Stand van zaken cao en sociaal plan Deutsche Bank

Op 6 december hebben we weer gesproken met je werkgever over de cao en het sociaal plan. In de vorige nieuwsbrief hebben we al uitgelegd welke onderwerpen er allemaal spelen. We zullen nu uitleggen waar we nu staan. We beginnen met de cao en eindigen met het sociaal plan.

Jubileumuitkering
De werkgever heeft aangegeven met alle jubileumuitkeringen te willen stoppen. Daarbij willen ze voor de huidige mensen in dienst wel tot een afkoop van deze regeling komen. Er wordt uitgerekend wat je tot nu toe zou hebben opgebouwd aan rechten om tot de jubileumuitkering voor 5, 12,5 en 25 jaar dienstverband te komen. Dit bedrag krijg je uitbetaald. Daarna is er geen recht meer op jubileumuitkeringen. Werkgever gaat dus niet in op ons voorstel om de uitkering bij 40 dienstjaren in ere te herstellen. Werkgever is wel akkoord om op afdelingsniveau aandacht te besteden aan het behalen van de jubileummomenten. Zo blijft er ook de lunch voor de jubilarissen.

Ontwikkeling
De voorstellen van vakbonden om te komen tot een individuele leerrekening in het kader van duurzame inzetbaarheid is door werkgever afgewezen. Het is voor werkgever niet mogelijk om hier binnen Deutsche Bank afspraken over te maken. Het kost te veel geld. Wij hebben een tegenvoorstel gedaan om een aantal vouchers te verstrekken, 10 x 1000, 10 x 2500, 10 x 5000. Dit ter vrije besteding door werknemer voor de eigen ontwikkeling. Ook dit voorstel is door werkgever afgewezen.

4 daagse werkweek
Hierover was door FNV een voorstel gedaan. Dit onderwerp staat al in de cao banken, die ook van toepassing is voor Deutsche Bank, in artikel 7.6. Dat biedt mogelijkheden waardoor we daar hier geen afspraken over hoeven te maken. Uitgangspunt van het artikel in de cao banken is dat dit in overleg gaat als er geen organisatorische belemmeringen zijn. Werkgever zal deze mogelijkheid van de cao meer onder de aandacht brengen van de managers en leidinggevenden, zodat er meer mogelijkheden komen voor werknemers om daar gebruik van te maken.

Demotie
Werkgever had aangegeven met ons in gesprek te willen over demotie. Dat wil zeggen dat je een functie op een lager niveau accepteert tegen een lager salaris. Dit zou zich voor kunnen doen als je langer door moet werken voor je pensioen en het werk dan te zwaar voor je wordt. Hierover maken we nu geen afspraken. Werkgever wil daar in de toekomst wel met ons over in gesprek.

Diversiteit
Deutsche Bank wil een inclusieve werkgever zijn. Een werkgever waar alle groepen mensen uit de maatschappij werken en zich op eenzelfde manier kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld vrouwen en mensen met een niet-westerse achtergrond. Deutsche Bank wil daarover in de komende tijd in gesprek met werknemers en vakbonden. Hierover worden in deze cao nog geen verdere afspraken gemaakt.

Pensioen
Als de pensioenwetgeving in de komende tijd wijzigt, wil Deutsche Bank graag met de vakbonden in gesprek gedurende de looptijd van de komende cao.

Aanvullende WIA-exedentverzekering
Werkgever heeft een enquête gehouden onder de medewerkers en de overgrote meerderheid van de reacties was positief. Dat betekent dat die aanvullende WIA-exedentverzekering dan onderdeel kan gaan uitmaken van de cao en voor iedereen gaat gelden.

Sociaal Plan
In de vorige nieuwsbrief hebben we besproken wat de verschillen waren tussen de oude transitievergoeding en de nieuwe transitievergoeding per 1 januari 2020. Per die datum treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. Het eerste voorstel van werkgever was die nieuwe transitievergoeding x 1,8. Dat was een forse verlaging ten opzichte van het nu geldende sociaal plan. Voor jongere werknemers en werknemers die kort in dienst zijn, pakt dit gunstig uit. Vooral voor ouderen met lange dienstverbanden is dit een verslechtering. Dat komt omdat de overgangsregeling voor ouderen die in de oude regeling zat, in de nieuwe transitieregeling is komen te vervallen. Vakbonden hadden voorgesteld de oude regeling te blijven volgen, maar dat wil werkgever niet omdat ze de wettelijke regeling wil volgen. Werkgever heeft een grote stap gezet door het bod te verhogen naar in eerste instantie de nieuwe transitievergoeding te vermenigvuldigen met 2.2. Ook is afgesproken dat het uit te keren bedrag nooit hoger zal zijn dan wat werknemer zou hebben verdiend als hij/zij in dienst zou zien gebleven tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd.

Vakbonden hebben gevraagd het bod te verhogen naar 2.3 met 2 extra maandsalarissen. Dan is het nog een verslechtering, zonder die overgangsregeling voor ouderen, maar het maakt het verschil wat kleiner. Afgelopen vrijdag heeft werkgever het bod verhoogd naar 2.3 maar zonder de extra maandsalarissen. Werkgever heeft aangegeven, dat dit het maximaal haalbare is, voor het sociaal plan de factor 2.3 en voor de cao de afkoop van de jubileumuitkeringen. Verder wil Deutsche Bank niet gaan.

Hoe verder?
Door vakanties kunnen we in december verder niet overleggen. In januari spreken we verder met werkgever. Met deze brief willen we jullie informeren waar we nu staan. Wij willen graag horen wat jullie er van vinden en hoe jullie vinden dat we verder moeten.

Wij vinden het jammer dat werkgever niet nog een stap wil zetten voor het sociaal plan en dat we niks hebben bereikt op het gebied van ontwikkeling/duurzame inzetbaarheid. Deutsche Bank vindt dat men al veel doet op het gebied van duurzame inzetbaarheid. In de praktijk blijkt echter dat niet iedereen gebruik kan maken van alle regelingen die er zijn.

Op 9 januari praten we verder. Als je wilt, kun je contact opnemen met je vakbondsbestuurder om je mening te geven over deze onderwerpen.

Laat ons weten wat je van het eindbod van Deutsche Bank vindt!

Klazina Tulner
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06  22 48 62 74
E: k.tulner@cnvvakmensen.nl
Samir Souli
kaderlid CNV Vakmensen
E: samir.souli@db.com