Stemming principeakkoord Randstad Groep Nederland

Op donderdag 8 april jl. hebben de bonden en Randstad Groep Nederland gecommuniceerd dat er een principeakkoord is bereikt over een nieuwe cao voor vaste medewerkers van RGN en Randstad Sourceright. Het akkoord is een nieuwe cao met een looptijd van twee jaar (1 juli 2021 t/m 30 juni 2023) met als titel ‘Je Beste Zelf’. Je mag je stem uitbrengen over dit akkoord.
Onderhandelingen opnieuw gestart
De onderhandelingen over een nieuwe cao zijn halverwege januari weer hervat. Gesproken is vooral over de loonindexatie, persoonlijke ontwikkeling en werkdruk. Het onderhandelteam van CNV Vakmensen bestond uit jouw Randstad collega Ed Casteelen, Tom Beuker en ondergetekende.

Beloning
In het principeakkoord hebben wij een mooie indexatie kunnen afspreken van in totaal 4%. Concreet worden met ingang van 1 juli 2021 de lonen en loonschalen verhoogd met 2% en per 1 april 2022 nogmaals met 2%. 

Daarnaast hebben RGN en de bonden afgesproken om de bonussystematiek te evalueren en op basis van deze evaluatie mogelijke aanpassingen door te voeren per 1 januari 2022.
Ook de salarisstappen bij promotie (besproken in het principeakkoord onder de noemer ‘Werkplezier en doorstroom’) zullen worden onderzocht en waar nodig per 1 juli 2021 worden aangepast.

Persoonlijke ontwikkeling
Voor CNV Vakmensen is persoonlijke ontwikkeling erg belangrijk. In het principeakkoord is daarom afgesproken dat er per 1 juli 2021 een opleidingspakket van NCOI beschikbaar gesteld wordt voor iedere medewerker waar de cao betrekking op heeft. Deze opleidingen zullen erop gericht zijn je perspectief te vergroten en je in staat te stellen om jezelf continu te ontwikkelen.
Hiernaast zal er een onderzoek plaatsvinden onder de RGN-medewerkers om vast te stellen “hoe jullie wensen te leren en te ontwikkelen”. Dit onderzoek zal uiterlijk 1 juni 2021 zijn afgerond. Veranderingen op basis van de resultaten van dit onderzoek zullen uiterlijk 1 januari 2022 geïmplementeerd zijn.

Werkdruk 
Werkdruk en de ambitie om te groeien en het marktaandeel te vergroten; dat lijkt soms op gespannen voet met elkaar te staan. In de nieuwe cao is daar extra aandacht voor. Uiteraard begint het gesprek over de werkdruk meestal in je eigen Great Conversations. Maar er is meer.
Processen rondom de instroom van nieuwe collega’s zijn of worden aangepast en daarover blijven we in gesprek met RGN. Denk hierbij aan de doorlooptijd: hoe lang duurt het voordat een vertrekkende collega is vervangen? En bij groei willen we met het nodige lef sneller zorgen voor versterking. Ook komt er meer aandacht voor de starters zodat we voorkomen dat zij te snel uitstromen.
Samen met RGN monitoren we of dit soort initiatieven op de juiste manier bijdragen aan enerzijds de ambities en anderzijds de werkdruk.

Overige punten
Naast de drie punten vraagt de huidige (en toekomstige) situatie om met z’n allen op een andere manier naar werk te kijken. Daarom zijn we er trots op dat er in de nieuwe cao ook regelingen voor mantelzorg, plaatsonafhankelijk werken (thuiswerken) en voor verschillende verlofvormen zijn opgenomen. Wij denken dat jij als werknemer op deze manier meer mogelijkheden krijgt om je beste zelf te zijn. Ook deze zaken kun je teruglezen in het principeakkoord.

Proces 
Gedurende de komende twee weken kun je een stem uitbrengen. Op 30 april aanstaande sluit de stemming en zullen wij het resultaat van de stemming met jullie en met RGN delen. De komende tijd zullen RGN en de bonden het principeakkoord verder uitwerken tot een volwaardige cao-tekst.

Beoordeling resultaten
We hebben een principeakkoord bereikt met werkgever. Dat betekent dat we tevreden en positief zijn over de gemaakte afspraken. Het is nu aan de leden van CNV Vakmensen om een afweging te maken over alle gemaakte afspraken en te beoordelen of we dit principeakkoord tot een cao kunnen promoveren. Breng daarom je stem uit via deze link.

Vragen/opmerkingen
Heb je nog onduidelijkheden, vragen en/of opmerkingen dan hoor ik het graag.

Chantal van Binsbergen
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 36 51 74 37
E: c.vanbinsbergen@cnvvakmensen.nl