Stemformulier: Eindbod CAO Publieke Omroep

Nieuwe cao voor publieke omroep?

Aan de leden werkzaam bij de landelijke en regionale publieke omroep

Opnieuw eindbod van werkgever

Beste leden,

Maandag 28 september 2020 hebben wij weer overlegd voor een nieuwe cao.

Tegen twaalf uur ‘s avonds hebben werkgevers een eindbod neergelegd. Vervolgens hebben wij gevraagd of we echt uit onderhandeld zijn en er dus een eindbod op tafel ligt. Werkgevers hebben bevestigd dat het inderdaad een eindbod betreft.

Graag hadden wij elkaar gevonden in het reguleren van de flexibele arbeidsmarkt binnen de publieke omroep. We hadden afspraken willen maken die de positie van werknemers met een flexibel contract hadden versterkt. Informatie verzamelen om zo de vinger aan de pols te houden hoe de verhouding bepaalde tijd contracten en contracten voor onbepaalde tijd jaarlijks liggen vinden de werkgevers geen bezwaar, een daaraan gekoppelde afspraak dat van daaruit ook gezamenlijke afspraken ontwikkeld kunnen worden is voor hen tot op heden onbespreekbaar. Zo blijven we in een vicieuze cirkel draaien en is dit is een struikelblok gebleken. Voor de werkgevers is enige afspraak omtrent flexibele arbeid onbespreekbaar, wij betreuren dit zeer.

Dit betekent dat we jullie nu vragen of je wel of niet akkoord wilt gaan met dit eindbod. In geval van een eindbod is er geen tussenweg, je bent akkoord of je wijst het af.

Als het eindbod in meerderheid afgewezen wordt zullen we na moeten denken over een antwoord richting werkgevers. In dat geval is het niet uit te sluiten dat we vormen van actie op moeten gaan zetten.

We vinden het hoog tijd dat er een nieuwe cao komt, maar onderhandelen is iets overeenkomen via geven en nemen, dat geldt voor beide partijen.

Het eindbod voorziet in

  • Een structurele loonstijging van 2,6 % op 1 januari 2020. De eerder uitgekeerde eenmalige uitkering is nu dus structureel loon geworden. 1,0% op 1 juli 2020 en 1,4% vanaf 1 april 2021. Loonsverhoging met terugwerkende kracht is er alleen als je in dienst bent op 1 november 2020
  • De Fair Practice Code, deze voorziet in een bindende afspraak met betrekking tot minimum tarieven die ZZPérs voor hun diensten in rekening kunnen brengen. Het is aan de zelfstandig ondernemer om zo mogelijk een hoger tarief uit te onderhandelen. Als opdrachtnemers naar hun mening niet respectvol behandeld worden, kunnen zij een klacht indienen bij een klachtencommissie. De klachtencommissie geeft een advies, dit is echter niet bindend.
  • Er komt een redactieraad bij omroepen die verplicht zijn om een redactie statuut te maken. Dit om de medezeggenschap bij programmamakers te vergroten
  • Nabestaanden pensioen op risico basis. Werkgever stelt voor de pensioenregeling per 1 januari 2021 aan te passen door wijziging van het nabestaandenpensioen van opbouwbasis naar risicobasis. Op risicobasis zijn nabestaanden verzekerd zolang je deelneemt aan de pensioenregeling. Indien je ontslag neemt ontvangen je nabestaanden geen pensioenuitkering, indien je overlijdt nadat je ontslag hebt genomen. Als je ontslagen wordt loopt de verzekering door tot en met de periode dat je recht hebt op een WW uitkering, na einde van dit recht stopt de verzekering. Bij een nabestaanden pensioen op opbouwbasis blijf je verzekerd tegen het risico van overlijden, ook als je niet meer deelneemt aan de pensioenregeling. Dit is dus een wezenlijke verslechtering van het pensioen. Werkgever geeft aan dat de pensioenpremiestijging hiermee beperkt kan worden. Momenteel worden nadere voorwaarden ontwikkeld door de stichting van de arbeid (STAR). Zodra die bekend zijn geeft werkgever aan met elkaar in gesprek te willen. Voorwaarde voor ons is dat de aanbevelingen van de STAR sowieso in een aangepaste regeling opgenomen worden.

We zijn kritisch over dit eindbod, met name vanwege het ontbreken van een regeling voor het reguleren van de flexibele arbeid, de Fair Practice Code en het feit dat er sowieso een nieuwe cao in het verschiet ligt vinden we positief, daarom leggen we dit eindbod neutraal voor.

Leden bepalen nu of we het eindbod accepteren.
Lees aandachtig de bijlagen en stem via de stemknoppen in de mail.

Laat uiterlijk donderdag 15 oktober weten of je voor of tegen dit eindbod bent.


Met vriendelijke groeten,

Mede namens Wilma Roelofs

Peter Vlaming

Bestuurder CNV Vakmensen

Voor vragen of opmerking p.vlaming@cnvvakmensen.nl

 

Bijlagen: tekst eindbod werkgevers en Fair Practice Code

Downloads