Onderhandelingsresultaat cao Uitvaartbranche

Na een lang, en soms moeizaam, cao-traject ligt er nu uiteindelijk een onderhandelingsresultaat op tafel voor de nieuwe cao Uitvaartbranche. Wij zijn ervan overtuigd dat we het maximaal mogelijke resultaat hebben bereikt. Maar het laatste woord is natuurlijk aan u. Breng daarom snel uw stem uit!

Lang traject

De onderhandelingen voor de nieuwe cao begonnen al vorig jaar november. De gesprekken verliepen moeizaam en liepen uit op een eindbod van werkgevers, dat door de leden van de gezamenlijke vakbonden werd afgewezen. Na de ontstane impasse zijn partijen weer met elkaar om tafel gegaan. Dat heeft uiteindelijk geleid tot het onderhandelingsresultaat dat we nu aan u voorleggen.

Verbeteringen

Ten opzichte van het eerder afgewezen eindbod hebben we op een aantal belangrijke punten verbeteringen kunnen afspreken. Zo ligt er nu een hoger loonbod. En, alhoewel we het gelijkstellen van het arbeidstijdenkader crematoria en uitvaartcentra helaas niet van tafel hebben kunnen krijgen, worden medewerkers natuurlijk gecompenseerd voor het wegvallen van de toeslagen en blijft er voor de zondag een toeslag van 50% bestaan, die óók voor de medewerkers van de huidige buitendienst gaat gelden. Daarnaast zijn er goede afspraken gemaakt over o.a. thuiswerken, opleidingen, buitengewoon verlof en een RVU-regeling. Onderaan deze nieuwsbrief treft u een overzicht van de belangrijkste afspraken aan.

Maximale resultaat

We hebben niet alles kunnen binnenhalen wat we hadden gewild, dat valt niet te ontkennen. Maar we hebben, naast een reeks goede afspraken, ook een aantal belangrijke verbeteringen kunnen afspreken ten opzichte van het eerdere eindbod. We zijn er dan ook van overtuigd dat we het maximaal haalbare resultaat hebben bereikt. Verder onderhandelen heeft geen zin meer. Besef dus dat, als u tegen dit resultaat stemt –wat natuurlijk uw goed recht is– we er wel van uit gaan dat we op u kunnen rekenen om in actie te komen om nog verdere verbeteringen af te dwingen.

Het laatste woord is aan u!

Het gaat natuurlijk om uw arbeidsvoorwaarden, dus het laatste woord is aan u. We horen graag uw mening. Breng daarom zo spoedig mogelijk met deze link uw stem uit! Dat kan uiterlijk 15 juli, 12:00 uur.
Mocht u nog een nadere toelichting willen op het onderhandelingsresultaat dan kunt u zich met dezelfde link aanmelden voor de digitale ledenbijeenkomst op dinsdag 12 juli, om 19:30, via MS Teams. U krijgt daarna een vergaderlink toegestuurd.

Hoofdlijnen onderhandelingsresultaat

Hieronder een beknopt overzicht van de belangrijkste afspraken. De volledige teksten van het onderhandelingsresultaat, en toelichtingen daarop, kunt u in de 5 bijlagen op de cao-pagina nalezen (Onderhandelingsresultaat 2022 / Thuiswerkregeling 2022 / Opdracht bestuur cao fonds 2022 / Zware beroepen 2022 / Ontwikkeling werknemers 2022). 
 • De looptijd van de cao is van 1 maart 2022 tot 1 maart 2024 (24 maanden).
 • Er is een loonsverhoging afgesproken van 6,5% structureel: 
  3% per 1 augustus 2022 en 
  3,5% per 1 januari 2023. 
 • Daarnaast krijgen medewerkers (in functieniveau I t/m III) die nog geen cao-toeslag hebben ontvangen, in november 2022 een eenmalige uitkering van 1%. Bovendien worden de onderste treden van de loonschalen zodanig geschrapt dat er (vóór het moment van de structurele loonsverhogingen) een minimumsalaris ontstaat van bruto 12 euro per uur. Dat is een belangrijke stap op weg naar een minimum ‘leefbaar’ loon van bruto €14 per uur.
 • Regeling Vervroegd Uittreden (RVU): met ingang van 1 september 2022 kunnen medewerkers die minstens 5 jaar een zwaar beroep hebben uitgeoefend, 6 maanden eerder dan de AOW-gerechtigde leeftijd vervroegd uittreden. Per 1 januari 2023 wordt dat 12 maanden.
 • Arbeidstijdenkader en toeslagen: Per 1 januari 2023 wordt het arbeidstijdenkader crematoria en uitvaartcentra gelijkgesteld. Daarmee komt het dagvenster voor crematoria werkzaamheden (en de daarmee samenhangende toeslagen) te vervallen. Voor de zondag blijft wel een toeslag van 50% bestaan, die óók voor de huidige medewerkers buitendienst gaat gelden. Bestaande medewerkers worden d.m.v. een persoonlijke toeslag (volledig) gecompenseerd. In januari 2024 en januari 2025 wordt deze compensatie geëvalueerd en, indien daar aanleiding toe is, verhoogd.
 • Buitengewoon verlof: er komt een nieuwe regeling voor buitengewoon verlof. De huidige bepalingen komen te vervallen, met uitzondering van vakbondsactiviteiten en rouwverlof (rouwverlof voor eerstegraads familieleden - echtgenoot/echtgenote en eigen kinderen - wordt verruimd tot drie weken). Bij toepassing van de nieuwe regeling wordt ter compensatie het verlofsaldo met 2,5 dagen per jaar verhoogd.
 • Onderzoek werkdruk: er komt een onderzoek naar werkdruk in de branche. Een paritaire werkgroep (met werkgevers, vakbonden, en vakbondsleden uit verschillende functiegroepen) gaat hiermee aan de slag. De aanbevelingen van de werkgroep worden meegenomen in de onderhandelingen voor de volgende cao.
 • Overige afspraken: naast bovenstaande zijn er ook afspraken gemaakt over o.a. duurzame inzetbaarheid, scholing, een thuiswerkregeling, aanvullend geboorte- en adoptieverlof en een individueel keuzebudget.

Reageren

Wilt u het hele cao-traject bekijken, of reageren, ga dan naar de cao-pagina: www.cnvvakmensen.nl (Onder Cao's/Uitvaartbranche vindt u alle documenten).

Peter Bloemendaal, bestuurder CNV Vakmensen
M 062047 1887 / p.bloemendaal@cnvvakmensen.nl