CNV Vakmensen en FNV in gesprek met ANWB over verlof

Het laatste bericht over het opnemen van verlof bij de wegenwachtorganisatie van ANWB dateert al weer van iets meer dan twee weken geleden. In de tussentijd hebben de bonden en ANWB verdere argumenten uitgewisseld en gezocht naar een oplossing. In deze nieuwsbrief praten we je bij.

Verloftoekenning moet anders

Eén ding is in de afgelopen tijd heel duidelijk geworden: het proces van verloftoekenning moet anders. Wij hebben aangegeven dat er wat ons betreft een verschil is tussen het proces m.b.t. het verlof in de zomervakantie en dat op de andere dagen van het jaar.
We snappen dat het voor de roosterfunctionarissen een enorme klus is om in beperkte tijd de puzzel van het verlof in de zomervakantie zo te leggen dat zoveel mogelijk mensen (het liefst iedereen) daar blij mee of tevreden over is.
Voor wat betreft de periode buiten de zomervakantie zien wij dat niet. Wij hebben er sterk op aangedrongen dat de medewerkers voldoende mogelijkheden hebben om verlof op te nemen op het moment dat zij dat willen. Ook hebben we onze bezorgdheid uitgesproken over het feit dat er te weinig mogelijkheden zijn om vrije dagen op te nemen.

Rectificatie, fouten in eerste bericht

ANWB heeft erkend dat in het eerste bericht op Talks over de landelijke uitvraag verlof een aantal zaken staan, die niet juist zijn en strijdig met de cao-bepalingen en/of de wet.
Belangrijke veranderingen t.o.v. die berichtgeving zijn bijvoorbeeld:

er is geen sprake meer van een zomerverlofperiode van 17 weken. De voorrangsregels die ANWB in 1994 met de toenmalige medezeggenschap heeft afgesproken gelden niet voor alle vakanties, zoals eerst werd gesuggereerd, maar alleen voor de schoolvakantieperiode in de zomer van maximaal 6 weken. 
de andere beperkingen (o.a. maximaal 21 dagen, niet 5 aaneengesloten dagen, niet 2x2 weken) zijn van tafel. ANWB zal zich houden aan de afspraken zoals die in de cao staan (je hebt recht op 21 dagen aaneengesloten verlof; als je twee weken verlof neemt, dan bij voorkeur een derde week aaneengesloten; je kunt gewoon 2x2 weken verlof aanvragen zoals voorheen, etc.).
als je verlofaanvraag wordt afgewezen, dan krijg je daar een schriftelijke afwijzing van. Een verlofaanvraag mag alleen worden afgewezen vanwege gewichtige redenen. Ben jij het niet eens met de afwijzing of de reden die ANWB opgeeft, dan kun je een beroep doen op de juridische bijstand van de bond (als je vakbondslid bent) en in het uiterste geval naar de rechter stappen.

Hoe nu verder, verlofaanvragen, eerste stappen op korte termijn

  • vóór 2 oktober kon je doorgeven welke verlofwensen je had voor de eerste 3 maanden van 2024. ANWB zegde toe dat je uiterlijk 11 oktober hierover bericht zou krijgen.  Dat past in principe binnen de wetgeving en de afspraken in de cao.
  • ANWB plaatst vandaag (vrijdag 6 oktober) een bericht op Talks met daarin een update van de zijde van ANWB
  • Op maandag 9 oktober krijg je een bericht per mail waarin je wordt gevraagd om alle verlofverzoeken voor het jaar 2024 in te dienen. Dat moet je doen vóór 29 oktober a.s.
  • ANWB heeft gezegd dat verlofaanvragen voor januari en februari die je nu pas indient (had je eerder kunnen doen; vóór 2 oktober) met extra spoed worden behandeld, zodat je zo snel mogelijk weet of die aanvragen zijn toegekend of niet. 
  • voor het zomerverlof geldt dat er alleen gedurende de 6 weken van de zomervakantie van de scholen de voorrangsregels gelden (zie ook wat we hierboven daarover schreven).
  • ANWB erkent dat verlofaanvragen binnen 14 dagen moeten worden behandeld (anders zijn ze toegekend, volgens de wet). Alle tussentijdse verlofaanvragen vanaf 21 januari worden in ieder geval binnen de wettelijke termijn toegekend of (alleen vanwege gewichtige redenen) afgewezen; dat gebeurt schriftelijk.

We zijn er nog niet, maar belangrijke stappen gezet

Naast het feit dat de wet en de cao moeten worden nageleefd, vinden wij het belangrijk dat jij je verlof kunt genieten en dat je tijdig weet wanneer je dat kunt. We denken dat dat in ieder geval voor 2024 nu het geval is. Over de vraag hoe het verder moet, zullen we nog verder in gesprek gaan met ANWB.
We zijn blij dat de eerdere beperkingen van tafel zijn en dat de periode waarin de voorrangsregels kunnen worden toegepast is teruggebracht van 17 naar 6 weken in de zomerperiode; bovendien is het heel belangrijk voor iedereen zonder schoolgaande kinderen of partner in het onderwijs (o.a.) dat deze voorrangsregels niet gelden voor de andere vakanties. 
Datzelfde geldt voor allerlei andere regeltjes en regels die vermeld waren in het bericht van eind augustus.

Nu verder

CNV Vakmensen en FNV hebben in de afgelopen 5 tot 6 weken hard gewerkt om ervoor te zorgen dat allerlei afwijkende voorwaarden en regels van tafel zouden gaan. Dat is gelukt!
Dankzij jullie niet-aflatende steun hebben we dit nu voor jullie kunnen bereiken. We zijn er nog niet. Wij zullen zéker de komende tijd ook de vinger aan de pols houden als het op het toekennen c.q. afwijzen van het verlof aankomt. 
En we willen verder in gesprek met ANWB om ervoor te zorgen dat je eenvoudiger vrij kunt krijgen. Ook willen we andere afspraken maken over het opnemen en toekennen van al het verlof. Natuurlijk betrekken we jullie daar ook weer bij.

Doe mee met CNV Vakmensen

Heb je vragen of wil je naar aanleiding van deze mail iets aan mij laten weten, stuur mij dan een mail via a.bulsink@cnvvakmensen.nl
Wil jouw collega ook lid worden van CNV Vakmensen? Ga hiervoor naar cnv-ledenwerven.nl 

Aletta Bulsink, onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 2047 1888 / a.bulsink@cnvvakmensen.nl

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error