Stem over het onderhandelingsresultaat cao Arbo Unie 2024

Het overleg met Arbo Unie over een nieuwe cao heeft op hoofdlijnen een resultaat van onderhandelingen opgeleverd. Onderstaand de onderwerpen op een rij. CNV denkt dat onderstaande deze ronde het hoogst haalbare is. Het is nu aan jou als lid om te stemmen. Hierna volgt een stemming, hierin kun je VOOR of TEGEN stemmen. Je kunt stemmen tot en met 19 januari 2024. Mail mij bij eventuele opmerkingen. Met Arbo Unie gaan we in gesprek over de eventuele opmerkingen.

Informatie over de nieuwe cao

Looptijd nieuwe cao
De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

Salaris

  • Arbo Unie zal de salarissen met ingang van 1 januari 2024 verhogen met 3% waarbij een nominale ondergrens van € 100,00 bruto per maand op basis van een voltijds dienstverband is overeengekomen.
  • Met ingang van 1 juli 2024 geldt nog eens een verhoging van 2% met een nominale ondergrens van € 75,00 bruto per maand op basis van een voltijds dienstverband.
Eindejaarsuitkering
De vaste eindejaarsuitkering (uitgekeerd in december) wordt met 1,5% verhoogd tot 5% van het in het lopende jaar verdiende bruto jaarsalaris.

Blended Werken vergoeding
Per 1 januari 2024 wordt de thuiswerkvergoeding aangepast van € 2,15 naar € 2,35 netto per thuiswerkdag.

Mobiliteitsbeleid

  • Voor alle gemaakte kilometers geldt een vergoeding van € 0,23 netto per kilometer.
  • Er komt een eenduidige uitleg en herdefiniëring van de artikelen rondom standplaats (artikel 1 lid n) en reistijden (artikel 17). Dit wordt in het eerste kwartaal van 2024 afgerond en uitgangspunt is dat de uitleg en herdefiniëring recht doet aan de belangen van alle betrokkenen. De gewijzigde cao-teksten worden ter goedkeuring aan de leden van vakorganisaties voorgelegd.

Verlof

  • De huidige regelingen rondom geboorte- en ouderschapsverlof worden gecontinueerd.
  • Er wordt een artikel opgenomen met betrekking tot transitieverlof.
  • Sociale partners hebben gesproken over rouwverlof en kunnen zich vinden in het door Arbo Unie opgestelde protocol.

Bijdrage Lidmaatschap Beroepsvereniging
Het lidmaatschap van een beroepsvereniging komt in aanmerking voor vergoeding.

  • Met ingang van 1 januari 2025 vergoedt Arbo Unie de kosten van een lidmaatschap per beroepsvereniging tot een maximum van € 650,00 per jaar.
  • Dit bedrag wordt vanaf 1 januari 2026 jaarlijks verhoogd met de indexatie die Arbo Unie voor haar klanten vaststelt.

Aankoop/Verkoop van verlofuren
De uitkomsten van de pilot waarin de mogelijkheid werd geboden om uren te verkopen heeft geresulteerd in het continueren van deze mogelijkheid. Dit betekent dat medewerkers de mogelijkheid wordt geboden om maximaal 2 werkweken aan verlof te verkopen dan wel te kopen.

5 mei
Arbo Unie staat niet onwelwillend tegenover de vraag om 5 mei als een feestdag te overwegen, maar stelt hierbij wel als voorwaarde dat dat min of meer gemeengoed is onder werkgevers in Nederland. Dat betekent dat we deze ontwikkeling zullen blijven volgen, maar hier nu geen concrete afspraak over maken.

Opleiding en Ontwikkeling
Tijdens het reguliere overleg in 2024 zal dit onderwerp verder worden besproken.

Bovenstaande betekent dat er nog één en ander tekstueel uitgewerkt zal worden.

Stem mee

Hierna volgt een digitale stemming waarin jij je stem kan laten horen. Stem VOOR of TEGEN. Bij eventuele opmerkingen kan je mij een mail sturen. Je kunt stemmen tot en met 19 januari 2024.

Arjan Baselmans
Bestuurder CNV Vakmensen
a.baselmans@cnvvakmensen.nl
06 4782 6869