Afspraken over pensioen ANWB vanaf 2022

CNV Vakmensen, FNV en ANWB hebben overeenstemming bereikt over de pensioenregeling voor de jaren 2022-2024. In 2020 hebben we zoals je misschien nog weet, lang stil gestaan bij de pensioenregeling. De bestaande regeling liep af, de rente stond laag en alleen dankzij een bijstorting van ANWB konden we de opbouw toen nog op 1,5% houden. We maakten een afspraak voor 1 jaar, 2021, in de verwachting dat we dit jaar de omslag naar de nieuwe pensioenregeling zouden kunnen maken. De invoering hiervan is vertraagd. Daardoor moesten we opnieuw op zoek naar een zo passend mogelijke oplossing.
Uitstel invoering nieuwe pensioenstelsel
Zoals jij vast ook in de krant hebt gelezen, is de invoering van het nieuwe pensioenstelsel uitgesteld. Daar hebben we aan alle pensioentafels mee te maken en daar kunnen cao-partijen niets aan doen. Het betekent wél dat sowieso de overgang naar een een nieuwe regeling is vertraagd.
Wij verwachten hierdoor dat de overgang naar de nieuwe regeling voor ANWB niet voor 1 januari 2025 zal kunnen plaatsvinden.
We hebben daarom nu afspraken gemaakt voor de jaren 2022, 2023 en 2024.

Wat is afgesproken
De pensioenregeling bij ANWB is een CDC-regeling. In zo'n regeling betalen werkgever(s) en medewerkers gezamenlijk een vaste premie. Het pensioenfonds, de Nationale APF, berekent jaarlijks hoeveel pensioen kan worden opgebouwd met deze premie. Het opbouwpercentage is dus het resultaat van de financiering. Een belangrijke factor daarin is de marktrente. Is de rente laag, dan is het inkopen van pensioen duur en kun je minder pensioen inkopen met de vaste premie. Is de rente hoog, dan kun je meer pensioen inkopen. Net als vorig jaar is de kostprijs voor inkoop van pensioen nog steeds hoog door de lage marktrente. We hebben besproken wat dit betekent voor de komende jaren.

Ook nu nog hebben we te maken met de lage rentestand. Hoewel de rente iets lijkt te stijgen zou de opbouw in 2022 onder de 1,5% uitkomen.
We hebben met ANWB afgesproken dat ANWB een extra bedrag van € 400.000,00 stort zodat de opbouw in 2022 toch 1,5% kan blijven.
Voor de komende jaren weten we nog niet wat de rentestand zal zijn (die wordt elk jaar op 30 september vastgesteld). Wat de opbouw van het pensioen zal zijn in 2023 en 2024 is dus nog ongewis.
We hebben nu wel, op basis van de gegevens die we nu hebben, afgesproken dat ANWB in 2023 en 2024 extra bijdrages in het pensioen zal storten, zolang de opbouw nog niet op 1,875% is. De verwachting is dat we dat opbouwpercentage de komende jaren niet gaan halen en de extra bijdrage is dus zeer welkom.
In 2023 stelt ANWB een bedrag beschikbaar van maximaal 1,3 miljoen euro en in 2024 van maximaal 2,1 miljoen. Op basis van de rentestand en andere gegevens op 30 september jl. zou daar pensioen voor kunnen worden ingekocht met een opbouwpercentage van 1,5%. Het opbouwpercentage dat in 2023 of 2024 echt kan worden behaald is voor een groot deel afhankelijk van de dan geldende rente. 
Het opbouwpercentage kan hoger of lager zijn dan 1,5%, maar is in elk geval niet hoger dan het fiscale maximum van 1,875%.

Partnerpensioen bij overlijden
De opbouw van het partnerpensioen volgt het opbouwpercentage van het ouderdomspensioen. Dit is het pensioen dat je partner ontvangt als je komt te overlijden. Omdat het opbouwpercentage van het ouderdomspensioen de komende jaren (naar verwachting) lager is dan 1,875%, zou dat betekenen dat je partnerpensioen ook lager wordt als je komt te overlijden. We hebben afgesproken dat we aanvullend een risicoverzekering afsluiten waardoor je partner een hoger partnerpensioen ontvangt wanneer je komt te overlijden tijdens je dienstverband.  

Wil je meer weten over de pensioenregeling vanaf 2022? Lees dan de tekst van het onderhandelaarsakkoord in de bijlage.

Vervolgstappen
Het woord is nu aan jou. Wij denken dat dit op dit moment het maximaal haalbare is en leggen het resultaat daarom ter goedkeuring aan jou voor.
Je kunt HIER stemmen tot en met 22 november 2021.
Zijn jij en je collega's het eens met de gemaakte afspraken, dan wordt het akkoord definitief en wordt het pensioenfonds gevraagd om de pensioenregeling uit te voeren.

De komende jaren gaan we samen met de ANWB  verkennen hoe we kunnen overstappen naar het nieuwe pensioenstelsel per 1 januari 2025.

Onderhandelingsdelegatie CNV Vakmensen
Marcel Spruijt en Aletta Bulsink
E: a.bulsink@cnvvakmensen.nl
M: +316 204 718 88

Downloads