Update: Cao Verzekeringsbedrijf

Afgelopen donderdag 25 november is een nieuwe onderhandelingsronde geweest voor een nieuwe cao Verzekeringsbedrijf. In deze nieuwsbrief een update over deze gesprekken, waarin we onder andere gesproken hebben over het loonbod en de RVU.

Loon
De lengte van de cao hangt samen met de hoogte van de loonstijging. Dit uiteraard ook in samenhang met andere factoren, zoals onder andere de financiële positie van de bedrijven en de inflatie. We hebben aan tafel gesproken over zowel een éénjarige als een tweejarige cao. Bij een tweejarige vragen we voor beide jaren een passende loonstijging. De werkgevers bieden nu 1,7% per cao jaar. Vakorganisaties vragen twee keer 1,6% per cao jaar.

RVU
De RVU is vorig jaar afgesproken in de cao, maar verdiende verdere aanscherping en verbetering. Hierover hebben we op 25 november afspraken kunnen maken. De regeling gaat straks uit van het maximaal fiscaal vrijgestelde bedrag en laat het vast stellen van het bedrag niet meer over aan individuele bedrijven. Dit bedrag wordt pro rato berekend voor deeltijd medewerkers. Ook komt er een instapeis, dit betekent dat je voor deelname aan de regeling minimaal tien jaar bij je eigen bedrijf moet hebben gewerkt.

Thuiswerken
Zoals al eerder gedeeld in de nieuwsbrieven, is thuiswerken een item aan de onderhandelingstafel. Voor het grootste gedeelte van de medewerkers in de sector geldt dat zij thuiswerken. In de laatste cao is hiervoor een kaderregeling afgesproken, waarmee de werkgever samen met de OR een verdere invulling kan geven aan het Tijd en Plaats Onafhankelijk Werken (TPOW). De ervaringen hiermee zijn wisselend. Om deze reden willen we graag een modelregeling opnemen als voorbeeld voor organisaties en OR’en. De volgende onderhandeling zal er een modelregeling op de agenda staan, een extern deskundige gaat deze opstellen. Naast goed beleid voor medewerkers in dienst willen we ook nog steeds afspraken maken over de thuiswerkfaciliteiten van uitzendkrachten.

Overige onderwerpen
Naast bovenstaande is er ook gesproken over het verlengen van de aansluiting bij SPAWW. Hiermee repareren we het verkorten van de WW/WGA uitkering door de overheid enkele jaren geleden. Dit ligt nog op tafel. Daarnaast hebben we ons voorstel van ouderschapsverlof aangepast. We stellen nu voor om de wettelijke regeling met 20% aan te vullen per 2-8-2022, de datum wanneer de wetgeving ingaat.

Proces
Op 7 december staat de laatste cao-onderhandeling gepland. Op diverse punten hebben we elkaar kunnen vinden, maar het is nog een flinke uitdaging om een compleet akkoord af te sluiten. Niet alleen op inhoudelijk gebied, maar ook is het even afwachten wat de mogelijkheden zijn in verband met de situatie rondom corona.

Contact
Heb je vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief of je werk? Of wil jij je mening delen over de punten aan de onderhandelingstafel? Neem dan contact met mij op, Ik hoor graag je vragen en ervaringen.

Tamara Westerink
bestuurder CNV Vakmensen
E: t.westerink@cnvvakmensen.nl
M: 06 5120 2991