Al het nieuws

Behoud 2% loonsverhoging

Beste leden, We hebben 7 juli jl. een prettig overleg gehad met jullie werkgever. We zijn bijgepraat over de bestaande situatie en ontwikkelingen die gaande zijn binnen TLN. Ook is door jullie werkgever aangegeven dat ze de 2% collectieve loonstijging per juli 2020 zullen gaan doorvoeren!

Omdat ze gelet op de reacties van leden en werknemers niet zonder meer willen blijven vasthouden aan hun voorstellen. Wij zijn hier uiteraard blij mee!  Ook hebben ze ingezien dat ze in de communicatie naar de medewerkers steken hebben laten vallen en dat dit anders had gekund.

Geen heilige huisjes

Jullie werkgever geeft wel aan dat er wat hun betreft geen heilige huisjes zijn. Ze willen linksom of rechtsom het budget realiseren, niet omdat het bedrijf anders omvalt, maar om aan de investeerder (Towerbrook) te laten zien dat ze het primaire proces binnen TLN kostendekkend kunnen draaien. Ze willen de organisatie hiervan bewust maken en klaar maken voor de toekomst. Towerbrook heeft zich bereid verklaard dan ook verder in het bedrijf te willen investeren.

Jullie werkgever heeft ook aangegeven dat ze de besparing die nodig is willen realiseren. Zo zal er onder meer scherp gestuurd gaan worden op verlofstuwmeren en overwerk. Ook zullen ze de organisatie breed gaan betrekken en in gesprek gaan met de medewerkers om te kijken waar nog besparingen gerealiseerd kunnen worden. Wij kunnen ons voorstellen dat jullie werkgever met deze zaken aan de slag gaat.

Procesverloop afgelopen tijd

Zoals jullie weten waren we al enige tijd in gesprek met jullie werkgever over hun voorstellen rondom het opschorten of zelfs laten vervallen van de structurele loonstijging van 2% per 1 juli 2020 bij het een negatief bedrijfsresultaat. De door TLN gedane voorstellen hebben we op hun verzoek begin juni aan jullie voorgelegd. We hebben ze toen ook gewaarschuwd voor de effecten die dit zou kunnen hebben op sfeer, gevoel en loyaliteit op de werkvloer. Uit de reacties van zowel leden als niet-leden maken we op dat de voorstellen van jullie werkgever helaas ook zo zijn geland.

Tijdens het proces van raadplegen is TLN gekomen met een aangepast voorstel en heeft dit direct gecommuniceerd met het personeel, zonder dat wij daar vooraf kennis van hadden. Procesmatig waren we hier niet blij mee en we hadden ook de nodige vragen bij het nieuwe voorstel, die we vervolgens ook aan TLN hebben gesteld. Hierop hebben we ook antwoord gehad van TLN. TLN had van ons een meer coöperatieve houding verwacht, maar niet ervaren. Het vasthouden aan afspraken van voor het “corona tijdperk” heeft TLN als onverantwoord ervaren en ook de vragen die wij hebben gesteld heeft TLN niet ervaren als een poging van onze kant om te begrijpen waar TLN voor staat en voor gaat.

Voor ons gaven de antwoorden echter geen aanleiding om het gewijzigde voorstel alsnog aan jullie voor te leggen. Dit leek ons met het oog op de motivatie van de medewerkers en het in onze ogen kleine verschil met het oorspronkelijke voorstel niet wijs. We hebben wel gereageerd op de reactie die wij schriftelijk kregen van TLN op onze vragen en hebben aangegeven fysiek met jullie werkgever om tafel te willen gaan. We hebben aangegeven dat wij als vakbondsbestuurders niet gaan over het openbreken van een contractuele afspraak, maar de leden. Jullie hebben praktisch unaniem uitgesproken het niet eens te zijn met het opschorten of zelfs laten vervallen van de structurele loonstijging. Wij zouden ons werk niet goed doen als we jullie mening naast ons neer zouden leggen.

Tevens hebben we schriftelijk aangegeven dat er door TLN geen enkele vorm van compensatie is geboden of naar een andere tussenvorm is gezocht op de door hun gedane voorstellen. Er is niets gedaan met de door ons aangedragen opties, zoals bijvoorbeeld een leenstelsel, waarbij medewerkers 2% verhoging wordt gegeven, die ze voor een bepaalde tijd terug lenen aan de werkgever om een lastige periode te overbruggen. Er is zelfs geen werkgelegenheidsgarantie geboden voor een bepaalde periode. Uiteraard altijd onder voorbehoud van instemming door de leden.

Zoals jullie hebben kunnen lezen hadden wij aangedrongen op een face-to-face overleg. Dit werkt in sommige gevallen beter dan overleggen via een videocall. De uitkomst van dit overleg hebben jullie kunnen lezen.   

CAO 2021

Verder hebben we ook nog vooruitgekeken naar het proces rondom de cao voor 2021. TLN zal vanuit haar visie een strategie ontwikkelen en dit heeft ook invloed op de arbeidsvoorwaarden die daarbij passen. Ze zullen naar verwachting nu gaan kijken naar het secundaire arbeidsvoorwaardenpakket in jullie CAO. Het kan zijn dat bepaalde voorwaarden niet meer goed passen bij de huidige ontwikkeling van het bedrijf en dat daar andere voorwaarden voor in de plek moeten komen. Medio september zullen we hierover met hen in gesprek gaan en kort daarna zullen we ook jullie raadplegen.

Met vriendelijke groeten,

Linda Slagter