Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Hoe hoog is mijn stakingsuitkering?

Voor stakingen die korter dan één dag duren, wordt geen uitkering verstrekt. Tenzij je gedurende het conflict al in totaal over één dag geen uitkering hebt ontvangen. In dat geval geldt de stakingsuitkering over de gehele periode.

Uitkeringsnormen

 • Normbedrag per dag per 2e half jaar 2018 = € 72,82
 • De uitkering per dag kent 2 verschillende hoogtes:
  1. over de eerste 5 stakingsuitkeringen per dag ca. 85% van het geldend normbedrag per dag
  2. over de 6e en verdere dagen per dag ca. 115% van het geldend normbedrag per dag
 • Er is geen verschil in hoogte van de uitkering op basis van leeftijd.
 

Uitkeringen per 2e halfjaar 2018

 

eerste 5 dagen

        6e dag en verder

 Normbedrag per dag: € 72,82
85%  115%
 Uitkering aan leden   € 62   
 € 84
 Uitkering aan ongeorganiseerde/nieuwe leden  € 37 
   € 50  

 

Deze uitkeringen zijn netto bedragen. Dat wil zeggen dat hierop geen loonbelasting en premies in mindering worden gebracht.

 • In het uitkeringsbedrag worden eventueel gederfde rechten, waaronder reiskosten en vakantietoeslag, geacht te zijn begrepen.
 • Wanneer bedrijfstakken of ondernemingen een systeem van vakantiebonnen kent, moet, wanneer over de uitkeringsdagen vakantiebonnen dan wel de tegen-waarde hiervan wordt verstrekt, de helft van de waarde van het uitkeringsbedrag worden afgetrokken.
 • Per kalenderweek wordt over de in die week gebruikelijke arbeidstijd uitgekeerd.
 • Deelwerkers die tijdens een actie één of meer volle dagen hun arbeid niet hebben verricht, ontvangen over de dagen de normale dag uitkering. Indien de deelarbeid betrekking heeft op dagdelen, vindt de uitkering per dag naar rato plaats.
 • Aan stagiaires die productieve arbeid verrichten en het daarvoor geldende loon ontvangen, wordt de normale uitkering verstrekt. Eventueel is voor hen de in lid h. bepaalde regeling van toepassing. Stagiaires die tegen een geringere vergoeding dan het hiervoor bedoelde geldende loon stage lopen, ontvangen geen uitkering.

Let op! Neem bij een staking mee:

 • je burgerservicenummer
 • je lidmaatschapsnummer (te vinden op de ledenpas)
 • je IBAN/bankrekeningnummer

Principiële bezwaren

Staken betekent dat je je werk neerlegt in de baas zijn tijd. Als je niet wilt staken, bijvoorbeeld om principiële redenen, maar wel mee wilt doen, kun je vakantie-uren opnemen. Je krijgt dan geen stakingsuitkering, want als je vakantie-uren hebt opgenomen dan houdt de werkgever geen salaris in. Je kunt dan dus niet op je salarisstrook aantonen dat er geld is ingehouden voor de staking en je hebt daarom geen recht op een stakingsuitkering. Meld je wel bij ons aan, zodat wij weten dat je meedoet.