Heb jij recht op meer vaste uren?

Werkgever is verplicht jou een aanbod te doen voor meer uren als jij vorig jaar gemiddeld meer uren gewerkt hebt dan je contracturen.

Op grond van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) geven veel werkgevers hun werknemers met een oproepcontract een aanbod tot vaste urenomvang zoals in de Wet bepaald. Werkgevers zijn dit in januari verplicht om te doen als je langer dan een jaar hebt gewerkt. Veelal betreft dit uitzendkrachten in Fase B en zelfs C (Fase 3 en 4 cao NBBU). Wij willen jullie hier advies over geven.

Op dit moment krijgen wij veel vragen van leden die van hun werkgever, meestal een uitzendbureau, een aanbod voor vaste urenomvang krijgen. Dit betreft vaak een aanbod welke lager is dan het gemiddeld aantal gewerkte uren in het afgelopen jaar. Een aanbod van 20, 30 of 35 uur per week komt veel voor, ook bij werknemers die fulltime gewerkt hebben.

In algemene zin adviseren wij de leden zo’n voorstel NIET te accepteren en aan te geven dat ze een uitzendbevestiging willen ontvangen met een fulltime of meer uren arbeidsomvang. Het fulltime aantal arbeidsuren kan per inlenende sector verschillen. Bij onder andere een aantal banken en verzekeraars in de vleessector en de cao Zoetwaren is dit 36 uur per week. In onder andere de Glastuinbouw, Open Teelten, Bakkers of Metaal en Techniek is dit 38 uur per week. In de Bouw, Transport, Metalectro (grootmetaal) en een aantal dienstverlenende sectoren is dit 40 uur per week.

Dit is alleen anders als u nu reeds deeltijd werkt. In dat geval moet het aangeboden urenaantal overeenkomen met de nu gewerkte uren.

Toelichting
Onze regering, de Wetgever, heeft beslist dat Flexkrachten meer rechtsbescherming moeten krijgen. Daarvoor is er een nieuw art. 628 a in de Wet opgenomen dat gaat over oproepcontracten. Dit zijn, kort gezegd, contracten zonder vaste urenomvang. Deze wet geldt ook voor uitzendovereenkomsten en heeft vooral doorwerking in Fase B en C (fase 3 en 4 cao NBBU).

In art. 628 a lid 5 is bepaald;
Indien sprake is van een oproepovereenkomst, doet de werkgever steeds als de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd binnen een maand schriftelijk of elektronisch een aanbod voor een vaste arbeidsomvang, die ten minste gelijk is aan de gemiddelde omvang van de arbeid in die voorafgaande periode van 12 maanden, waarbij niet op grond van artikel 628, lid 5 of lid 7, of artikel 691, lid 7, ten nadele van de werknemer wordt afgeweken van artikel 628, lid 1. De termijn voor aanvaarding van het aanbod bedraagt ten minste een maand. Voor de berekening van de periode van 12 maanden worden arbeidsovereenkomsten, die elkaar met tussenpozen van ten hoogste zes maanden hebben opgevolgd, samengeteld.

Deze wet gaat in per 1 januari 2020. Dus uiterlijk in januari 2020 moet de werkgever u een aanbod doen welke gelijk is aan de arbeidsomvang van de laatste 12 maanden.

Als u NU een lager urenaantal accepteert kunt u of wij namens u, in januari lastiger het juiste urenaantal claimen. Immers de meeste van u hebben in het afgelopen jaar fulltime of meer gewerkt.

Door nu te weigeren (of om een fulltime urenaantal te vragen) verspeelt u geen rechten. Immers de Wet WAB bepaalt dat u een juist aanbod moet krijgen. Daarnaast kunnen wij een beroep blijven doen op art. 610 b BW (rechtsvermoeden arbeidsduur).

Verspeel nu dus geen rechten.

Voor de volledigheid, wat is een oproepcontract volgens de WAB?
Een oproepcontract is een contract dat zich kenmerkt door de volgende zaken:

  • Als u geen loon krijgt over de niet gewerkte uren (dit betreft de uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting) of;
  • Als het aantal uren werk niet is vastgelegd in een tijdvak van ten hoogste een maand of een jaar bij toepassing van een Jaarurenmodel (JUM). In dit geval is er een bijkomende voorwaarde die zegt dat u, ondanks de wisseling van de gewerkte uren binnen het JUM model, toch een vaste periode inkomen heeft.

Dit betekent, kort gezegd, dat alle oproepcontracten, maar ook min max contracten en contracten met een vaste urenomvang, waarin de uitsluiting loondoorbetalingsverplichting is opgenomen, onder deze nieuwe regeling vallen.

Natuurlijk kunnen wij jou adviseren en of namens jou een standpunt innemen bij jouw werkgever.

Quick Scan
Bovenstaande algemene uitgangspunt moet altijd persoonlijk beoordeeld worden. Wij kunnen dat voor jou doen, maar dan moet je wel lid zijn. Als je lid wordt, dan kunnen wij jouw situatie beoordelen en een advies op maat geven. Daarnaast kunnen we dan een Quick Scan doen m.b.t. jouw arbeidsvoorwaarden. Wij hebben dan nodig:

  • Je contract en bij uitzendovereenkomsten een uitzendbevestiging;
  • De laatste 5 loonstroken;
  • Een urenregistratie over dezelfde periode;
  • Een korte omschrijving van je werkzaamheden;
  • Een korte omschrijving van jouw arbeidshistorie bij deze werkgever en de werkgever ervoor.

Nog niet georganiseerde collega’s
Stuur deze nieuwsbrief door aan uw niet georganiseerde collega’s. zij hebben er mogelijk ook wat aan. Als ze lid worden, kunnen ze ook advies krijgen.

Ledenwerfactie  
Wil jij ook een sterke bond? Meld dan nu een nieuw lid aan en ontvang een cadeaubon.
Kijk op https://www.cnv-ledenwerven.nl voor meer informatie.

Vragen en of opmerkingen
Heeft u n.a.v. deze informatie vragen en/of opmerkingen stuur dan een e-mail naar: h.stroek@cnvvakmensen.nl of r.mol@cnvvakmensen.nl Voor Pools talige is het e-mailadres: w.koreneef@cnvvakmensen.nl

Henry Stroek
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 22 45 21 95
E: h.stroek@cnvvakmensen.nl