Onderhandelingsresultaat KPN cao 2023

CNV Vakmensen en andere vakbonden hebben afgelopen week, na 6 intensieve gespreksrondes, een onderhandelingsresultaat afgesproken met KPN over een nieuwe cao voor één jaar per 1 januari aanstaande. De kaderleden van het CNV zijn grotendeels positief over de gemaakte afspraken. Wij vragen jou om je stem uit te brengen. Als er een positieve uitslag is, is de cao een feit.

Tekst onderhandelingsresultaat

De complete en uitgebreide tekst van het onderhandelingsresultaat kan je lezen in de bijlage bij deze nieuwsbrief. Via het aanklikken van onderstaande link kan je je stem uitbrengen.

https://q.crowdtech.com/yMCIp3UbvUm8y_DaDq4Xnw

Een paar opvallende zaken uit het resultaat worden onderstaand kort behandeld en toegelicht.
Loonsverhoging
Vanwege de flinke inflatie lag de nadruk tijdens onze gesprekken op de beloningselementen. Onze inzet was hierbij dat de lagere inkomens iets meer zouden krijgen dan de hogere inkomens omdat zij het hardst geraakt worden door de gestegen prijzen. Deze inzet is gerealiseerd.

Als de leden akkoord gaan zullen er op 4 momenten loonsverhogingen zijn:
In december 2022: een éénmalige uitkering van € 400,- netto (gebaseerd op een voltijds dienstverband). Deze afspraak geldt ook voor uitzendkrachten.
In februari 2023: Een collectieve loonsverhoging volgens een glijdende schaal 4,9% voor schaal 4 naar 2,5% voor schaal 13.
Op 31 maart 2023: De normsalarissen worden eenmalig met 1% verhoogd. Hierdoor daalt iedereen 1% in de RSP (Relatieve Salaris Positie) en verbetert dus bij iedereen het lange termijn perspectief in de schaal met 1%. Voor de medewerkers die nu op 100% RSP staan wordt dat perspectief van 1% op 1 april 2023 al gerealiseerd doordat ze dan weer van 99% naar 100% RSP stijgen.
In April 2023: de individuele verhoging op basis van een verbeterde RSP tabel. De individuele verhoging is afhankelijk van de RSP tabel en die is gemiddeld met 0,5% per stap verbeterd waardoor de medewerkers van onderin de schaal naar bovenin de schaal in maximaal 12 stappen komt in plaats van de 16 stappen uit de oude cao.
In Juli 2023: Een collectieve salarisverhoging van 2,5%.

Dit betekent dat iedere KPN’er in 2023 minimaal 6% structurele loonsverhoging ontvangt. Bovendien is er een promotieverhoging afgesproken en gaat het minimumloon in een paar stappen naar € 14,- per 1 januari 2024.

Overige onderwerpen (in het kort)
Er is een afspraak gemaakt waarbij het doel is om uitzendkrachten na 12 maanden uitzenden vast in dienst te nemen bij KPN. De Regeling voor vervroegd uittreden (RVU) wordt met 1 jaar verlengd. Het pensioenarrangement wordt met 3 jaar verlengd. Het aanbod duurzame inzetbaarheid en scholing wordt verbeterd. De (inrichting) Stand-by diensten en uitslaapuren wordt op onderdelen verbeterd en geïndexeerd. Het CNV mag een bedrag aan internationale solidariteit besteden dat ten goede komt aan werkenden in arme landen.

Beoordeling resultaat door kaderleden van het CNV
Een aantal KPN collega’s praat mee aan de cao tafel dan wel op de achtergrond. Zij geven de bestuurder tips en adviezen en boordelen het uiteindelijke resultaat. Deze zogenaamde kaderleden zijn positief over dit bereikte onderhandelingsresultaat. Onze inzet op diverse onderdelen die we op 4 november jl met jullie hebben gedeeld is behaald. Uiteraard had de loonsverhoging beter gekund maar een volledige inflatiecorrectie via de cao bleek onhaalbaar. Ook was de inzet om afspraken te maken over een betere thuiswerk- en reiskostenvergoeding. KPN wil hierover echter met vakbonden geen concrete afspraken maken en zal met de Centrale Ondernemingsraad (COR) een bedrijfsregeling afspreken. Ook is het jammer dat we de RVU regeling niet voor 3 jaar hebben kunnen verlengen. Dit zijn dan ook de oorzaken dat er geen akkoord is met KPN maar slechts een onderhandelingsresultaat.

Al met al is de CNV kadergroep echter van mening dat het totale resultaat de toets der kritiek kan doorstaan en adviseert de leden daarom om voor het resultaat te stemmen.

Vragen en/of opmerkingen?
Je kunt hiervoor terecht bij kaderlid en KPN collega Hans Tuinman (hans.tuinman2@kpn.com) en/of ondergetekende.
Marten Jukema
Vakbondsbestuurder
E: m.jukema@cnvvakmensen.nl
T: 06-13204112

Downloads