Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Cao-onderhandelingen

Een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) is een contractuele afspraak tussen werkgevers en werknemers. Als je lid bent van CNV Vakmensen, onderhandelt jouw vakbondsbestuurder met de werkgever(s) over de cao. Leden hebben invloed op die cao door mee te praten en uiteindelijk te beslissen over het bereikte resultaat van de onderhandeling.
 
Het cao-proces kent vier fases:

Voorbereiding en voorstellenbrief

In deze fase bespreekt jouw vakbondsbestuurder de huidige situatie in jouw bedrijf of bedrijfstak met de leden. Dit doet hij/zij door bijeenkomsten te organiseren of een enquête te houden onder leden en niet-leden. Daarin worden alle ideeën en voorstellen geïnventariseerd. Uiteindelijk leidt dit tot een brief met voorstellen aan de werkgever voor een nieuwe cao.

De onderhandelingen

Jouw vakbondsbestuurder, vaak ondersteunt door een aantal betrokken leden, onderhandelt meerdere keren met de werkgever. Tussentijds worden leden geïnformeerd over de voortgang. Als het nodig is worden er bijeenkomsten georganiseerd om met leden te overleggen. Bijvoorbeeld om de werkgeversvoorstellen te bespreken en te bepalen wat minimaal moet worden gerealiseerd.

Vaak verschillen de belangen van de werkgever en werknemer behoorlijk. CNV Vakmensen probeert door constructief overleg, en met goed onderbouwde voorstellen van leden, het beste uit de onderhandelingen te halen zonder dat dit tot een conflict leidt. Want uiteindelijk moet er - na een of twee jaar - weer over een nieuwe cao worden gesproken. Maar als het echt niet anders kan, gaat CNV Vakmensen het conflict niet uit de weg.

Het resultaat: principeakkoord, onderhandelingsresultaat of eindbod

Aan het eind van de onderhandelingen komt altijd een resultaat in beeld. De vakbondsonderhandelaar kan alleen zelfstandig instemmen met een resultaat als hij/zij vrijwel zeker weet dat de leden hiermee zullen instemmen. In dat geval spreken we van een principeakkoord. Het resultaat van de onderhandelingen wordt dan positief aan de leden voorgelegd. Als er een gemiddeld resultaat uit de onderhandelingen komt, dat eerst met de leden besproken moet worden, spreken we over een onderhandelingsresultaat.

Het kan ook zijn dat partijen er niet uitkomen en een van de twee de ander uiteindelijk een eindbod doet. De kans is groot dat er dan opnieuw moet worden onderhandeld of zelfs actie worden gevoerd. Uiteindelijk is dit het ultieme middel van de vakbond om druk uit te oefenen op de werkgever. Maar voordat dat zover komt, wordt uiteraard eerst met de leden overlegd over de situatie en eventuele acties. In het uiterste geval wordt een staking uitgeroepen.

De vernieuwde cao

Als werkgevers en werknemers definitief akkoord zijn met het resultaat, geldt vanaf dat moment de nieuwe cao. Vaak moet dan nog de oude cao-tekst worden herschreven of moeten complexe zaken eerst nog verder worden uitgewerkt. In de praktijk betekent dit vaak dat er enige tijd over heen gaat voor de nieuwe cao verschijnt. Uiteraard worden de leden hierover op de hoogte gehouden. Tijdens de cao-periode is er regelmatig overleg met de werkgever en leden over de uitvoering van de cao-afspraken. Uiteindelijk zijn die ervaringen ook weer input voor de toekomstige nieuwe cao.

Vragen over de onderhandelingen in jouw bedrijf?

Neem contact met ons op >