Update Aegon

In de afgelopen periode heeft CNV Vakmensen diverse overleggen gevoerd bij Aegon. Er gebeurt veel. Uiteraard rondom de RTS-aanvraag, maar ook rondom diverse andere cao-afspraken, zoals Global Grading, onbeperkt verlof en de werkcode.

RTS
Tijdens het laatste overleg van 8 april bij Aegon hebben we veel gesproken over RTS. Mede naar aanleiding van de vragen, meningen en aanbevelingen die zijn ontvangen per mail, telefonisch of in de digitale walk-in van vakorganisaties. Enkele vragen zal ik hieronder terugkoppelen.

Afspiegeling
In de walk-in met leden kwamen veel vragen rondom afspiegeling. Op dit moment is nog niemand in de organisatie boventallig door afspiegeling. Dit gebeurt pas later in het proces na advisering van de COR. Rondom de afspiegeling blijven we alert en in contact met Aegon, omdat dit toch nog wel vragen oproept in dit stadium. In deze gesprekken spelen onder andere de externe krachten die werkzaam zijn bij Aegon een rol.

Menselijke maat
Een reorganisatie waarin medewerkers hun baan of huidige functie verliezen is heftig, zeker ook als je verwacht zelf ook geraakt te zijn. Deze periode van thuiswerken en minder persoonlijk contact, kan dit nog een stuk lastiger maken. Hiervoor hebben we in ons overleg bij Aegon extra aandacht gevraagd en in de walk-in bleek dat hier ook al mooie initiatieven onder medewerkers voor te zijn.

Overige vragen
Diverse medewerkers gaven aan te willen starten met scholing om zo alvast aan de slag te gaan met hun arbeidsmarktwaarde. Dit kan nog niet vanuit kosten vanuit het sociaal plan, maar wel vanuit de reguliere scholingsbudgetten en mogelijkheden.
Ook zijn er vragen rondom matching en de standplaats. Wat is de waarde van een standplaats nu we veel thuis werken vanwege corona? Aegon heeft aangegeven dat de functieprofielen geen standplaats meer bevatten. Dit is vanwege de nieuwe manier van werken binnen Smart Working.
Tot slot waren er vragen over de openstellingen van de vrijwillige vertrekregeling. Momenteel is er nog geen sprake van de openstelling van de vrijwillige vertrekregeling. De regeling zal niet algemeen opengesteld worden, maar wellicht dat Aegon de regeling later wel openstelt voor specifieke benoemde onderdelen. Wel kan er, wanneer er aan de voorwaarden wordt voldaan, gebruik worden gemaakt van de plaatsmakersregeling.
Zijn jouw vragen nog niet beantwoord of heb je aanvullende vragen, neem dan contact met mij op via t.westerink@cnvvakmensen.nl.

COR
Vakorganisaties hebben in dit proces goed contact met de COR. Bij een reorganisatie heeft de OR de lastige taak om de adviesaanvraag te beoordelen op nut en noodzaak van de geplande reorganisatie. Het kost tijd om dit proces zorgvuldig en grondig te doorlopen, omdat er ook nog diverse vragen leven die van invloed zijn op de advisering. Dit maakt de tijdsplanning ook erg lastig. Voor nu wordt er bij Aegon van uitgegaan dat de gewenste organisatiewijzigingen begin juli zullen ingaan. In de periode hiervoor is er, na positieve advisering van de COR, contact met de geraakte mensen en start de matchings- en herplaatsingsprocedure.

Overige cao onderwerpen
Loopbaancheck
In de cao hebben we afspraken gemaakt over ontwikkeling in het kader van je duurzame inzetbaarheid. Zoals onder andere de campagne om de bewustwording onder medewerkers rondom dit thema te vergroten en omscholingstrajecten naar kansrijke beroepen binnen of buiten Aegon.
Daarnaast kun je bij Aegon ook een loopbaancheck aanvragen op kosten van Aegon. Binnen deze loopbaancheck krijg jij meer zicht op je eigen wensen, kansen en mogelijkheden voor jouw verdere loopbaan. Dit kan onder andere bij James. Wil je hier meer over weten, kijk dan eens op de website https://jamesloopbaan.nl/sectoren/zakelijke-dienstverlening/aegon/.

Week van de vakbond
In de derde week van mei organiseren vakorganisaties de Week van de Vakbond bij Aegon. We organiseren vier lunchsessies met verschillende aansprekende thema’s. Ik hoop je daar digitaal te ontmoeten.

Global Grading
Global grading, het traject rondom het beschrijven en waarderen van de functies binnen Aegon, loopt in twee fases. De eerste fase zal in september 2021 gereed zijn. Momenteel worden de functiebeschrijvingen van diverse referentiefuncties beschreven. Na afronding van deze beschrijving worden ze getoetst in een focusgroep. Voor deze focusgroepen kunnen medewerkers die de functie uitvoeren, zich aanmelden. Zo kunnen jij en je collega’s direct een rol spelen in de correcte beschrijving van de functie.

Werkcode
In de cao hebben we ook afspraken gemaakt over de flexibele medewerkers binnen Aegon. Na afsluiting van de cao kwamen er diverse signalen en vragen van uitzendkrachten. Om uitzendkrachten beter te horen binnen de organisatie en om verder invulling te geven aan de gemaakte cao-afspraken, heeft Aegon een uitzendkrachtenpanel opgericht. Binnenkort zullen zij voor de eerste keer samen komen en ook vakorganisaties zullen hierbij aansluiten.

Onbeperkt verlof
In de laatste cao-onderhandelingen hebben we afgesproken om een pilot uit te voeren voor het toepassen van onbeperkt verlof bij enkele afdelingen binnen Aegon. In de pilot toetsen we of onbeperkt verlof bijdraagt aan de eigen regie van medewerkers rondom verlof. Vanwege covid is de start uitgesteld, omdat covid ook impact heeft op wensen en gebruik van verlof. De pilot loopt nu van 1-10-2021 tot 1-10-2022 om zo een volledig jaar het verlof te kunnen monitoren. Wanneer de pilot succesvol is, bespreken we dit thema verder aan de cao-tafel.

Contact
Zoals je leest, speelt er veel bij Aegon en zijn we als CNV Vakmensen bij veel onderwerpen betrokken. Heb jij hierover of over andere thema’s rondom je werk vragen? Neem dan contact met mij op. Dit kan via t.westerink@cnvvakmensen.nl. Uiteraard kunnen we dan ook een telefonische afspraak plannen.

Tamara Westerink
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 20 29 91
E t.westerink@cnvvakmensen.nl