CNV Vakmensen bereikt resultaat met ANWB over nieuwe cao

In deze vreemde Coronatijd is het CNV Vakmensen, FNV en ANWB gelukt om tot afspraken te komen over een nieuwe cao. De cao gaat met terugwerkende kracht gelden vanaf 1 april jl. en heeft een looptijd tot 1 april 2022. We zijn blij dat het gelukt is om overeenstemming te bereiken over een hele trits aan onderwerpen en zijn tevreden over het niveau van de afspraken. Maar het woord is nu aan jou.
Vooraf
De cao liep af op 1 april jl. Dat was midden in de eerste lockdown. Op dat moment hadden de ANWB-ers wel iets anders aan hun hoofd dan onderhandelen over de cao. Dat gold zéker ook voor onze kaderleden die ofwel langs de weg ofwel vanuit de alarmcentrale de leden van de ANWB bleven bijstaan, bijna alsof er geen Corona was. Het overleg tussen CNV Vakmensen en de ANWB ging in die tijd vooral ook over veilig werken en regelmatig vroegen we aandacht voor de bijzondere omstandigheden waaronder de wegenwachten en andere hulpverleners langs de weg hun werk moesten doen. De collega's van de alarmcentrale waren druk met het repatriëren van gestrande landgenoten. En de mensen die normaal op kantoor werkten, zochten naar een manier om zo goed mogelijk thuis te werken.
Kortom, we hadden wel even iets anders aan ons hoofd dan onderhandelen over een cao.

Het overleg
Omdat jij natuurlijk wel graag je boodschappen wilt kunnen blijven doen en omdat er echt ook wel gesproken moest gaan worden over de pensioenregeling, zijn we toch in overleg gegaan met de ANWB, in eerste instantie digitaal. Dat was in juli. We hebben je daarover in onze nieuwsbrieven geïnformeerd. De standpunten lagen mijlenver uiteen en de sfeer werd er niet beter op. Zodra dat kon, hebben we het overleg voortgezet, zo normaal als mogelijk was. Uiteindelijk heeft dat geleid tot een totaalpakket aan afspraken waarover we met ANWB overeenstemming hebben bereikt. In de bijlage vind je de tekst van het resultaat.

De afspraken

1. Er komt een studie naar een zo goed mogelijk rooster/kortere werkweek voor wegenwachten. CNV Vakmensen heeft hard ingezet op dit punt, omdat de wegenwachten al lang aanlopen tegen uiteindelijk toch steeds weer dezelfde problemen: lange werkweken, veel onregelmatigheid, inhaalweekenden, bijna geen verlof kunnen krijgen; jullie kennen de issues zelf wel. Daarom stelden wij een 36-urige werkweek voor. Wij denken dat daarmee veel problemen (eindelijk) kunnen worden opgelost. We hebben niet nu al een concrete afspraak kunnen maken over 36 uur voor de wegenwachten, maar er komt een serieuze studie naar een manier van roosteren die beter aansluit bij de behoeften van de WW en die past binnen de bedrijfsvoering van ANWB, waarbij de 36-urige werkweek een serieuze optie is. Die studie moet medio 2021 zijn afgerond, omdat, als de roosters moeten worden aangepast, de romcommissies vanaf 1 september aan de slag moeten, zodat e.e.a. dan in 2022 kan worden ingevoerd. Er worden externe deskundigen bijgehaald en ook namens de bond zullen we actief meedoen aan de studie.
2. De medewerkers van de alarmcentrale kunnen de helft van hun feestdagencompensatiedagen naar eigen wens inzetten. Er zijn enkele regels aan verbonden, maar vanaf 1 januari 2021 heb je dus meer zeggenschap over de compensatie van de helft van de feestdagen waarop je gewerkt hebt.
3. In de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025 kunnen medewerkers die 3 jaar voor hun AOW zitten en die vallen in de categorie medewerkers die 24/7 werken (cao art. 5.2) gebruik maken van de Regeling Vervroegd Uittreden zoals die in het pensioenakkoord staat. D.w.z. dat ANWB jou een bedrag mag geven van 21.400 euro per jaar, dat jijzelf kunt aanvullen door bijvoorbeeld je pensioen naar voren te halen. Je kunt dan dus 3 jaar eerder stoppen met werken. De regeling zelf moet nog verder worden uitgewerkt.
4. In totaal krijg je 4% loonsverhoging. Op 1 december 2020 krijg je 1%, op 1 april 2021 krijg je 1,25%, op 1 oktober 2021 krijg je 1,25% en op 1 maart 2022 krijg je er 0,5% bij.
5. De pitsystematiek en scores verdwijnen. Je krijgt, zolang je nog niet aan je max zit, elk jaar een periodiek van 2,4% (Vergelijk: C-score is nu 2,25%). De minima van de schalen in de cao gaan naar 60% van het maximum te bereiken salaris in de schaal. Dat betekent dat nieuwe mensen hoger instromen en dat het minder lang duurt voordat je aan je max zit.
6. Wegenwachten die de opleiding voor technisch specialist volgen krijgen 6 studiedagen per jaar (voor studie/oefenen). Ook zal er meer aandacht worden gegeven aan hun roosters; erkend wordt dat het tegelijkertijd werken en volgen van een opleiding heel zwaar is. Hiermee krijg je meer verlichting.
7. De reiskostenvergoeding ondergaat een grote wijziging. Je krijgt een vergoeding afhankelijk van de manier waarop je reist. Hoe milieuvriendelijker je reist, des te hoger is de vergoeding. Je krijgt de vergoeding over alle gereisde kilometers (max. 40 km enkele reis), waardoor iedereen die op dezelfde manier blijft reizen als hij of zij al deed, er op vooruitgaat. Reis je niet en werk je thuis, dan krijg je een thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag. De garantieregelingen zoals die nu in de cao staan, komen te vervallen. Dit wordt kostenneutraal opgelost; in plaats van de garantieregeling krijg je, afhankelijk van jouw situatie een compensatie.
8. Duurzaam meedoenbudget 2019: dit budget zou eigenlijk komen te vervallen op 31 december a.s. maar blijft in 2021 nog bestaan. Je hebt immers niet echt de gelegenheid gehad om iets met je budget te doen in 2020. Volgend jaar kun je dus 2100 euro ter beschikking hebben: gebruik dat budget!!!
We hebben afgesproken dat we in 2021 gaan kijken hoe we het duurzaam meedoen budget een betere invulling kunnen geven.
9. Roosterpilots op de ALC waar medewerkers tevreden over zijn, worden opgenomen in de caotekst.
10. De pensioenafspraken lopen eind van dit jaar af. Als we niets zouden afspreken, dan zou jouw pensioenopbouw veel minder worden. We hebben de schade beperkt weten te houden. Je zult over dit onderwerp nog apart worden geïnformeerd. De afspraak die we nu voor het jaar 2021 hebben gemaakt, houdt in dat jij in 2021 1,5% pensioen opbouwt (ipv. 1,875% nu), dat de dekkingsgraad van het pensioen 100% is (voor elke euro die moet worden uitgegeven is er één euro in kas) en dat ANWB een bijstorting van een paar miljoen euro bij het pensioen doet.
11. Tenslotte draagt ANWB ook dit jaar bij aan verbetering van de werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden van collega's in aanmerkelijk slechtere omstandigheden (die nu al blij zijn als ze in ieder geval voldoende eten hebben)

Wat vinden wij
De onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen, die bestaat uit Sandra Hof (ALC Assen), Alex Wentzel en Marcel Spruijt (beiden WW) en Aletta Bulsink, is tevreden over het resultaat dat is bereikt. Met de overeengekomen loonsverhoging houd je je koopkracht op peil, is er echt zicht op betere roosters (een kortere werkweek voor de wegenwacht), krijgen de alc-medewerkers meer zeggenschap over de compensatie van de gewerkte feestdagen, is er een verbeterde reiskostenvergoeding, een thuiswerkvergoeding, draagt ANWB fors bij aan je pensioenregeling, hebben we studiedagen afgesproken voor wegenwachten die technisch specialist willen worden, is de periodiek hoger dan de huidige c-score en kun je (als je aan de voorwaarden voldoet) 3 jaar eerder stoppen met werken.

Wij leggen dit resultaat dan ook met een positief advies aan je voor.
We willen uiterlijk 2 december om 12.00 uur van je weten wat jij vindt van dit resultaat.

Mede namens Sandra Hof, Alex Wentzel en Marcel Spruijt,

Aletta Bulsink
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 47 18 88
E:  a.bulsink@cnvvakmensen.nl