Principeakkoord NN-cao, sp en pensioenregeling

Het officiële principeakkoord over de cao, sociaal plan en pensioenregeling is er! Na december zijn het sociaal plan en de pensioenregeling op data na niet gewijzigd. Wel gewijzigd zijn de collectieve en individuele loonsverhoging, de salarisschalen en de VIC.

Na afwijzing van het resultaat van 2018, nu een principeakkoord
Het resultaat dat in december 2018 gepubliceerd is, is massaal door vakbondsleden afgewezen. Reden om de afgelopen weken met NN om tafel te gaan zitten om te bezien welke van de destijds gemaakte afspraken verbeterd konden worden. Uit de reacties bleek dat de focus van ons overleg moest komen te liggen op de collectieve en individuele loonsverhoging, het verminderen van de bovenschaligheid en de VIC. Ook de looptijd van het sociaal plan was een groot issue. Dat neemt niet weg dat er ook reacties kwamen over de nieuwe pensioenregeling. Daar hebben wij op de ingangsdatum na niets meer in kunnen veranderen. De verbeteringen ten opzichte van wat er in december lag, zijn zodanig dat wij het als principeakkoord positief ter stemming aan je voor zullen leggen. Wel zullen wij dat doen nadat er bijeenkomsten zijn geweest. Tijdens de bijeenkomsten leggen we uit wat we hebben afgesproken. De tekst van het hele principeakkoord voegen we toe aan deze ledenbrief.

Beloning: hogere collectieve loonsverhoging, salarisschalen omhoog, VIC anders, andere beloning in plaats van beoordelingsverhoging en vervallen van PKB
Bij een 2-jarige cao is zowel per 1 oktober 2019 als per 1 juli 2020 3% loonsverhoging afgesproken. Omdat de 2% voor 2020 van het resultaat in december te laag was, is dit positief. Daarnaast ontvangen medewerkers van Delta Lloyd op basis van de Delta Lloyd cao per 1 juli een eenmalige uitkering van 1,5%. De medewerkers van NN krijgen diezelfde eenmalige uitkering zo snel als mogelijk nadat de leden akkoord zijn gegaan met het principeakkoord.

De salarisschalen zijn gemiddeld met 5% verhoogd. Dat betekent dat er nu minder mensen bovenschalig zullen zijn of dat je sneller niet meer bovenschalig zal zijn. Bovenschalig ben je als je boven het maximum van de schaal uitbetaald krijgt. Wel is het nog steeds zo dat als je salaris boven het maximum van je schaal ligt, je dat meerdere als toeslag (ptbs) krijgt uitbetaald. Bij de collectieve loonsverhoging wordt de toeslag daarmee verlaagd totdat je bent ingelopen. Omdat de salarisschalen nu verhoogd zijn en er loonsverhogingen van 3% zijn afgesproken, zal je sneller weer op het maximum van je schaal zitten. Omdat zowel je salarisperspectief verbeterd is als dat de bovenschaligheid minder wordt, vindt CNV Vakmensen dit een goede afspraak.

De VIC-regeling van NN en de variabele beloningsregelingen van managers bij Delta Lloyd komen te vervallen. Er komt hiervoor in de plaats een PT harmonisatie, die geïndexeerd wordt, dat wil zeggen dat deze meestijgt met de collectieve loonsverhogingen in de cao. Voor de VIC geldt dat zij voor iedere VIC-euro er 0,75 eurocent vaste toeslag wordt uitbetaald gebaseerd op de C=1 en de I over het gemiddelde van 2016, 2017 en 2018. Voor de managers geldt 0,75 eurocent geïndexeerde toeslag tegenover iedere euro variabel berekend over gemiddelde van de jaren 2016, 2017 en 2018.

Het beoordelingsgesprek vindt niet meer jaarlijks plaats, maar door het jaar heen heb je gesprekken over zowel je prestaties als je ontwikkeling. Als je voldoet krijg je een individuele salarisverhoging van in principe 2,5%, tenzij je leidinggevende daarvan op basis van je prestatie of ontwikkeling van af wil wijken. CNV Vakmensen wilde graag een vaste verhoging. In principe krijg je nu 2,5% tenzij je leidinggevende op basis van je prestatie of ontwikkeling vindt dat je meer (of eventueel minder) kunt krijgen. Dat moet wel goed beargumenteerd worden. Een mooie tussenvorm, die wij beter vinden dan de eerdere afspraak.

Het persoonlijk keuzebudget komt te vervallen. Wel worden vakantiegeld en 13e maand per maand uitbetaald met het salaris. De bovenwettelijke verlofuren (3,14% bij NN) worden als verlof toegekend, zoals dat al bij Delta Lloyd is. Zowel NN-ers als Delta Lloyders krijgen nu een levensloopbijdrage van 4,07% in de vorm van een geïndexeerde harmonisatie PT.

Pensioen: afspraak voor 3 jaar met een overgangsjaar
Voor pensioen is een afspraak van 3 jaar gemaakt. Het blijft in ieder geval een CDC-regeling en voor 2019 geldt dat de regeling door de huidige pensioenfondsen wordt uitgevoerd. Vanaf 2019 geldt dat de totale premie die werkgever en jij als werknemer betalen 30% is. Voor NN-ers geldt dat zij per 1 juli 2019 6% premie betalen. Delta Lloyders blijven 6% premie betalen. En het nabestaandenpensioen (NP) is vanaf 2019 op risicobasis (dat geldt niet voor datgene dat je tot nu toe hebt opgebouwd). Wel is daarbij afgesproken dat als je uit dienst treedt je ouderdomspensioen standaard uitgeruild wordt voor NP. Voor 2020 en 2021 geldt ook nog dat de opbouw 1,875% is en dat de pensioenleeftijd 68 jaar wordt. En dan is er 1 CDC pensioenfonds NN.

Inzetbaarheid: accent op interne arbeidsmarkt en strategische personeelsplanning
Alle huidige instrumenten en budgetten blijven behouden. Daarnaast is de afspraak gemaakt dat het accent komt te liggen op de interne arbeidsmarkt. Dus eerst kijken welke talenten er binnen de organisatie zijn, voordat er naar buiten gekeken wordt. Daarvoor wordt inzichtelijk gemaakt wat NN voor medewerkers nodig heeft en krijgen interne medewerkers kansen om binnen NN aan het werk te blijven. Omdat CNV Vakmensen dit al jaren roept en wij dit van leden en overige medewerkers manifest te horen kregen, zijn wij heel blij met deze afspraak.

Sociaal Plan: een afspraak voor 3 jaar met 2019 als overgangsjaar en vanaf 2020 Sociaal Kader Reorganisatie NN van toepassing
Voor 2019 geldt dat in principe het Sociaal Plan Delta Lloyd en SKR NN van toepassing blijven. Wel zijn daar om praktische redenen enkele uitzonderingen op. Zoals bijvoorbeeld dat het Reorganisatiekader voor alle reorganisaties gaat gelden, er 1 regeling is bij plaatsing in een functieschaal lager (PTBS), je kunt aangeven als je weg wilt en een financiële vergoeding krijgt, als je een plan hebt en je geen vacature achterlaat. Ook geldt dat de maximumbeëindigingsvergoeding 325.000 euro is. Voor 2020 geldt voor iedereen het SKR NN, dat dan Sociaal Plan NN heet. Als er adviesaanvragen zijn voor de datum 1 januari maar de uitvoering na die datum dan geldt de regeling van de datum indiening adviesaanvraag. Over het Sociaal Kader Sourcing zijn enkele nieuwe afspraken gemaakt. Omdat er voor de komende periode tot eind 2021 nu duidelijkheid en rust is met betrekking tot het sociaal plan is dit voor ons een goede afspraak.

Eerst bijeenkomsten en dan is het woord aan jou
Wij gaan samen met NN jou informeren. Daarvoor nodigen wij je uit voor bijeenkomsten. Er zal ook gelegenheid zijn om vragen te stellen zonder dat NN erbij is.

18 april is er eerst een webcast, waarin het principeakkoord wordt toegelicht. In verband met de vakanties zijn er vanaf 6 mei tot en met 16 mei 2019 de bijeenkomsten gepland. We laten je zo snel als mogelijk weten waar welke bijeenkomsten zijn.
Nadat de bijeenkomsten zijn geweest, zullen wij je een uitnodiging om te stemmen sturen.

Nog vragen en/of opmerkingen?
Als je nog vragen en/of opmerkingen hebt, dan kun je altijd bij mij terecht.

Ike Wiersinga
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 23 50 09 86
E: i.wiersinga@cnvvakmensen.nl

Downloads