Onderhandelingen Cao Uitzend traag van start

Kortgeleden zijn de onderhandelingen cao uitzend (ABU en NBBU) van start gegaan. Tijdens deze eerste sessies zijn de voorstellen van CNV Vakmensen en andere vakbonden uitgewisseld met de voorstellen van werkgevers. Duidelijk is dat er door beide partijen erg verschillend wordt gekeken naar de toekomst van de uitzendbranche.

Voorstellen CNV Vakmensen en andere vakbonden
CNV Vakmensen en andere vakbonden willen de positie van uitzendkrachten in een nieuwe cao flink verbeterd zien.
We hebben bijvoorbeeld voorgesteld om in het fasesysteem nog maar 3 typen contracten toe te staan: een uitzendovereenkomst: 1) met uitzendbeding (voor maximaal zes maanden), 2) voor bepaalde tijd (maximaal drie contracten in drie jaar) en 3) voor onbepaalde tijd. We willen precies dezelfde arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten als de collega in dienst bij de opdrachtgever en daarbij ook een flextoeslag. We willen een persoonlijk ontwikkel- en inzetbaarheidsbudget van 2,75% en ook de garantie dat de transitievergoeding gewoon wordt uitbetaald zonder dat je er zelf om moet vragen. Iets wat nu nog zeer regelmatig voorkomt. Daarnaast hebben we voorgesteld de wachtdagen bij ziekte af te schaffen en de loonaanvulling tot 100% op te voeren voor allebei de jaren. Ook willen we pensioen vanaf dag 1 waarbij de kwaliteit van de regeling fors verbeterd moet worden.
Kortom we streven naar veel meer ‘zekerheid’ bij uitzendwerk dus. Deze voorstellen hebben we gebaseerd op jullie reacties naar aanleiding van onze uitvraag in augustus.

Ontwikkelingen politiek
Niet alleen de vakbonden stellen verbeteringen van de cao voor. Ook in de politiek en onder economen heerst steeds meer de opvatting dat er teveel flexibele onzekere contracten zijn in Nederland. Diverse rapporten (o.a. van de commissie Borstlap) laten zien dat gevraagde flexibiliteit van werknemers veel te ver is doorgeslagen. De Corona crisis heeft dit beeld nogmaals bevestigd. Van velen van jullie zijn contracten niet verlengd of kregen jullie minder uren uitbetaald. Daardoor willen ook enkele politieke partijen en minister Koolmees af van enkele uitzonderingsbepalingen die in de wet mogelijk zijn voor de uitzendsector. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de te lange wachttijd voor de pensioenregeling. Al deze ontwikkelingen hebben rechtstreeks invloed op de gesprekken over de nieuwe cao voor uitzendkrachten.

Voorstellen werkgevers
Gezien bovenstaande begrijpen werkgevers wel dat zij onze kant op moeten bewegen en stellen daarom concreet voor om de maximale uitzend termijn in fase A/ 1-2 te beperken tot maximaal 52 weken (is nu 78) en de fase B/ 3 te beperken tot 3 jaar met nog wel de mogelijkheid tot het geven van 6 contracten gedurende deze periode. Daarnaast stellen werkgevers ook voor om een bijdrage van 1% voor scholing beschikbaar te stellen maar dit budget blijft in kas als de uitzendkracht er geen gebruik van kan of wil maken. Daarnaast willen ook werkgevers komen tot een ‘verbetering’ van de pensioenregeling waaronder het verkorten van de wachttijd. De cao zou dan voor 5 jaar moeten worden afgesloten waarbij afspraken gefaseerd zouden moeten worden ingevoerd.

Onze mening over voorstellen werkgevers
Werkgevers doen veel te weinig om de problemen van uitzendkrachten op korte termijn op te lossen. Vele voorstellen verminderen niet de inkomensonzekerheid en de doorgeschoten flexibele inzetbaarheid. Bovendien ligt het voor de hand dat de voorstellen overeenkomen met wat de politiek sowieso al van plan was te veranderen. We verwachten daarom dat dit zeer moeizame en trage onderhandelingen gaan worden. De huidige cao loopt nog tot en met 31 mei 2021.

Proces
We onderhandelen met elkaar om de twee weken. We zullen jullie regelmatig updates sturen over de ontwikkelingen.

Vragen, onduidelijkheden en/ of opmerkingen?
Stuur bij voorkeur een e-mail naar jullie vakbonds onderhandelaars Henry Stroek: h.stroek@cnvvakmensen.nl en Marten Jukema m.jukema@cnvvakmensen.nl