden zat er niet in, ondanks verwoede pogingen daartoe.
Voor wat betreft inkomen kunnen we concluderen dat de maandelijkse verhoging van 300 euro (met een minimum van 7% tot en met schaal H, en 6% voor schalen I, J en K) voor 2024, en de 4% voor de 1e 9 maanden van 2025 (met ingang van 1 januari 2025) voldoende voor ons is voor die jaren.  Nog even ter verduidelijking: zowel je salaris als de salarisschalen stijgen dus met dat bedrag of percentage in 2024. Helaas hadden we ter compensatie van de gemiste loonsverhoging in 2023, zeker gelet op de hoge inflatie, graag een verhoging van de winstuitkering gehad. De €2000 eenmalige uitkering was daarbij helaas het maximaal haalbare.
De RVU-uitkering voor parttimers gelijktrekken aan die van fulltimers is gehonoreerd. Conclusie bij grip op inkomen is dat er niet meer in zat, we hebben hierover tot het gaatje onderhandeld.

Grip op werk: autonomie en ontwikkeling

Voor wat betreft autonomie hebben wij de afspraak gemaakt dat er bij de klantcontactcenters pilots gaan draaien om te kijken of het mogelijk is om medewerkers die daar werkzaam zijn meer zeggenschap over hun eigen werk(tijden) te laten krijgen.
Met betrekking tot ontwikkeling hebben we de afspraak gemaakt dat er meer naar vaardigheden van medewerkers wordt gekeken aan de ene kant. Aan de andere kant zal Achmea duidelijker zijn over de toekomst van het werk binnen Achmea (Strategic Workforce Planning). Naast dat je 3 studiedagen krijgt voor het volgen van een persoonsgerichte opleiding zal voortaan, in overleg met je leidinggevende, rekening gehouden wordt met de planning als je dagen voor je opleiding te volgen nodig hebt. Dat wilden wij ook graag. Conclusie bij grip op werk is dat dit een doorgaand proces is, waarbij wij als CNV Vakmensen nadrukkelijk betrokken worden.

Grip op leven: werk/privé en klimaat

Wij gaan werkdruk nadrukkelijk monitoren in ons reguliere vakbondsoverleg. En als het nodig is, dan bezien we of er maatregelen nodig zijn. Wij wilden hier goede aandacht voor en dat kan als we het zelf gaan monitoren en invloed hebben op te nemen maatregelen. Bij zorgverlof krijg je in het vervolg 90% van je salaris (in plaats van 70% nu), om mogelijk te maken dat verlof op te nemen als dat nodig mocht zijn.
Voor wat betreft klimaat is er een woon/werk reiskostenregeling afgesproken die uitgaat van pay per use, ongeacht welk vervoermiddel je gebruikt. Ook een combinatie van vervoermiddelen is mogelijk. Het OV blijft gewoon vergoed worden, maar voor elektrische auto en/of fiets krijg je 23 cent per kilometer en voor een benzineauto 21 cent per kilometer.  Dit gaat in per 1 juli 2024. Wij hadden een voorstel gedaan voor een fietsvergoeding, die is hiermee gehonoreerd. En de reden daarvoor was een goede afspraak voor het klimaat, die is hiermee gerealiseerd. Daarnaast zit er ook voor benzineauto’s nu een verhoging in. Dat wilden wij ook.
Nieuwe medewerkers kunnen ook voor 1 jaar gebruikmaken van het klimaatbudget. Conclusie voor grip op leven lijkt uitgaande van onze voorstellen dat er in ieder geval naar ons geluisterd is.

Pensioen

Wij wilden graag de afspraak over de nieuwe pensioenregeling, die gewijzigd moet worden op grond van de wet, niet in dit cao-traject betrekken. Dat is gelukt. Wel moesten we omdat de looptijd over 1 januari 2025 heen valt, en de huidige pensioenregeling dan vervalt, de afspraak gemaakt worden dat de huidige pensioenregeling doorloopt totdat er een nieuwe afspraak over een pensioenregeling is.

Andere door ons gewenste afspraken

De afspraken over Maand van de vakbond en hulp aan vakbondscollega’s elders zijn ook gehonoreerd.

Overige afspraken

Naast de door ons gewenste afspraken zijn er ook afspraken gemaakt over:
- aanpassing minimumuurloon;
- overwerkvergoeding ook voor schaal H;
- verandering voor schalen I, J en K;
- bijdrage zorgverzekering;
- Achmea Select;
- gevolgen menstruatie en overgang voor het werk;
- gewenste omgangsvormen;
- nawerktijd = werktijd.

Je kunt nu stemmen

Je kunt stemmen over het totale onderhandelingsresultaat, dat als bijlage is toegevoegd. Je kunt niet over onderdelen stemmen. Meer zat er niet in. In de vorige nieuwsbrief en in deze nieuwsbrief is uitgelegd waarom wij dit nu als een onderhandelingsresultaat aan jou voorleggen. De stemmen van onze CNV-leden zijn leidend voor het al dan niet tekenen van de cao. De mening van de overige medewerkers nemen wij mee als peiling. Stem je tegen, dan je je wel realiseren dat wij van jou verwachten dat je ons gaat steunen, al dan niet met acties, om een ander resultaat te krijgen. Het is nu aan jou. Je hebt tot en met 8 januari 2024 om te stemmen met deze link.
Wil je het hele cao-traject nog eens bekijken, ga dan naar de cao-pagina: Cao Achmea | CNV Vakmensen

Mede namens Bea Zwart en Raoul de Lange
Ike Wiersinga, onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 2350 0986 / i.wiersinga@cnvvakmensen.nl/

Downloads

Laat hier je reactie of opmerking achter voor de onderhandelaar:

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error