Bizarre wending over sociale regeling omroepen

Met grote verbazing nemen wij kennis van het bericht dat verspreid is over de sociale regeling door de werkgevers op 23 januari. Graag vertellen wij onze kant van het verhaal en horen we jouw mening!

Onderhandelingstraject over sociale regeling omroepen
Zoals jullie weten zijn wij vanaf eind 2018 met de werkgevers in gesprek over een nieuwe sociale regeling. Wij doen dat op hun verzoek, omdat de werkgevers ervoor gekozen hebben om de sociale regeling tegen eind 2018 op te zeggen. Wij hebben tijdens de onderhandelingen heel duidelijk de insteek gekozen dat er in een nieuwe sociale regeling geen grote afwijkingen van de bestaande sociale regeling kunnen zijn. Met name de groep “oudere” medewerkers met vaak lange dienstverbanden zijn kwetsbaar op de arbeidsmarkt en mogen niet hard getroffen worden. Dit bleek helaas niet zo eenvoudig te realiseren, door de keuze van de werkgevers om niet meer de kantonrechtersformule te willen hanteren maar de transitievergoeding.

Laatste stand van zaken
Wij hebben hard gewerkt, voor de kerstperiode en ook erna, om mee te denken met de wensen van de werkgevers. Uiteraard zien wij de situatie waarin de publieke omroep verkeerd en wij hebben daar oog voor. Wij hebben echter eerst en vooral oog voor de werknemers en helaas kwamen de uitkomsten van de overleggen hier onvoldoende aan tegemoet.

Waarom konden wij nog geen “ja” zeggen?
Ondanks dat wij er 2 keer heel erg dichtbij waren, konden wij uiteindelijk nog niet akkoord gaan met hetgeen op tafel lag. Waarom niet? Wij waren bereid om een nieuwe methodiek als afvloeiingsregeling te hanteren die plussen en minnen kan bevatten ten opzichte van de oude situatie. Maar niet in de mate waartoe de uitkomsten van de nieuwe regeling nu leiden. Zie de bijgaande rekenvoorbeelden. Hieruit blijkt dat met name de groep die wij als kwetsbaar bestempelen er slecht uitkomt. Wij hebben telkens het voorbehoud gemaakt om een en ander goed door te rekenen. Het gaat immers om grote belangen.

Daarom hebben bonden na het laatste overleg op 8 januari aan de werkgevers laten weten toch nog meer onderzoek te willen doen om uit te zoeken waar de weeffouten in de nieuwe berekeningsformule van de financiële regeling zitten. Deze weeffouten, die leiden tot voor ons onacceptabele verschillen tussen de oude en de nieuwe beëindigingsvergoeding, zijn echter nog steeds onderdeel van de sociale regeling zoals die nu door werkgevers eenzijdig aan medewerkers is gepresenteerd.

Bericht van de werkgevers
Wij hebben tijdens de lopende onderhandelingen niet breed gecommuniceerd met onze achterban. Wij hebben wel steeds getoetst bij een betrokken groep kaderleden en de ondernemingsraden. Hieruit bleek dat het resultaat dat op tafel lag, helaas nog steeds onvoldoende was. Dat hebben wij aan werkgevers gemeld met de intentie om een oplossing te zoeken. Tot onze grote verbazing lezen wij gisteren dat de werkgevers nu ineens menen om jullie eigenstandig een sociale regeling aan te bieden. In de ogen van de werkgevers hebben de vakbonden de werkgevers aan het lijntje gehouden en moet het maar over zijn met de gesprekken. De berichten die jullie werkgevers verspreiden doen geen recht aan het proces dat wij zorgvuldig proberen te doorlopen. Zij hebben ons met dit bericht verrast en totaal buitenspel gezet. Dat is geen manier waarop onderhandelingspartners met elkaar omgaan en dat is zeker niet de manier waarop met de belangen van de werknemers behoort te worden omgesprongen!

Wat is nu de situatie?
Omroepwerkgevers hebben er helaas nu voor gekozen om eenzijdig een sociale regeling voor de verwachte reorganisaties bij de landelijke en regionale omroeporganisaties vast te stellen. Dit eenzijdig vaststellen betekent dat zowel de vakbonden als de ondernemingsraden hier niet bij betrokken zijn. Een dergelijk document heeft dus geen kracht van cao en kan alleen individueel worden toegepast, als de werknemer hiermee instemt. Dat is natuurlijk in strijd met hetgeen een sociaal plan beoogt, namelijk een collectieve regeling tot stand gebracht met de vakorganisaties. De regelingen in de eenzijdig vastgestelde sociale regeling, komen overeen met de berekeningen uit de bijlage. Wij vinden deze uitkomsten onvoldoende en willen daarom nog steeds op zoek naar een regeling die voor alle partijen wel voldoende is. Uiteraard nog steeds met oog voor de financiële situatie van de omroepen. Wij zullen de werkgevers hier wederom toe oproepen. 

Wat nu?
De werkgevers wekken door hun actie helaas echter niet de indruk hier op in te willen gaan. Daarom hebben wij nu jullie steun nodig!

Laat horen hoe je erover denkt!
Als de werkgevers niet meer in gesprek willen dan is het aan jullie om de resultaten te wegen en het resultaat, dat nu eenzijdig wordt opgelegd, af te wijzen. En vervolgens de werkgevers op te roepen weer aan de onderhandelingstafel plaats te nemen om met de vakbonden tot een principe akkoord te komen. Laat zo snel mogelijk weten dat jij CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties (NVJ en FNV) steunt om een goede sociale regeling tot stand te brengen én dat voor jou de eenzijdige sociale regeling van werkgevers niet acceptabel is.
Doe dat direct via de mail.

We roepen ook de OR-en op om niet akkoord te gaan met de eenzijdig vastgestelde sociale regeling. Roep samen met ons de werkgevers op weer aan tafel te komen om samen tot een goede sociale regeling te komen.

Contact
Heb je vragen of opmerkingen, laat het me dan weten via de mail of per telefoon.

Sandra Hendriks
Bestuurder
M: 06-10539520
E: s.hendriks@cnvvakmensen.nl

Downloads