Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Het doel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is: meedoen. Meedoen van álle burgers aan álle facetten van de samenleving, al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Als dat niet kan, is er ondersteuning vanuit de gemeente.

De WMO, sinds 1 januari 2007 van kracht, moet een samenhangend lokaal beleid opleveren op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning. Voor mensen die langdurige, zware zorg nodig hebben is en blijft er de AWBZ.

Betekenis voor burgers

Door de invoering van de WMO is er meer samenhang in de ondersteuning voor de burger. Iedereen kan bij één loket terecht met vragen over ondersteuning. Bovendien betrekt de gemeente de burgers bij het ontwikkelen van het gemeentelijke WMO-beleid. Dat maakt ondersteuning op maat mogelijk.

Toegang

De WMO is geen voorzieningenwet. Er is dus geen automatisch recht op bepaalde voorzieningen wanneer je in bepaalde omstandigheden verkeert. Dit is afhankelijk van het gemeentelijk beleid. Om in aanmerking te komen voor een voorziening op basis van de WMO is geen indicatiestelling nodig zoals bij de AWBZ. Uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor de toegang tot de voorzieningen bij de gemeente ligt, die ook financieel verantwoordelijk is.

Uitvoering

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO. Het gaat hierbij om zowel de verantwoordelijkheid om een algemeen beleid te voeren als om individueel geïndiceerde voorzieningen van maatschappelijke zorg te leveren. Gemeenten krijgen hiervoor een grote vrijheid ten aanzien van inhoud en uitvoering van het beleid. De gemeente zorgt voor één loket. Lokale organisaties en burgers dienen betrokken te worden bij formuleren van gemeentelijk beleid. Het kabinet ziet het als taak van landelijke belangenorganisaties om plaatselijke afdelingen te ondersteunen. De uitvoering van gemeentelijk beleid komt in handen van particuliere organisaties.

CNV en de WMO

Het CNV stelt een belangrijke voorwaarde aan zorg en maatschappelijke ondersteuning. De toegang tot zorg en maatschappelijke ondersteuning mag geen (financiële) belemmeringen kennen voor de onverzekerbare of noodzakelijke zorgvoorzieningen. Een tweede voorwaarde is de aanwezigheid van solidariteit. Risicosolidariteit tussen oud en jong, ziek en gezond. Inkomenssolidariteit tussen rijk en arm.