Onderhandelingsresultaat cao Achmea: nu ben jij aan zet

Er is een onderhandelingsresultaat bereikt over de cao Achmea. Dit resultaat was het maximaal haalbare. We hebben er uitgehaald wat er in zit. Nu mag jij jouw oordeel geven.

Moeizame onderhandelingen

Zoals je wel gemerkt zult hebben aan de nieuwsbrieven verliepen de onderhandelingen nogal moeizaam. De onderhandelaars die namens Achmea, onderhandelden kregen weinig mandaat. CNV Vakmensen en andere vakbonden wilden toch een compensatie van gemiste salarisverhoging over 2023 zien. Dat bleek lastig. Maandag dachten wij dat we het ei van Columbus gevonden hadden door te vragen om een verhoging van de winstuitkering. Dat past bij de coöperatieve gedachte van Achmea. Ook je medewerkers mee laten meedelen in de winst en niet alleen de aandeelhouders en het heeft geen gevolgen voor de kosten van de klanten, zo dachten wij. Helaas is dat door de Raad van Bestuur afgewezen. Het argument daarbij was dat zij zelf over de winstdeling wilden gaan en niet wilden dat vakorganisaties zich daar mee bemoeiden. Dat vinden wij nog steeds onbegrijpelijk. Dat was de reden waarom wij afgelopen maandag nog geen resultaat hadden.
Op 7 december 2023 hebben wij getracht om toch een compensatie te vinden. Die hebben we gevonden in een eenmalige uitkering van €2000. Dat was echt het hoogst haalbare. Onze inzet op 4 december jongstleden werd mede bepaald door de vele reacties, die wij op onze nieuwsbrief hebben gekregen. Zowel reacties over de gemiste compensatie over 2023 als over bijvoorbeeld reiskosten als je een benzineauto hebt.

Onze afspraken

De volledige tekst over het cao-resultaat is er helaas nog niet. Wel willen wij je al vast inlichten over onze afspraken. We hebben afspraken gemaakt over loon en looptijd, mobiliteit, Achmea Select, verlof, Regeling Vervroegd Uittreden, klimaatbudget, agenda van de toekomst en overige afspraken.

Loon en looptijd
Er komt een cao voor 21 maanden. Van 1 december 2023 tot en met 31 augustus 2025. Wij hadden liever een kortere looptijd gezien, maar dat bleek echt niet mogelijk.

Voor wat betreft loonsverhoging is het volgende afgesproken:

Op 1 januari 2024 worden de op 31 december 2023 geldende fulltime salarissen en salarisschalen structureel verhoogd met een vast bedrag van
300 bruto per maand, waarbij voor

 • de schalen tot en met H een minimale verhoging van 7% van het maandsalaris geldt
 • de schalen I-J-K een minimale verhoging van 6% van het maandsalaris geldt.

Voor medewerkers met een parttime (< 34 uur) of meer dan fulltime (> 34 uur) dienstverband is dit bedrag naar rato. Een vast bedrag is voordelig voor de lagere schalen en wij vinden daarom dat het een goede keuze is. In het vorige voorstel pakte dat nadelig uit voor de schalen G en H, vandaar dat wij daarbij nu een minimale verhoging van 7% hebben afgesproken. Bij de 3 hoogste schalen is dat 6%.

Hoe dit gemiddeld uitpakt in de verschillende schalen zie je hieronder. Je moet daarbij wel beseffen dat hij voor ieder individu en je positie in de schaal verschillend kan uitpakken. 

Schaal

% Stijging gemid. salaris

A

-

B

-
C 11,1%
D 10,7%
E 9,4%
F 8,5%
G 7,4%
H 7%
I 6%
J 6%
K 6%
Gemiddeld 7,5%
 • In januari of februari 2024 ontvang je een eenmalige uitkering van €2000 ter compensatie van de gemiste loonsverhoging in 2023.
 • Op 1 januari 2025 worden de op 31 december 2024 geldende salarissen en salarisschalen structureel verhoogd met 4 %.
 • De 6% salarisverhoging voor I, J en K zijn te verklaren omdat we daar ook nog iets anders hebben afgesproken. Er komen bovenop de schalen respectievelijk 2,5%, 5% en 7,5% bij en dat wordt weer teruggerekend in 10 treden. Op deze manier hebben wij gepoogd om aan zoveel mogelijk wensen vanuit de verschillende doelgroepen tegemoet te komen.
 • Daar bovenop gaat voor medewerkers in functiegroep H gelden dat zij aanspraak kunnen maken op een overwerkvergoeding.

Mobiliteit
Per 1 juli 2024 gaat bij Achmea een andere woon-werkvergoeding gelden. Die zal gewijzigd worden naar pay per use (dus op declaratiebasis), ongeacht welk vervoermiddel je gebruikt. Je krijgt alleen de werkelijk gemaakte kosten vergoed. De regeling ziet er als volgt uit.

 • Je krijgt de daadwerkelijk gereisde kilometers vergoed. Voor reizen per eigen vervoer gelden de bestaande begrenzingen (je krijgt een vergoeding als je een woon-werk afstand hebt van meer dan 10 kilometer, is je woon-werkafstand groter dan 50 kilometer dan is de vergoeding gemaximeerd op 50 kilometer);
 • Je kunt per reis gebruik maken van een combinatie van verschillende vervoersmiddelen (OV, fiets, auto, motor);
 • Je kunt per dag kiezen welk vervoersmiddel (OV, fiets, auto, motor) je gebruikt;
 • De gereisde kilometers worden als volgt vergoed:
 • reizen gemaakt per elektrische- of PHEV-auto en fiets worden vergoed op basis van het fiscaal vrijgestelde kilometerbedrag (2024: € 0,23);
 • reizen gemaakt per auto of motor met fossiele verbrandingsmotor worden vergoed op basis van een vast kilometerbedrag (€ 0,21);
 • reizen gemaakt per openbaar vervoer worden volledig vergoed en voor het volledige woon-werktraject (dus zonder de onder- en bovengrens van > 10 en 50 kilometer die bij reizen per eigen vervoer geldt). Dat kan op basis van declaratie van de gemaakte kosten of doordat Achmea een OV-vervoersbewijs verstrekt.

Zoals je kunt zien is in vergelijking met het vorige Achmea-voorstel de vergoeding voor een benzineauto op ons verzoek verhoogd naar 21 cent per kilometer. Die vergoeding is nu 19,7 cent. Omdat dit een verbetering is, OV volledig en fiets ook vergoed wordt, vinden wij dit totale voorstel een goede afspraak.

Achmea Select en verlof
Er komen meer keuzemomenten in het jaar om meer of minder uren te gaan werken via Achmea Select. Uit een pilot, die we in de vorige cao hebben afgesproken, is gebleken, dat hier behoefte aan is. 
Ook hebben we afgesproken dat de Achmea Select-uren mee gaan tellen om je winstdelingsuitkering te berekenen. Dat was nog niet zo.
Daarnaast is er voor degenen die sinds januari 2021 in een tijdelijke overgangsregeling (de overgangsuren)  zaten nog een extra vangnetregeling afgesproken. Die regeling geldt dus alleen als je nu overgangsuren hebt en is als volgt: Heb je voor het jaar 2024 en/of 2025 een aanvraag voor meeruren  Achmea Select ingediend en is deze niet toegekend, dan ontvang je in het betreffende jaar als compensatie maandelijks het salaris dat hoort bij 1 meeruur Achmea Select per week.
Voor kortdurend zorgverlof krijg je in plaats van 70% voortaan 90% van je salaris uitbetaald.

Vergoeding Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)
Ook parttimers krijgen de volledige RVU-vergoeding, omdat deze compensatie is van de gemiste AOW. Dit punt hadden wij ingebracht en is dus gehonoreerd. 

Klimaatbudget voor nieuwe medewerkers
Medewerkers die vanaf 1 december 2023 in dienst komen kunnen ook gebruik maken van het klimaatbudget.

Agenda voor de toekomst
In de cao zijn ook afspraken gemaakt om gedurende de looptijd van de cao aandacht te besteden aan:

 • Ontdekken welke talenten jij en je collega’s hebben
 • Meer duidelijkheid geven over waar Achmea in de toekomst naar toe wil gaan en wat dat voor jou en je ontwikkeling kan betekenen. (Strategische personeelsplanning). Dit punt hebben wij als CNV Vakmensen nadrukkelijk naar voren gebracht en we zijn blij dat dit gehonoreerd is.
 • Monitoren van hoe het zit met de werkdruk. Zowel de medezeggenschap als de vakorganisaties zullen hierbij nadrukkelijk betrokken worden. Daar zijn wij blij mee, alle bonden wilden dit en dit kwam ook in de medewerkers enquête naar voren als een belangrijk thema.
 • Achmea en bonden gaan gezamenlijk kijken via pilots hoe je autonomie bij de klantcontactcenters kan vergroten. Dus meer zeggenschap over je werktijd.  Dat wilden wij ook graag.

Pensioen

Voor wat betreft de nieuwe pensioenregeling op basis van de wettelijke veranderingen (Wet Toekomst Pensioen)  geldt dat wij daar apart afspraken over gaan maken. De regeling zal per 1 januari 2027 ingaan. Wel moet er voor 1 januari 2025 een plan klaar liggen om dat mogelijk te kunnen maken. Natuurlijk gaan wij jou daar ook bij betrekken.
Daarnaast is het zo dat de huidige pensioenregeling per 1 januari 2025 afloopt, die wordt onder dezelfde voorwaarden verlengd. (met uitzondering van de elders verzekerde rechten).  Voor jou verandert er dus niets totdat er een nieuwe regeling is, die voldoet aan de wettelijke vereisten.

Overige afspraken

 • Als je nu een bijdrage zorgverzekering ontvangt van €250 bruto, dan wordt dat bedrag in 2024 netto. Dat scheelt weer in de portemonnee.
 • Voor persoonsgerichte opleidingen krijg je 3 inzetbaarheidsdagen voor studietijd. Daarbij is de afspraak dat als jij voor die opleidingen tijd nodig hebt om je opleiding te kunnen volgen (bijvoorbeeld om naar de opleiding te gaan) wordt daar in de planning rekening mee gehouden, als je dat met je leidinggevende geregeld hebt. Dat wilden wij graag, dus daar zijn wij blij mee.
 • Gedurende de looptijd van de cao vindt er weer een maand van de vakbond plaats, waarbij niet-leden een jaar lang gratis lid kunnen worden, betaald door Achmea.
 • Er wordt een bedrag beschikbaar gesteld om onze vakbondscollega’s elders in de wereld te steunen. De vorige keer is dat naar Oekraïense collega’s gegaan, om hun vrouwen in het buitenland te steunen.

Hoe nu verder?

Wij leggen het resultaat aan jou ter stemming voor. Dat doen wij pas als de definitieve tekst er is. Wij zijn ervan overtuigd dat er niet meer in zat en dat wij tot het gaatje onderhandeld hebben. Het is zometeen aan jou. Volgende week ontvang je weer een nieuwsbrief met daarin de mogelijkheid te stemmen. Je hebt dan de tijd tot en met 8 januari 2024.
Daarnaast is het ook nog mogelijk om via de algemene medewerkers raadpleging via bureau Innervoice te stemmen. Voor ons zijn de stemmen van de CNV-leden leidend. Wel zijn wij geïnteresseerd in wat er uit de algemene raadpleging via Innervoice komt.

Nog vragen en/of opmerkingen?

Dan kan je terecht via i.wiersinga@cnvvakmensen.nl of via de cao-pagina Achmea. Daar kun je alles over dit cao-traject nog eens nalezen, reageren of je vragen stellen.

Mede namens Bea Zwart en Raoul de Lange.
Ike Wiersinga, onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 2350 0986 / i.wiersinga@cnvvakmensen.nl

 

 

Heb je een vraag of opmerking aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error