Onderzoek nieuwe pensioenregeling voor Aegon

CNV Vakmensen overlegt deze zomer met Aegon en de (pensioencommissie van de) COR over een mogelijk nieuwe regeling voor jullie pensioen. Wat is de stand van zaken?

Aanleiding
De regeling voor de uitvoering van de huidige pensioenafspraken die Aegon als werkgever heeft afgesproken met Aegon als pensioenuitvoerder loopt eind van dit jaar (na vijf jaar) af. Dat is meestal een moment waarop een werkgever kijkt of een verlenging met opnieuw vijf jaar mogelijk en wenselijk is. Aegon heeft geconstateerd dat de huidige pensioenregeling in de komende jaren fors (tot 50%) duurder zal worden. Voornaamste oorzaak: om de huidige garanties te kunnen handhaven is die veel hogere premie nodig, met name omdat de rente nu al jaren laag is. Daar kunnen we niet veel aan doen, helaas.
Dit gegeven is voor Aegon dé aanleiding om onderzoek te doen naar een andere, goedkopere pensioenregeling. Want de loonkosten zullen anders naar een voor Aegon onacceptabel niveau stijgen. Kostenbeperking is en blijft immers het adagium in de operationele plannen van Aegon voor de komende jaren.

Verschuiven van risico’s
De huidige pensioenregeling garandeert een jaarlijkse pensioenopbouw van 1, 875% van de pensioengrondslag. Zo’n regeling noemen we ‘defined benefit’ (DB). Maar die garantie gaat heel veel premie kosten. Er zijn ook pensioenregelingen die uitgaan van een vaste premie (‘defined contribution’, DC) waarbij de pensioentoezegging dan kan fluctueren, afhankelijk van de rente, de beleggingsresultaten en de rekenregels. Bij zo’n meer individuele regeling kan je zelf kiezen voor de bij jou passende risicohouding rond het beleggen.
Daarnaast betrekken we in het onderzoek nog verschillende tussenvormen, met een mix van DB- en DC-kenmerken.

Kortweg gezegd heeft een DC-regeling minder premie nodig voor een vergelijkbaar te verwachten pensioenresultaat dan een DB-regeling. Maar het risico verschuift van de werkgever (onzekerheid over de benodigde premie voor het toegezegde resultaat) naar de individuele werknemer (onzekerheid over het resultaat van de ingelegde premie).
Een lastig dilemma, zeker wanneer de werkgever goede gronden heeft om een véél hogere premie niet te willen/kunnen betalen. Om de grootte van dit dilemma maar eens te schetsen: de huidige premie (ongeveer 25%) zou in 2020 bij een DB-regeling nog maar een opbouw van ongeveer 1,2% opleveren.

Het overleg
Vorige week zijn we begonnen met een intensief overlegtraject tussen vakbonden, werkgever en COR. Dat gaat deze zomer door en zou tweede helft september tot een voorstel moeten leiden, een voorstel waarover jullie als medewerkers en als vakbondsleden je mening kunnen geven.
CNV Vakmensen heeft daarbij de volgende uitgangspunten:

  • Pensioenpremie én (verwacht) pensioenresultaat is een belangrijke arbeidsvoorwaarde, net als je salaris. We verwachten van je werkgever dat daarin – binnen redelijke grenzen -geïnvesteerd wordt, ook als het even tegenzit;
  • een eventuele verschuiving van risico’s in de pensioenregeling moet binnen die pensioenregeling op de een of andere manier gecompenseerd worden;
  • een eventuele keuze tussen salaris nu (ruimte voor een cao-stijging) en pensioen straks (wijziging van de premie en/of de eigen bijdrage) is uiteindelijk aan jullie om te bepalen.

Reageren?
Ik ben benieuwd naar jouw mening. Wat vind je van bovengenoemde uitgangspunten? En hoe sta jij tegenover het dilemma van een laag, maar zeker pensioenresultaat versus een mogelijk (veel) hoger, maar onzeker resultaat? Laat van je horen, ook als je vragen of andere opmerkingen hebt, bij de CNV-bestuurder voor Aegon, Jolien Dekker, via j.dekker@cnvvakmensen.nl of 06-23811302.