Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die naast je staat
Wij komen op voor jouw belangen
Vakantie en ziekte

Ik ben ziek tijdens mijn vakantie, wat nu?

Eindelijk heb je vakantie, maar dan word je ziek. Dit is extra vervelend. Wat zijn de regels als het gaat om ziek zijn en vakantie? Kost ziek zijn je bijvoorbeeld vakantiedagen?

Ik word tijdens mijn vakantie ziek. Kost mij dit een vakantiedag?

Als jouw vakantie eenmaal is vastgesteld (met andere woorden: je hebt met je werkgever afgesproken op welke dagen je vakantie opneemt) mag je werkgever  geen wettelijke vakantiedag afschrijven op dagen waarop je tijdens jouw vakantie ziek bent. Hij mag alleen een bovenwettelijke vakantiedag afschrijven en alleen als jij hier eerst (mondeling) mee instemt. Of als dat in je cao of arbeidsovereenkomst is afgesproken. CNV Vakmensen vindt het echter wenselijk om in cao's op te nemen dat op zulke momenten ook schriftelijke instemming van de werknemer is vereist. Kijk dus altijd goed naar regels in jouw arbeidsovereenkomst of cao

Moet ik mij ziek melden als ik tijdens mijn vakantie ziek word?

Ja, je moet je je ziek melden en je vakantieadres (of het adres waar je wordt verpleegd) aan je werkgever doorgeven. Ook moet je bereikbaar zijn. Word je weer beter tijdens je vakantie? Geef dit dan ook gelijk aan je werkgever door. Kijk in het verzuimreglement van je werkgever naar eventuele voorschriften.

Ziek tijdens je vakantie? aat je onderzoeken door een arts en vraag om een officiële doktersverklaring.

Moet ik vakantiedagen laten afschrijven als ik in de collectieve vakantie ziek word?

In jouw cao of arbeidsovereenkomst kan een collectieve vakantie afgesproken zijn: een vaste vakantieperiode bij het bedrijf of in de branche waar jij werkt. Je werkgever mag deze ziektedag alleen als vakantiedag afschrijven. Hierover moet in de arbeidsovereenkomst of cao afspraken zijn gemaakt, of je moet als werknemer mondeling instemmen. Omdat niet altijd duidelijk aantoonbaar is of jij wel of niet hebt ingestemd, probeert CNV Vakmensen in cao’s af te spreken dat dit alleen mag als jij hiermee schriftelijk hebt ingestemd. Kijk dus goed naar wat hierover in jouw cao is opgenomen.

Kan ik op vakantie als ik in een re-integratie traject zit?

Als je langer dan 6 weken ziek bent, moet jouw werkgever je helpen om weer te gaan werken. Samen met de bedrijfsarts kijken jullie naar de terugkeermogelijkheden en stellen jullie een re-integratieplan op. Hierin staat bijvoorbeeld welke passende arbeid je krijgt om weer langzaam aan het werk te gaan. Als je ziek bent, heb je recht op vakantie. Dus ook tijdens de re-integratie kan je met vakantie. Dit moet je wel overleggen met de bedrijfsarts en je werkgever. De bedrijfsarts kijkt of er geen medische bezwaren zijn om op vakantie te gaan. Hij zal daar een advies over geven. Je werkgever beslist uiteindelijk of je ook op vakantie kan.

Een lastig punt: moeten er vakantiedagen worden afgeschreven? Je werkgever mag vakantiedagen inhouden als dit in je cao is afgesproken. Of als het in je arbeidsovereenkomst staat. In andere gevallen kan je (mondeling) instemmen met het afschrijven van vakantiedagen. Vakantiedagen laten afschrijven heeft als voordeel dat je in je vakantie bent vrijgesteld van reïntegratieverplichtingen. Omdat je ook gewoon vakantiedagen opbouwt is het ook niet onredelijk om ze te gebruiken. Als je vakantiedagen opneemt en die worden afgeschreven, moet de werkgever 100% van je loon betalen.

Bouw ik vakantie op tijdens ziekte?

Sinds 1 januari 2012 bouw je tijdens ziekte gewoon vakantiedagen op. Let op, dat zijn alleen de wettelijke vakantiedagen. Je wettelijk recht op vakantie bedraagt in uren vier keer de wekelijkse arbeidsduur.

Veel mensen hebben boven hun wettelijke vakantiedagen nog extra dagen. Dit zijn je bovenwettelijke vakantiedagen. Voor de opbouw van bovenwettelijke vakantie tijdens ziekte gelden geen wettelijke regels. Kijk of er iets in je cao of arbeidsovereenkomst is geregeld. Is dat niet het geval, dan kan je misschien afspraken maken met je werkgever.

Wanneer vervallen vakantiedagen bij ziekte?

Vakantiedagen die je niet opneemt, vervallen na een bepaalde periode. Dat is de standaardregel. Voor wettelijke vakantiedagen geldt een periode van een half jaar na het jaar waarin de dagen zijn opgebouwd. Voor bovenwettelijke dagen geldt dat ze na vijf jaar verjaren . Voor vakantiedagen die je opbouwt tijdens ziekte, is het wat ingewikkelder. Als je redelijkerwijs niet in staat bent om je vakantiedagen op te nemen, blijven je wettelijke dagen behouden. Ze vervallen pas na 5 jaar. Maar wanneer kan je redelijkerwijs vakantiedagen niet opnemen? In geval van ziekte is daar sprake van, als je bent vrijgesteld van een reïntegratieverplichting. De bedrijfsarts bepaalt of daar sprake van is. Als je wel aan het reïntegreren bent, gaat men er ook van uit dat je in staat bent om vakantie op te nemen. In dat geval blijft de termijn van een half jaar gelden.

Ik ben ziek tijdens mijn vakantie, wat nu? Lees ons advies en tips.

Vakantiedagen: wettelijk of bovenwettelijk?

Wettelijke vakantiedagen: 4x je wekelijkse arbeidsduur aan vakantiedagen. Hierop heb je volgens de wet minimaal recht.

Bovenwettelijke vakantiedagen: eventuele extra vakantiedagen. Of jij bovenwettelijke vakantiedagen hebt kun je opzoeken in je cao.

Voor wettelijke vakantiedagen gelden andere regels dan voor bovenwettelijke vakantiedagen.

Lees hier meer