Personele krimp CAK Den Haag

Afgelopen jaar hebben CNV Overheid en de andere vakbonden regelmatig contact gehad met jullie bestuurder. Deze gesprekken vonden steeds in een andere samenstelling plaats waardoor het telkens weer aankwam op een hernieuwde kennismaking met de club mensen die de voorgenomen reorganisatie vormgeven.
Op 21 november 2018 werden vakbonden wederom verzocht kennis te komen maken met de senior beleidsadviseur Compensation & Benefits. Deze heeft de opdracht om  voorbereidende werkzaamheden te doen die te maken hebben met de voorziene personele krimp binnen het CAK, waarvan het sociaal plan onder andere onderdeel van zal uitmaken. Vakbonden hebben hierop als volgt gereageerd:

“Zoals ik al in het telefoongesprek van 21 november jl. aangaf, zitten wij niet te wachten op weer een kennismaking. Al zeker drie keer zijn wij uitgenodigd op het CAK voor bijeenkomsten van deze aard. Iedere keer wordt er ons een ander plaatje
voorgehouden, maar wel steeds met dezelfde strekking: door het verschuiven van taken naar de decentrale overheid gaat er een overtolligheid van personeel ontstaan.

Deze verschuiving zou al aan de orde zijn op 1 januari 2019. Dit zou zo’n 300 mensen gaan betreffen.Diverse keren hebben wij aangedrongen op het inzetten op voortijdige mobiliteitstrajecten om daarmee te voorkomen dat er sprake zal zijn van gedwongen ontslag in de toekomst. Het CAK heeft aangegeven snel hiermee te beginnen en op 2 oktober jl. is aan ons ( vakbonden) toegezegd snel met een tijdspad te zullen komen.

Tot op heden is, zover als wij kunnen nagaan, hier niet aan tegemoet gekomen. Tegelijk vernemen wij via onze leden dat er op grond van de veronderstelling dat er functies gaan verdwijnen, gevraagd wordt te solliciteren naar andere functies binnen het CAK of het heft in eigen handen te nemen en op zoek te gaan naar een baan buiten het CAK, zonder dat duidelijk is wat daarbij verwacht mag en kan worden aan voorzieningen of faciliteiten. Er worden individuele afspraken gemaakt zonder dat er met vakbonden of OR afspraken gemaakt zijn. Wij voorzien hierdoor verdringing en rechtsongelijkheid.

Op grond van voorgaande willen de vakbonden alleen, en pas dan in overleg, als wij afspraken kunnen maken over het tijdspad en mobiliteit die ingezet gaat worden.
Sterker nog, wij wensen op korte termijn uitgenodigd te worden om op grond van artikel 49s van de ARAR groepen medewerkers te gaan aanwijzen voor de voorbereidende fase conform het VWNW beleid Rijksambtenaren. Daarnaast willen wij afspraken maken over mobiliteitsvoorzieningen die voor de overige medewerkers gaan gelden, waarbij onze inzet zal zijn dat deze gelijk is aan de voorzieningen uit het VWNW- beleid rijksambtenaren".

Bijeenkomst
In vervolg hierop worden jullie binnenkort uitgenodigd voor een bijeenkomst. Jullie horen zo spoedig mogelijk wanneer deze plaats gaat vinden.

Bart Schnoor, CNV Overheid: b.schnoor@cnv.nl
Mick Bleijerveld, FNV Overheid
Inge de Vries, De Unie