Al het nieuws

Periodiek overleg Achmea: hoe krijgen cao-afspraken invulling

Na het akkoord van een kleine meerderheid van onze leden over de cao Achmea, is er in het periodiek overleg gesproken over de eerste invulling. Aan de orde kwamen loon, pensioenopbouw 2022, klimaatbudget, onbeperkt opleidingsbudget, waar je werkt- vergoeding, de 34-urige werkweek en de RVU-regeling.

Opmerkingen van leden meegewogen bij de 1e invulling

CNV-Leden hebben veel opmerkingen gemaakt bij het eindbod. Dat waren zowel positieve als negatieve opmerkingen door alle stemmers (tegen, voor of onthouding). De meeste opmerkingen zijn gemaakt over pensioen, loon en klimaatbudget. Maar ook de thuiswerkvergoeding, 4x9 uur werken, onbeperkt opleidingsbudget en RVU-regeling kwamen aan de orde. Tijdens het periodiek (maandelijks) overleg met Achmea hebben wij over al die onderwerpen een eerste verkenning gedaan. Doel was om te bekijken of het mogelijk is de afspraken ten voordele van jou en je collega’s in te vullen en jou nu al zo veel mogelijk duidelijkheid te geven.

Loon: geen andere invulling

De opmerkingen over loon van CNV-leden (2e jaar te laag) hebben niet geleid tot een andere invulling.

Pensioenopbouw 2022: onderzoek naar hogere opbouw

Op basis van de cao-afspraken bedraagt de pensioenopbouw in 2022 ca. 1,6%. De ambitie blijft een opbouw van 1.875% (het fiscaal maximum) te realiseren.  Met Achmea is afgesproken om met elkaar te onderzoeken of er binnen de bestaande cao-afspraken toch nog mogelijkheden zijn om de pensioenopbouw iets te vergroten of te verbeteren. Als vanuit de vergelijking met andere fondsen nieuwe feiten komen (bijv. met betrekking tot de dekkingsgraad) die aanleiding geven opnieuw in gesprek te gaan met SPA zullen cao-partijen dat gezamenlijk doen.

Klimaatbudget per 2023: in Q2 duidelijkheid over investeringen 2022

De komende periode gaan CNV Vakmensen, de andere vakorganisaties en Achmea de afspraken over het klimaatbudget gezamenlijk verder uitwerken, zoals het vaststellen van de bestedingsdoelen. Daarbij zal ook bekeken worden of klimaatinvesteringen die jij of jouw collega al in 2022 hebben gedaan of nog gaan doen, vergoed kunnen worden uit het klimaatbudget dat vanaf 2023 beschikbaar komt. Afgesproken is dat wij daar in het 2e kwartaal van 2022 duidelijkheid over zullen geven.

Onbeperkt opleidingsbudget (interne en externe opleidingen): eind Q2 verdere informatie

Aan hoe het onbeperkt opleidingsbudget praktisch invulling gaat krijgen wordt nu gewerkt. De verwachting is dat het onbeperkt opleidingsbudget tegen het einde van het 2e kwartaal 2022 in zal gaan.  Misschien kan het eerder.  Op dat moment zal je dan ook geïnformeerd worden over alle cao-afspraken met betrekking tot tijdbesteding en verlof voor opleidingen. Tot het moment waarop het onbeperkt opleidingsbudget ingaat, blijft het huidige systeem met een afdelingsbudget voor opleidingen van toepassing.

Na corona: Waar je werkt-vergoeding passend bij hybride werken

De bestaande reiskostenvergoedingsregeling voor woon-werkverkeer in de cao gaat uit van een aantal vaste reisdagen naar kantoor. Dat past niet meer goed bij de nieuwe manier van werken (‘zo werken wij’), waarbij de aard van jouw werkzaamheden medebepalend is voor waar je werkt (op kantoor of thuis). Ook de thuiswerkvergoeding (€30 netto per maand) die iedereen ontvangt vanuit de thuiswerkregeling die met de COR is afgesproken in oktober 2020, gaat uit van een vast aantal dagen per week thuiswerken. Een werkgroep (waarin zitting hebben: CNV Vakmensen, de andere vakorganisaties, COR en Achmea) gaat binnenkort aan de slag. Doel is een regeling te ontwerpen die beter past bij de nieuwe manier van werken, als er na corona hybride gewerkt gaat worden. Tot die tijd gelden de bestaande regelingen.

34-urige werkweek: de effecten van hybride werken monitoren

De afspraak over de invoering van de 34-urige werkweek is eind 2019 gemaakt waarbij werken op kantoor het uitgangspunt was. De huidige context is anders is dan destijds. Want er wordt thuis en op kantoor gewerkt en in de toekomst meer hybride. Daarom is afgesproken dat we de effecten van de 34-urige werkweek op bijvoorbeeld vitaliteit, gezondheid en arbeidspatronen gedurende een langere periode (6 maanden) monitoren vanaf het moment dat er weer normaal op kantoor gewerkt kan worden. Achmea en vakorganisaties zullen de bevindingen met elkaar bespreken en bekijken of er aanleiding is om nieuwe afspraken te maken.

RVU-regeling: vanaf Q2 kan je een verzoek indienen

De afspraak over de RVU-regeling wordt nu verder uitgewerkt.  De bedoeling is dat deze uiterlijk in de loop van het 2e kwartaal van 2022 in kan gaan.  Vanaf dat moment kunnen medewerkers een verzoek doen om van de RVU-regeling gebruik te maken en geldt de aanvraagtermijn van maximaal 4 maanden. Het is niet mogelijk om een verzoek met terugwerkende kracht aan te vragen.

Nog geen uitgewerkte cao-afspraken, wel een goed begin

Er zijn nog geen uitgewerkte cao-afspraken gemaakt. Dat kan ook niet op zo’n korte termijn. Wel hebben wij geprobeerd de afspraken die gemaakt zijn, zo concreet mogelijk te maken en rekening te houden met de opmerkingen bij de ledenraadpleging.

Nog vragen en/of opmerkingen?

Heb je nog vragen en/of opmerkingen, mail dan naar i.wiersinga@cnvvakmensen.nl of stel ze op de cao-pagina. 

Ike Wiersinga, onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 2350 0986 / i.wiersinga@cnvvakmensen.nl

 

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error