Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

DBA, handhaving wet DBA

Op 27 juni 2017 heeft het CNV een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de voortgang rondom de Wet DBA.

Lees deze brief van CNV >

Handhaving Wet DBA wederom uitgesteld

De handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), waarin de relatie tussen zelfstandigen en hun opdrachtgevers is geregeld, wordt opnieuw met een half jaar uitgesteld. Tot sowieso 1 juli 2018 zal de Belastingdienst geen boetes of naheffingen opleggen als geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Kwaadwillenden zullen wel worden aangepakt.

Het huidige kabinet heeft al eerder de tijd genomen om te onderzoeken hoe het arbeidsrecht aangepast kan worden om beter aan te sluiten bij de praktijk. Het is aan het nieuw te formeren kabinet om daar keuzes in te maken. Opdrachtgevers en zelfstandigen krijgen vervolgens de tijd om hun werkwijze zo nodig aan te passen.

Oplossingen kabinet voor Wet DBA

Door ambtenaren van 4 betrokken ministeries is namens het huidige kabinet onderzoek gedaan naar de onzekerheden en onduidelijkheden die zijn ontstaan door de inwerkingtreding van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Door de wet, waarin is geregeld dat vooraf zekerheid geboden moet worden over de werkrelatie tussen zelfstandige en opdrachtgever, zouden zelfstandigen opdrachten mislopen, omdat opdrachtgevers vreesden voor problemen met de fiscus.

Geen verslechtering

Volgens de onderzoekscommissie laten macrocijfers geen verslechtering zien in het opdrachtvolume of het aantal gewerkte uren voor zelfstandigen. Bovendien is op macroniveau onmogelijk vast te stellen of daar waar zelfstandigen opdrachten verliezen het een bedoeld (schijnzelfstandigheid) of onbedoeld effect van de wet is.

Daarnaast kan volgens het onderzoeksrapport (pdf) > sprake zijn van een niet-noodzakelijke terughoudendheid bij (een deel van) de opdrachtgevers om zelfstandigen in te huren, ook in situaties waarin duidelijk sprake is van het ontbreken van een dienstbetrekking. De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) bood voor opdrachtgevers geen enkele prikkel om te controleren of de door de opdrachtnemer ingevulde (verwachte) feiten en omstandigheden daadwerkelijk overeenkwamen met de wijze waarop de arbeid feitelijk werd verricht. Voor opdrachtgevers is de overgang groot, zeker nu zij weer deels verantwoordelijk zijn voor de juistheid van de kwalificatie van de arbeidsrelatie.

10 oplossingsrichtingen

De commissie heeft 10 oplossingsrichtingen geboden. Daarbij heeft zij ook gekeken naar het tegengaan van schijnconstructies, het voorkomen van oneigenlijke concurrentie en het borgen van solidariteit. Bij het uitwerken van de beleidsvarianten is sprake van een spanningsveld tussen verschillende doelen: maatwerk (recht doen aan de maatschappelijke diversiteit), bescherming, duidelijkheid, bevorderen van ondernemerschap, solidariteit en de noodzaak tot handhaving. Geen van de varianten kan alle doelen bereiken of lost alle problemen tegelijk op. Het is aan het nieuw te formeren kabinet daar keuzes in te maken.