Al het nieuws

Veranderingen in cao en pensioen Aegon?

Op grond van afspraken in de cao Aegon worden er momenteel voorstellen ontwikkeld rond performance management, functiewaardering en een “generatie-pact” (minder werken vlak voor je AOW-datum). Ook zijn er verkennende besprekingen over een nieuwe pensioenregeling. CNV Vakmensen praat je bij!

Minder werken voor ouderen
Het is helaas niet gelukt om voor 2019 al een afspraak te maken waarbij onder gunstige voorwaarden je een aantal jaar voor je AOW-leeftijd minder kan gaan werken. Dat was wel het streven in de cao. Maar later dan gepland lijkt het er nu toch aan te komen! Begin juli hopen we met Aegon (en met betrokkenheid van de COR) overeenstemming te bereiken. Dan is er in ieder geval een begin! Verbeteringen kunnen we dan – waar nodig - proberen aan te brengen als weer gaan overleggen over de nieuwe cao per 1-7-2020. Zodra we precies weten hoe het er uit gaat zien, zal CNV je dat laten weten.

Performance Management
We spraken in de huidige cao ook af dat we opnieuw kijken naar de beoordelingssystematiek die Aegon hanteert. Ook daarvoor was een tijdsplanning gemaakt, waar we helaas niet aan hebben kunnen voldoen. Toch lijkt ook daar nu iets concreets te ontstaan. Omdat dit systeem ook een rol speelt bij je salarisontwikkeling (zie artikel 2.2 en 4.3.5 van de cao) zal een verandering mogelijk ook een (tussentijdse) wijziging van de cao betekenen. Als we in het overleg van begin juli tot die conclusie komen, zullen we die tussentijdse wijziging van de cao uiteraard aan jullie voorleggen ter instemming.Het belangrijkste is en blijft voor CNV dat een beoordelingssysteem ondersteunend en stimulerend werkt voor het gesprek over duurzame ontwikkeling en zinvol werk tussen jou en je leidinggevende. Voorstellen voor verandering zullen we zeker langs die meetlat beoordelen!

Functiewaarderingsmethode
Wereldwijd werkt Aegon steeds minder met de Korn Ferry Hay-methode om de functies te beschrijven en te wegen. Daarom wilde jullie werkgever met ons bekijken of we ook voor Aegon Nederland kunnen overstappen naar een andere methodiek, die van Willis Towers Watson. Daar zitten nog best wat haken en ogen aan, onder andere omdat het vergelijken en controleren van een functiewaardering bij Willis Towers Watson minder makkelijk mogelijk is dan bij de Korn Ferry Hay-methode. Bovendien valt het invoeren van een nieuwe functiewaarderingsmethode min of meer samen met een aantal belangrijke veranderingen in de organisatie (o.a. agile werken) en dat maakt het ook vrij complex. We gaan ook dit onderwerp begin juli uitgebreid bespreken. Omdat ook dit is vastgelegd in de cao, zullen er geen wijzigingen kunnen plaatsvinden voor de vakbondsleden daarmee hebben ingestemd. Het is nu nog onzeker of er al voor de zomer een voorstel kan worden voorgelegd.

Pensioen
De pensioenregeling bij Aegon staat op hoofdlijnen in de cao, maar wordt verder ingevuld in samenspraak tussen werkgever en medezeggenschap (instemmingsvereiste voor de COR). Die huidige invulling van de regeling loopt per 31-12-2019 af en Aegon heeft aanleiding gezien om samen met de pensioencommissie van de COR een uitgebreide verkenning te starten naar een mogelijke andere invulling. Voortzetting van de huidige afspraken zou namelijk leiden tot een zeer forse kostenstijging. Dat is voor jullie bedrijf in de huidige situatie een grote (te grote?) last.

De impact van een wijziging van de pensioenvoorziening is groot. Het is een belangrijke arbeidsvoorwaarde, die inderdaad veel geld kost, maar die ook veel oplevert voor de financiële zekerheid voor medewerkers.
Ook hier geldt dat een essentiële wijziging, zoals een eventuele de stap van een DB-regeling (gegarandeerde pensioenaanspraak) naar een DC-regeling (hoogte pensioen afhankelijk van de opbrengst van het ingelegd kapitaal) een cao-wijziging inhoudt.
Het is daarom goed dat jullie werkgever nu ook een begin heeft gemaakt met het overleg met de vakbonden hierover. Want alleen met betrokkenheid van álle partners binnen Aegon kunnen we de zuivere discussie voeren die moet leiden tot oplossing van het bijzondere lastige dilemma van de pensioenregeling.

Reacties?
Er staan veel veranderingen op stapel bij Aegon. Rond cao en pensioen, maar ook de organisatie zelf blijft, soms door nood gedwongen, in verandering. CNV Vakmensen wil in die situatie jullie belangen blijven verdedigen en constructief meewerken aan een oplossing van de verschillende vraagstukken. Wie mee wil denken door vragen te stellen, je mening te geven, een opmerking te maken, is van harte welkom bij de vertegenwoordiger van CNV Vakmensen bij Aegon.
Jolien Dekker
bestuurder CNV Vakmensen
06-23811392
j.dekker@cnvvakmensen.nl