Aanpassing pensioenregeling beveiliging

In het cao-akkoord 2018-2023 hebben werkgevers, CNV Vakmensen, FNV en de Unie een afspraak gemaakt over de pensioenregeling, namelijk:

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de pensioenregeling omgezet in een CDC-regeling. De vastgestelde premie voor deze regeling is het premievolume 2018 zijnde 35,3%. waarvan werkgevers garanderen dat hun huidige bijdrage van 60% van dat premievolume ongewijzigd blijft (gecorrigeerd voor aantallen mensen en uren). Partijen zullen externe deskundigen vragen om alternatieven voor een dergelijke nieuwe regeling te ontwikkelen en deze alternatieven aan partijen in Q1 2019 te presenteren. Partijen maken in Q2 van 2019 hun keuze voor een nieuwe regeling. Leidend principe voor de advisering dient te zijn dat de adviezen optimaal bijdragen aan het op te bouwen pensioen. Dit is gebaseerd op de gedeelde wens van partijen om een significante verbetering van de pensioenregeling te bereiken. 

Zonder deze afspraak zou de pensioenpremie doorstijgen naar ongeveer 41% in 2020 zonder dat deze premiestijging tot een verbetering van de pensioenen zou leiden. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de premie niet hoger zou worden dan 30%. De laatste jarenkwam de premie steeds boven de 30% uit. Dat kwam vooral door de lage rentestand en een lage rekenrente. Bijna alle pensioenregelingen hebben hier last van. Sinds eind 2018 zijn cao-partijen in gesprek geweest met deskundigen en het pensioenfonds om tot een goedkopere en betere pensioenregeling te komen. We hebben ons laten adviseren door pensioendeskundigen vanuit FNV, actuarissen en pensioenfondsbestuurders. Deze maand zijn wij tot een afronding gekomen en hebben wij de adviezen omgezet in een aanpassing van de pensioenregeling en een nieuwe BUO (de opdracht van cao-partijen aan het pensioenfonds).  Toen we de cao-afspraak maakten, dachten we dat de rente niet nog verder naar beneden zou worden vastgesteld. Maar de Europese Centrale Bank heeft de rente toch nóg verder verlaagd, ook al was bijvoorbeeld De Nederlandsche Bank daar tegen. Zo’n renteverlaging is goed om de economie in de eurozone aan te jagen, maar slecht voor de pensioenfondsen in Nederland. De nieuwe regels leiden bij andere pensioenfondsen tot (dreigende) kortingen. Dit is gelukkig bij ons pensioenfonds niet aan de orde. Bovendien hebben we met werkgevers en het pensioenfonds afgesproken dat de pensioenregeling zullen verbeteren zodra de regels dat toelaten.

Wat betekent dat voor mij 
De belangrijkste aanpassing is dat de premie niet doorstijgt naar 41% maar wordt vastgezet op het premieniveau van 2018, namelijk 35,3%. Dat is een voordeel voor zowel werknemers als werkgevers. Van de premie betaalt je werkgever nl. 60% en jij 40%. Van elke euro meer die moet worden betaald voor het pensioen, betaalt jouw werkgever dus € 0,60 en jij € 0,40.  De franchise (het deel van je salaris waar je geen pensioen over opbouwt) wordt vanaf 2021 niet verder verhoogd. Normaal wordt de franchise elk jaar verhoogd. Als de franchise bevroren wordt, bouw je dus over een groter deel van je salaris pensioen op. Met deze aanpassingen komen we tegemoet aan een deel van de afspraak in het cao-akkoord. We komen echter niet tegemoet aan de afspraak “om een significante verbetering van de pensioenregeling te bereiken”.

Dat komt vooral doordat de regels waar pensioenfondsen zich aan moeten houden in de tussentijd zijn gewijzigd. Zelfs met de hulp van onze adviseurs konden we geen maatregelen bedenken om de pensioenregeling te verbeteren, omdat we met de nieuwe regels rekening moeten houden. In de cao, die door álle partijen is ondertekend, is afgesproken dat er een CDC-regeling komt. Anders dan bij de huidige regeling houdt de CDC-regeling in dat we een afspraak hebben gemaakt over de hoogte van de premie die in het pensioen wordt gestopt, te weten 35,3%. Elk jaar opnieuw wordt vastgesteld hoeveel pensioen je opbouwt (wat het opbouwpercentage is). Door de huidige regels en vooral de lage rentestand zal de opbouw voorlopig lager zijn dan nu, maar omdat de franchise wordt bevroren, bouw je over een groter deel van je inkomen pensioen op. Of dat voldoende met elkaar in evenwicht is of (hopelijk) tot verbetering van je pensioenregeling zal leiden, moet in de toekomst blijken. Verbeteringen worden ingevoerd zodra zich een mogelijkheid voordoet.

Nabestaandenpensioen
Tijdens de besprekingen kwam de vraag naar voren wat de nieuwe regeling betekent voor het nabestaandenpensioen. Omdat het opbouwpercentage elk jaar anders kan zijn, zou dat heel raar uitwerken voor het nabestaandenpensioen. Als een beveiliger zou overlijden in een jaar waarin het opbouwpercentage lager is, zou dat leiden tot een slechter nabestaandenpensioen. We hebben daarom laten berekenen wat een nabestaandenpensioen met een stabiel opbouwpercentage precies kost. Omdat de kosten meevielen (0,01%) hebben we besloten dat het nabestaandenpensioen gebaseerd zal blijven op het opbouwpercentage van 1,875. Nabestaanden zullen daardoor geen nadelig effect hebben van het wisselende opbouwpercentage.

Hoe nu verder?
Wij zullen samen met de werkgeversorganisatie een brief sturen aan minister Koolmees. In de brief geven we het signaal af dat allerlei politieke besluiten een directe bedreiging zijn voor onze pensioenen, terwijl wij op die besluiten geen enkele invloed kunnen uitoefenen. Wij zullen de minister dan ook oproepen om voortaan meer rekening te houden met onze pensioenen. Ook zullen wij onze handtekening zetten onder de aanpassingen in de pensioenregeling en onder de BUO, zodat het pensioenfonds de regeling kan uitvoeren. Daarmee voorkomen we in ieder geval een verdere verhoging van de pensioenpremie naar ongeveer 41% in 2020.  Op de site van het pensioenfonds, www.beveiligingspensioen.nl kun je veel informatie vinden over de pensioenregeling. Als je vragen hebt over de regeling, adviseren we je om eerst een kijkje te nemen op die site. Heb je dan nog vragen, dan kun je contact opnemen met het pensioenfonds. 

Tenslotte nog dit
De veranderingen in de pensioenregeling zijn onderdeel van de afspraken die in de cao gemaakt zijn. Die afspraken zijn door álle vakbonden en de werkgeversorganisatie ondertekend. Door partij te zijn bij de cao en door een handtekening te zetten onder het onderhandelingsresultaat ben je medeverantwoordelijk voor die afspraak, ook als dat even niet zo goed uit komt omdat de uitwerking van de afspraak tegenvalt. CNV Vakmensen neemt die verantwoordelijkheid wél, ook al hadden wij jou ook liever een vrolijker bericht gestuurd. Langs de kant staan en roeptoeteren is niet zo moeilijk. Verantwoordelijkheid nemen voor de gemaakte afspraken en zorgen dat er rekening wordt gehouden met de belangen van de beveiligers past beter bij ons.
Heb je vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, neem dan contact met mij op.

Aletta Bulsink, onderhandelaar CNV Vakmensen
E a.bulsink@cnvvakmensen.nl