Update onderhandelingen Cao Uitvaartbranche

leeg

Op 23 december hebben CNV Vakmensen, FNV en De Unie dit jaar voor het laatst gesproken met de werkgevers in de uitvaartbranche over uw arbeidsvoorwaarden in 2022 en daarna. Alhoewel beide partijen gehoopt hadden om met de kerstdagen in het vooruitzicht een onderhandelingsresultaat te bereiken, is dit ondanks het constructieve overleg niet gelukt.

In januari weer verder

Hopelijk biedt het nieuwe jaar nieuwe kansen om de laatste rafelrandjes op te lossen. Daarbij hebben we wel uw hulp nodig! Graag willen wij uw mening (de voors en tegens) horen over 2 voorstellen vanuit de werkgevers. Werkgevers willen op deze 2 voorstellen, te weten uitbreiding beschikbaarheidsdienst van 12 naar 15 uur en gelijkstelling arbeidstijdenkader crematoria en uitvaartcentra, toezeggingen van vakbonden om tot een onderhandelingsresultaat te kunnen komen.

Waar staan we

Na de derde onderhandelingsronde op 23 december 2021 kunnen we het net ophalen. Het overleg, over uw arbeidsvoorwaarden voor 2022 en daarna, met de werkgevers in de uitvaartbranche is tot op heden constructief, met af en toe wat schuren, verlopen. Tijdens dit overleg hebben we op een aantal punten al afspraken kunnen maken. Deze afspraken gaan echter pas gelden nadat er op alle punten overeenstemming tussen vakbonden en werkgevers is. De afspraken die we al hebben kunnen maken zijn onder andere:
  • werknemers kunnen hun meerkosten woon-werkverkeer voortaan fiscaal laten verrekenen. Hierbij kunnen die kosten voor het woon-werkverkeer die niet door de werkgever worden vergoed, bruto-netto worden verrekend, wat een financieel voordeel voor de werknemer kan opleveren.
  • Er komt een thuiswerkvergoeding van € 2 per thuiswerkdag. Daarnaast stelt de werkgever middelen ter beschikking om een thuiswerkplek in te kunnen richten.
  • De werkgever zal tijdens het aanvullend geboorteverlof van 5 weken het salaris aanvullen tot 100%.
  • Het Buitengewoon Verlof wordt versoberd. Hiervoor in de plaats ontvangen medewerkers 2,5 verlofdag op jaarbasis. Buitengewoon verlof voor het eigen huwelijk(sfeest) en rouwverlof blijft behouden.

Onder handen werk

Naast bovengenoemde afspraken is er ook al een aantal punten waarvan we het vermoeden hebben dat we elkaar kunnen vinden en de volgende keer tot afspraken kunnen komen. Deze punten zijn onder meer:
  • Regeling Vervroegd Uittreden. Met deze regeling kunnen medewerkers die daarvoor in aanmerking komen tot een jaar eerder stoppen met werken, waarbij de werkgever de AOW-uitkering betaalt (voor parttimers naar rato van de contracturen).
  • Looptijd en loon. Het huidige loonbod van werkgever ligt op dit moment boven de verwachte inflatie over 2021.
  • Individueel Keuze Budget. Hierbij kunnen medewerkers ervoor kiezen om bijvoorbeeld bronnen als bovenwettelijke vakantiedagen in te zetten voor onder andere extra salaris.
Daarnaast kunnen we ook afspraken maken over opleiding en ontwikkeling, het scholingsfonds, naleving cao, werkdruk en werkstress en internationale solidariteit.

Rafelranden

De werkgevers willen echter wel iets terug voor alle toezeggingen die zij tot op heden gedaan hebben. Zij hebben aangegeven dat zij alleen bereid zijn tot een onderhandelingsresultaat te willen komen als vakbonden instemmen met twee van hun voorstellen. Die twee voorstellen van de werkgevers luiden als volgt:

Gelijkstelling arbeidstijdenkader crematoria en uitvaartcentra
In toenemende mate ontstaat er een samenloop van crematoria en uitvaartcentra, waarbij medewerkers werkzaamheden verrichten binnen beide locaties. Daarnaast zien we dat in toenemende mate crematoria ook op zondagen operationeel zijn. Voorgesteld wordt om het dagvenster voor crematoria-werkzaamheden te laten vervallen. Voor de volledigheid, hiermee komen voor deze medewerkers de toeslagen binnendienst te vervallen. Wij zijn bereid om bestaande medewerkers hiervoor een tegemoetkoming te verstrekken.
De voorgestelde volledige compensatie wordt als volgt ingevuld:
De medewerker die tot 1 maart 2022 werkzaam was op een crematorium en uit dien hoofde aanspraak kon maken op de toeslagen die samen hingen met Binnendienst, ontvangt met ingang van maart 2022 een compensatie ter hoogte van het verschil in toeslagen tussen Binnen- en Buitendienst, gerekend over de gemiddelde uitbetaling per maand in de drie kalenderjaren 2019-2021. Naar rato van de diensttijd in deze jaren en gecorrigeerd voor een periode van 6 maanden of langer waarin de medewerker niet actief is geweest als gevolg van arbeidsongeschiktheid of zwangerschap. De compensatie wordt uitgekeerd in de vorm van een persoonlijke toeslag welke niet meetelt in de grondslag voor enige andere arbeidsvoorwaarde.
en
Beschikbaarheidsdienst
Bij avond- en nachtdiensten stellen wij voor dat een beschikbaarheidsdienst (artikel 3.5.a. onder I.) maximaal 15 uur bedraagt in plaats van 12 uur.

Vakbonden kunnen de impact van deze twee voorstellen niet goed inschatten. Daarom hebben zij aan werkgevers gevraagd om hier de komende cao-periode gezamenlijk op te studeren, zodat alle voors en tegens en alternatieven goed in kaart kunnen worden gebracht. Op basis van de uitkomsten van deze studieafspraak hebben vakbonden aangegeven bereid te zijn afspraken te kunnen en willen maken. Werkgevers hebben echter aangegeven niet te kunnen wachten op de uitkomsten van een mogelijke studie, maar in deze cao afspraken over deze 2 punten te willen maken. Het is nu aan vakbonden om een goede inschatting te maken van de impact van beide voorstellen. Daartoe willen wij de komende periode, tot aan de volgende onderhandelingsronde, gebruiken om aanvullende vragen te stellen aan werkgevers over deze voorstellen, de gevolgen van beide voorstellen inzichtelijk te krijgen en minder verstrekkende alternatieven te bedenken. Daarbij hebben wij echter wel uw hulp nodig!

Hulp gevraagd

Wordt u getroffen door één of beide voorstellen van werkgevers? Laat ons dan weten hoe u tegen deze voorstellen aankijkt. Wat spreekt voor deze voorstellen en wat tegen? Tegen welke zaken gaat u aanlopen als we deze voorstellen van werkgevers inwilligen? Heeft u andere vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze twee voorstellen dan horen wij die ook graag.
U kunt uw kennis met ons delen door vóór woensdag 12 januari 2022 een e-mail met uw bevindingen te mailen naar bestuurder Peter Bloemendaal: p.bloemendaal@cnvvakmensen.nl

Reageren

Wilt u reageren of heeft u een vraag? Ga naar de cao-pagina Het hele cao-traject is daar te volgen en tijdens alle fases kunt u meepraten en vragen stellen. Wij horen het graag!