Uitslag CNV cao-enquête Achmea: loon, loon, loon

Uit de uitslag van de CNV cao-enquête blijkt dat leden loonsverhoging het belangrijkste vinden. Ook werkdruk is een issue. Na de zomer starten de onderhandelingen.

Uitslag CNV-enquête mede input voor nieuwe cao

Tot 26 juli 2023 had je tijd om de CNV-enquête over de cao in te vullen. Voor ons is belangrijk wat onze leden willen met betrekking tot de cao. Daarnaast organiseren wij samen met Achmea en de andere bonden panelsessies en een gezamenlijke enquête. Dat wordt gedaan door een onafhankelijk bureau. Al die informatie, die wij krijgen, is input voor een CNV-voorstellenbrief. De andere bonden en Achmea zullen ook met zo’n brief komen. Op basis van die brieven gaan we onderhandelen over jouw cao. In het najaar zullen de onderhandelingen over de cao beginnen.

Loon verreweg het belangrijkste

Wat duidelijk is dat iedereen die de enquête heeft ingevuld, heeft aangegeven een goede loonsverhoging te verwachten. De kosten zijn gestegen en daar stond in de afgelopen periode geen loonstijging tegenover. En dat moet nu zeker wel gebeuren, zo geven mensen aan.

Werkdruk is ook een belangrijk punt

Heel veel leden geven aan dat werkdruk een issue is. De beleving is dat de werkdruk enorm gestegen is en daar is onvoldoende aandacht voor. En dat heeft ook gevolgen voor andere zaken. Mensen geven bijvoorbeeld aan wel voldoende mogelijkheden te hebben zich te ontwikkelen, maar dat de tijd ontbreekt. En het heeft ook gevolgen voor de balans werk/privé, hoewel men wel aangeeft dat daar voldoende aandacht voor is. Eigen verantwoordelijkheid in je werk is voor 80% ook belangrijk. Als dat er niet of onvoldoende is, heeft dat ook gevolgen voor de beleving van de werkdruk. Opvallend is overigens dat teamverantwoordelijkheid door 50% belangrijk wordt gevonden en door 50% juist niet. Gelukkig geeft een grote meerderheid aan dat het wel mogelijk is om verlof op te nemen.

Relatie met de top van Achmea

55% geeft aan dat er onvoldoende geluisterd wordt naar de werkvloer. Over transparantie van besluiten door de top zegt 60% dat die er is en 40% geeft aan dat die er niet is.

In het najaar start van de onderhandelingen

In het najaar beginnen de onderhandelingen met het toelichten van de voorstellenbrieven. Natuurlijk ontvang jij te zijner tijd die brief met onze toelichting erop. En ook tijdens de onderhandelingen houden wij jou op de hoogte.

Nog vragen en/of opmerkingen?

Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan hoor ik die graag via i.wiersinga@cnvvakmensen.nl. Hou ook de cao-pagina in de gaten: Cao Achmea | CNV Vakmensen

Ike Wiersinga, onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 2350 0986 / i.wiersinga@cnvvakmensen.nl