Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Dit is een tijd waarin je moet blijven investeren in jezelf

Kennisbank

Aanvullingsregeling in de Bouwsector

Voor werknemers in de Bouw die zijn ontslagen is er de aanvullingsregeling. Deze is bedoeld om de ontslagen werknemer financieel te compenseren...

Meer informatie over Aanvullingsregeling in de Bouwsector

Aanzegtermijn

Heb je een tijdelijk contract? Dan is voor jou mogelijk de aanzegtermijn van toepassing. 

Meer informatie over Aanzegtermijn

Adoptieverlof (Pleegzorgverlof)

Als je een kind adopteert of een pleegkind opneemt in je gezin, dan heb je recht op verlof zonder behoud van loon. Dit noemen we adoptieverlof of pleegzorgverlof. Beide ouders kunnen adoptieverlof opnemen...

Meer informatie over Adoptieverlof (Pleegzorgverlof)

Algemeen verbindendverklaring (AVV)

Een Algemeen verbindendverklaring (AVV) betekent dat de cao van toepassing is op alle werkgevers en werknemers die in de betreffende bedrijfstak actief zijn en onder de betreffende bedrijfstak-cao vallen. Meer informatie over Algemeen verbindendverklaring (AVV)

Algemene Ouderdoms Wet (AOW)

De Algemene Ouderdoms Wet (AOW) regelt het collectieve basispensioen in Nederland. Vanaf je 65e heb je recht op de AOW-uitkering...

Meer informatie over Algemene Ouderdoms Wet (AOW)

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten is opgegaan in de WMO, Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet.

Meer informatie over Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

Arbeidsinspectie

De Arbeidsinspectie is een onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Door inspecties in bedrijven ziet de Arbeidsinspectie erop toe dat werkgevers en werknemers zich houden aan de wetten en regels rondom werk...

Meer informatie over Arbeidsinspectie

Arbeidsomstandigheden

Iedereen wil veilig en gezond werken. Je wilt niet ziek worden van je werk of onveilig werken zodat je gezondheidsrisico's loopt. Veilig en gezond werken heeft te maken met het gebruik van het juiste gereedschap, de juiste beschermingsmiddelen en natuurlijk gezond verstand.
Meer informatie over Arbeidsomstandigheden

Arbeidsongeschiktheid

Als je langer dan 2 jaar ziek bent, ben je mogelijk arbeidsongeschikt. In dat geval kan je recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Sinds 2006 is dit geregeld in de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen...

Meer informatie over Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen werknemer en werkgever. Een arbeidsovereenkomst wordt soms ook wel loondienst, dienstverband, contract of dienstbetrekking genoemd...

Meer informatie over Arbeidsovereenkomst

Arbeidstijdenwet

In de Arbeidstijdenwet staat hoe lang je mag werken per dag en per week, en wanneer je recht hebt op rusttijd en pauze. De regels in de Arbeidstijdenwet gelden voor werknemers van achttien jaar en ouder...

Meer informatie over Arbeidstijdenwet

Arbeidstijdenwet: arbeidstijd

Volgens de arbeidstijdenwet zijn er maxima verbonden aan het aantal uren dat je in een periode mag werken. Voor bepaalde sectoren zijn uitzonderingen mogelijk. Die zijn vastgelegd in het Arbeidstijdenbesluit...

Meer informatie over Arbeidstijdenwet: arbeidstijd

Arbeidstijdenwet: nachtdienst

In de Arbeidstijdenwet zijn strenge regels voor nachtdiensten vastgelegd. Er is sprake van een nachtdienst als je tijdens een dienst meer dan 1 uur werkt tussen 00.00 uur ’s-nachts en 6.00 uur ’s-ochtends...

Meer informatie over Arbeidstijdenwet: nachtdienst

Arbeidstijdenwet: naleving door werkgever

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om de Arbeidstijdenwet na te leven. Maar je moet er in eerste instantie zelf op letten dat de regels voor arbeidstijd, rusttijd, pauze en nachtarbeid niet worden overschreden...

Meer informatie over Arbeidstijdenwet: naleving door werkgever

Arbeidsverleden


Het arbeidsverleden wordt nogal eens verward met het aantal dienstjaren. Dit zijn 2 verschillende begrippen. Bij dienstjaren gaat het om het aantal jaren dat je bij een werkgever in dienst bent. Het arbeidsverleden omvat meer en bestaat uit twee delen:

Meer informatie over Arbeidsverleden

Arbeidsvoorwaarden

Bij arbeidsvoorwaarden wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen primaire, secundaire en tertiaire voorwaarden. Bij onderhandelingsgesprekken tijdens je sollicitatie zijn ook de tertiaire voorwaarden de moeite van het bespreken waard...

Meer informatie over Arbeidsvoorwaarden

Arbocatalogus

Binnen een bedrijf, branche of sector kunnen werkgever en werknemers zelf afspraken maken over de arbeidsomstandigheden (arbo) en de arbovoorschriften. Vroeger was dit geregeld in de Arbowet, nu in een arbocatalogus...

Meer informatie over Arbocatalogus

Arbodienst

Arbodiensten kunnen een bedrijf ondersteunen bij het uitvoeren van het arbeidsomstandigheden- en ziekteverzuimbeleid. Werkgevers zijn niet meer verplicht om zich bij een arbodienst aan te sluiten...

Meer informatie over Arbodienst

Asbest op je werkplek: wat kun je doen?

Helaas komt het nog steeds af en toe voor dat werknemers te maken krijgen met asbest op de werkplek. Wat moet je doen als jij wordt blootgesteld aan asbest?

 

Meer informatie over Asbest op je werkplek: wat kun je doen?

Assurantiebelasting

Assurantiebelasting is de belasting die wordt geheven op verzekeringen. Je betaalt dit niet over iedere verzekering: sommige verzekeringen zijn hiervan vrijgesteld...

Meer informatie over Assurantiebelasting

Auto van de zaak: privé en zakelijk rijden

Rijd je een auto van de zaak, dan is het gebruik daarvan op te delen in een zakelijk- en privégedeelte. Wanneer je jouw auto ook privé gebruikt, heeft dit gevolgen voor de belasting die je moet betalen...

Meer informatie over Auto van de zaak: privé en zakelijk rijden

Auto: schade en boetes

Je kunt in je eigen auto of in die van je werkgever kosten maken door ongevallen of verkeersovertredingen. Maar wanneer betaalt je baas de kosten? Belangrijk is de vraag of er sprake was van opzet of roekeloosheid en of je aan het werk was...

Meer informatie over Auto: schade en boetes